10สถานที่

Dead Island 2 เกมส์แอคชั่นซอมบี้ หนีตายเมืองแคลิฟอร์เนีย
Dead Island /  Dead Island 2 / 

Deep Silver ประกาศเปิดตัวเกมส์ Dead Island 2 เกมส์แอคชั่นสู้ซอมบี้ภาคล่าสุด พาผู้เล่นไปยังสถานที่แห่งใหม่ในแคลิฟอร์เนีย วางขายปี 2016 บน PC, Xbox One และ PS4 สาเหตุที่เลื่อนวางจำหน่ายเกมส์ออกไปในปี 2016 จากปกติช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2015 เนื่องจาก ทางทีมพัฒนาเกมส์ต้องการยกระดับเกมส์ซอมบี้ที่เหนือกว่าอีกระดับ อีกทั้งเกมส์ที่อยู่ในระหว่างพัฒนายังไม่ถึงเป้าหมายและลุล่วงตามปณิธานไว้ ตอนนี้ทางทีมงานจะมุ่งเน้นพัฒนาเกมส์อย่างเดียว และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ทั้งนี้ ต้องขออภัยกับผู้เล่นเกมส์ที่รอคอยเกมส์ Dead Island 2 ทางทีมงานมั่นใจว่าผู้เล่นเกมส์จะได้รับการเล่นเกมส์ที่ดีกว่าเดิม เกมส์ Dead Island 2 กล่าวถึงเหตุการณ์จากภาคแรกที่เกาะบานอย เมื่อเชื้อไวรัสประหลาดได้ระบาดสู่เมืองอื่นๆจนทำให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้ ระหว่างนั้น มีองค์กรได้ขายวัคซีนเพื่อยับยั้งเชื้อโรคดังกล่าว และผู้คนต่างคิดกันว่า มีเกาะเล็กแห่งหนึ่งเป็นต้นเหตุที่เกิดหายนะครั้งนี้ โดยผู้เล่นจะต้องหนีเอาตัวรอดจากเมืองแห่งนี่ หลังรัฐบาลได้ตั้งกำแพงขนานใหญ่กักกังพื้นที่เสี่ยง ให้จงได้ จุดเด่นของเกมส์ภาคล่าสุดคือ จัดทำฉากเกมส์เป็น Open World สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ มีการพัฒนาและปรับปรุงให้รุนแรงและดิบมากขึ้น ขณะที่ศัตรูที่เป็นซอมบี้ก็มีความท้าทายต่อการเล่นที่หลากหลายเช่นเดียวกัน ขณะที่โหมดมัลติเพลเยอร์จะเน้นเป็น Co-Op เพื่อช่วยเหลือระหว่างผู้เล่นที่บรรจุสูงสุด 8 คน ฟันฝ่าไปยังด่านต่างๆให้ได้ Dead Island 2 วางขายปี 2016 บน PC, Xbox One และ PS4

บิ๊กตู่ ใช้ม.44 รื้อบอร์ดกองสลากฯ-ขายเกินราคาโทษจำคุก-ปรับ
มาตรา44 /  สลากกินแบ่งรัฐบาล / 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ใช้มาตรา44 แก้ไขปัญหากองสลากฯ ขายเกินราคาโทษจำคุก-ปรับ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเงื่อนไขสัญญา จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปโดยเคร่งครัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้าน เศรษฐกิจและสังคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในคำสั่งนี้"กองทุน" หมายความว่า กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล "ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยส านักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อ 2 ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และมิให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย(1) ผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ(2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ(3) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง เป็นกรรมการของมนุษย์(4) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ (5) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ(6) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ(7) ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ(8) ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ(9) ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นกรรมการจำนวนไม่เกินสามคน(10) ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้อ 4 ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ 3 ได้ตามความเหมาะสม ข้อ 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า "กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม" เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการพนัน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน (2) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน (3) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน (4) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อ 6 กองทุนประกอบด้วย (1) เงินที่ได้รับจัดสรรจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2) ดอกผลจากเงินกองทุน เงินกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ข้อ 7 เมื่อใดที่รัฐมนตรีเห็นว่าเงินกองทุนมีจำนวนสูงเกินความจำเป็น รัฐมนตรีโดยลำพังหรือโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาจสั่งให้ลดจ านวนเงินกองทุนลงให้คงเหลือไว้เท่าที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ในกรณีนี้ให้สำนักงานนำส่งเงินที่สูงไปกว่าจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นรายได้แผ่นดิน ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน ข้อ9 ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่คณะกรรมการกำหนด ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "มาตรา 22 เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จัดสรรดังนี้(1) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน(3) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย(4) ร้อยละสามเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม" ข้อ11 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "มาตรา 39 ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" ข้อ 12 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในระหว่างการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หากพบว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารรายงานให้ผู้อำนวยการทราบเพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามประมวลรัษฎากรหรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อ 13 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คำสั่งนี้เป็นอันยกเลิก ข้อ14 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข่าวจาก thanonline MThai News

บุรีรัมย์ โหดมากอัดแข้งเทพกระจุย/กิเลนแค่เฉือนพลังเอ็ม/สรุปผลบอลไทย
กิลแบร์โต มาเชนา /  ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต / 

ผลฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2015 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6-1 แบงค็อก ยูไนเต็ด ประตู : 1-0 ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต น.4, 2-0 กิลแบร์โต มาเชนา น.55, 3-0 อนาวิน จูจีน น.58, 4-0 กิลแบร์โต้ มาเชนา น.64, 5-0 โก ซุล กิ น.75, 6-0 กิลแบร์โต้ มาเชนา น.80, 6-1 โรเมียง กัสมี่  น.87 สนาม : ไอโมบาย สเตเดี้ยม เวลา : 19.00 น. การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2015 ณ สนามไอโมบาย สเตเดี้ยม เวลา ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า ซึ่งเป็นจ่าฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แข้งเทพ แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 4 เริ่มเกมครึ่งเวลาแรก ได้นาทีที่ 4 เจ้าถิ่น บุรีรัมย์ ก็ทะยานขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเตะมุมฝั่งซ้าย สุเชาว์ นุชนุ่ม โยนโด่งมาเสาแรก โก ซุล กิ โหม่งเช็ดต่อมาถึงเสาสอง และเป็น ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต ที่ยืนอยู่โหม่งจ่อๆเข้าประตูตุงตาข่าย จากนั้นนาที 16 กิลแบร์โต มาเชนา ศูนย์หน้า บุรีรัมย์ ลากบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายจี้เข้าเขตโทษ จังหวะแรกถูกกองหลังทีมเยือนสกัดไว้ แต่บอลยังเด้งมาเข้าทางมาเชน่าหมุนตัวยิงด้วยขวา ลูกพุ่งตรงตัว กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก นาทีที่ 31 ปราสาทสายฟ้า ได้ลุ้นจากฟรีคิกริมกรอบเขตโทษด้านขวา ธีราทร บุญมาทัน รับหน้าที่เปิดด้วยซ้าย ลูกพุ่งโค้งมุดเกือบจะเสียบเสาสอง แต่ กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก ยังถอยมาปัดทิ้งออกหลังไปได้อย่างหวุดหวิด ช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ ทำให้จบครึ่งแรก ปราสาทสายฟ้า ออก 1-0 กลับมาสู้กันต่อในครึ่งเวลาหลัง นาที 55 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 อนาวิน จูจีน เติมเกมขึ้นมาทางฝั่งขวา ก่อนเปิดเรียกมาในกรอบเขตโทษให้ กิลแบร์โต มาเชนา ซัดด้วยขวาลูกเสียบเสาเข้าประตูไป จากนั้นนาทีที่ 58 ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ก็หนีห่างเป็น 3-0 กิลแบร์โต้ มาเชนา ชิ่งบอลเข้าเขตโทษให้ อนาวิน จูจีน เข้าในกรอบเขตโทษ ก่อนยิงจังหวะแรกติดเซฟ กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก แต่ อนาวิน จูจีน ตามจิ้มบอลเข้าประตูง่ายๆ นาทีที่ 64 สกอร์ก็ห่างเป็น 4-0 เมื่อ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต ลากบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายมาส่องด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษ กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก รับบอลจังหวะแรกกระฉอกมาเข้าทาง กิลแบร์โต้ มาเชนา ตามมาซ้ำเข้าประตูไปอีกครั้ง นาทีที่ 75 ปราสาทสายฟ้า ที่ไม่เบาเกมบุกก็มาได้ประตูหนีเป็น 5-0 เมื่อ กิลแบร์โต้ มาเชน่า จ่ายบอลให้ โก ซุล กิ วิ่งมาซัดนิ่มๆผ่านมือ กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก บอลไปนอนนิ่งก้นตาข่าย ก่อนหมดเวลา 10 นาที สกอร์ก็กลายเป็นหนึ่งโหลเมื่อ ธีราทร บุญมาทัน ได้บอลยาวขึ้นมาทางฝั่งซ้ายเกือบสุดเส้นหลัง ก่อนเปิดเรียดมาหน้าปากประตู กิลแบร์โต้ มาเชนา พังประตูโล่งๆ ทว่าก่อนหมดเวลา 3 นาที แข้งเทพ ก็มาได้ประตูปลอบใจ จากฟรีคิกของ โรเมียง กัสมี่ ทำให้จบเกม ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ แข้งเทพ แบงค็อก ยูไนเต็ด ไปได้สบายๆ 6-1 เก็บ 3 คะแนนพร้อมกับยังรักษาจ่าฝูงไว้ได้

ละครข้าบดินทร์ , เรื่องย่อข้าบดินทร์
ข้าบดินทร์ /  เรื่องย่อข้าบดินทร์ / 

เรื่องย่อข้าบดินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม เป็นบุตรชายคนเดียวของ พระยาบริรักษ์ ผู้มีหน้าที่คอยดูแลจัดเก็บค่าระวางจากเรือที่ขนสินค้าที่เข้ามาในประเทศสยามโดยวัดจากความกว้างของปากเรือ ส่วนมารดาคือ คุณหญิงชม เหมมีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของชาววิลาศ (อังกฤษ) อย่างมาก เพราะในเมืองปากน้ำมีพวกฝรั่งวิลาศมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเมืองท่าสำคัญ ในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปต่างพากันหวาดกลัวพวกวิลาศ เพราะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาสีผมสีผิวแตกต่างจากคนทั่วไป ในการแข่งว่าวชิงเงินเดิมพันที่เมืองปากน้ำ สมิงสอดน้อย นำว่าวกุลา (จุฬา) เหมกับพวกนำว่าวปักเป้าของตัวเองมาท้าประลองวางเดิมพันกับสมิงสอดน้อย สมิงสอดน้อยชะล่าใจ แต่ผลการแข่งขันกลับออกมาว่าเหมเป็นฝ่ายที่สามารถตัดสายป่านว่าวของสมิงสอดน้อยได้สำเร็จ สมิงสอดน้อยจึงทั้งเสียหน้าและเสียเงินพนันให้กับเด็กเมื่อวานซืนอย่างเหมจนได้ เหมไปเรียนวิชาทำสายป่านว่าวให้คมมาจาก ลุงรี แขกที่มารับใช้ แหม่มมาเรีย ฝรั่งชาววิลาศในเมืองปากน้ำ เหมกับแหม่มมาเรียสนิทสนมกันจนเหมได้เรียนรู้ภาษาวิลาศจากแหม่มมาเรียไปด้วย พระยาบริรักษ์ปรึกษากับคุณหญิงชมเรื่องที่ได้ยินข่าวลือว่าเหมไปทำตัวสนิทสนมกับพวกวิลาศ คุณหญิงชมแนะให้พระยาบริรักษ์นำตัวเหมไปฝากเรียนวิชากับพระครูโพ เจ้าอาวาสวัดท้ายน้ำ เพื่อจะได้รับราชการต่อไปภายหน้า อีกทั้งก็ยังสามารถแยกเหมออกมาจากพวกวิลาศได้ด้วย เมื่อไปถึงที่วัด ท่านพระครูโพตรวจดวงชะตาของเหมแล้ว ก็รู้ว่าชีวิตของเหมจะต้องผ่านบททดสอบอย่างหนัก ถามเหมว่าอยากเรียนวิชาการต่อสู้หรือไม่ แต่พระยาบริรักษ์ต้องการให้เหมเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลวงสรอรรถ เข้ามาเจรจากับพระยาบริรักษ์เพื่อขอให้ลดค่าระวางปากเรือให้กับเรือของกะปิตันฝรั่ง แต่พระยาบริรักษ์ไม่ยอม หลวงสรอรรถไม่พอใจที่พระยาบริรักษ์ไม่ยอมช่วยเหลือ หลวงสรอรรถบังเอิญได้พบ ทับทิม บัว และ ลำดวน หลวงสรอรรถนึกชอบใจในความงามของบัวซึ่งกำลังจะได้แสดงเป็นนางสีดา ที่ตำหนักอัมพวาแทนทับทิมที่กำลังจะแต่งงานกับหมื่นพิพิธภูบาล จึงคิดจะเข้าทางเจ้าพระยาพระคลังโดยผ่านทางบัวปิ่น มารดาของสามสาว กับทับทิมสงสัยว่าหลวงสรอรรถจะมาชอบพอบัว แต่ก็เห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะหลวงสรอรรถนั้นมีภรรยาหลวงอยู่ก่อนแล้ว เหมถูกจับได้ว่ามาแอบดู พุ่ม และสมิงสอดน้อยซ้อมดาบแต่สมิงสอดน้อยยังแค้นเรื่องเก่าอยู่ ไม่ยอมปล่อยไปเปล่า ๆ จึงท้าให้เหมมาสู้กัน ถ้าเหมแพ้ จะต้องถูกตัดลิ้น เหมฮึดสู้กับสมิงสอดน้อยจนชนะ สมิงสอดน้อยพ่ายไปในที่สุด สมิงสอดน้อยยอมปล่อยเหมไป ขรัวปู่ยม ผู้ฝึกสอน เห็นดังนั้นจึงชวนเหมให้มาเรียนการต่อสู้ด้วยดาบอาทมาต แหม่มมาเรียนั้นป่วยเป็นโรคฝีในท้อง จึงต้องใช้ฝิ่นเพื่อบรรเทาอาการปวด ทว่าพระยาบริรักษ์ บิดาของเหมนั้นตั้งข้อรังเกียจสินค้าชนิดนี้ ดังนั้น ไมเคิล เจเมสัน สามีของแหม่มมาเรีย จึงต้องแอบนำฝิ่นเข้ามาอย่างยากลำบาก แต่ถึงกระนั้นแหม่มมาเรียก็ยังเอ็นดูเหม และสอนภาษาวิลาศให้กับเหมด้วยความเต็มใจ ขากลับเหมกับบุษย์ได้พบกับลำดวนที่แอบปีนต้นไม้ขึ้นไปดูเหมเข้าไปในบ้านของพวกวิลาศแล้วลงมาไม่ได้ เหมกับบุษย์จึงช่วยกันพาตัวลำดวนลงมา บัวเห็นหน้าเหมเข้าก็ประทับใจในความรูปงามของเหมทันที เหมกับบุษย์ได้พบกับ คุณชายช่วง บุตรชายคนโตของพระยาพระคลัง คุณชายช่วงมีความสนใจในภาษาวิลาศเหมือนกัน เมื่อรู้ว่าเหมรู้ภาษาวิลาศจึงให้ความสนใจอย่างมาก ลำดวนมาเจอกับเหม เหมพูดคุยเล่นหัวกับลำดวนอย่างสนิทสนม เหมกับพระยาบริรักษ์เกือบมีเรื่องกับหลวงสรอรรถ แต่โชคดีที่ได้คุณชายช่วงมาช่วยไว้ทันเวลา หลวงสรอรรถได้แต่แค้นใจที่ทั้งพระยาบริรักษ์และเหมดูจะเป็นศัตรูกับเขาไปทั้งสองคน ด้านคุณปิ่นเห็นหน้าเหมแล้วนึกชอบใจ จึงคิดจะจับคู่ให้เหมกับบัว ขณะที่วิชาดาบกับขรัวปู่ยมก็ก้าวหน้ามากขึ้น สมิงสอดน้อยเริ่มยอมรับในตัวเด็กหนุ่มถึงกับอาสามาเป็นคู่ซ้อมให้ สมิงสอดน้อยกำลังจะไปทัพเพราะได้ยินข่าวว่าทางกรุงศรีสัตนาคนหุตกำลังเรียกระดมพล จึงต้องขึ้นไปสอดแนมที่โคราช เหมถูกเรียกตัวมาพบคุณชายช่วง เหมเอาขนมมาฝากลำดวน พวกบ่าวไพร่ก็เอาไปลือกันว่าเหมจะใช้ลำดวนเป็นสะพานเข้าจีบบัว ลำดวนรบเร้าให้บัวฝากใบพลูไปให้เหมเพราะอยากมีพี่ชาย พระยาบริรักษ์ออกไปรับเรือกำปั่นขนสินค้าของคุณไมเคิล เจเมสัน สินค้าที่บรรทุกมาในระวางนั้นมีตุ๊กตากระเบื้องที่แอบซุกซ่อนฝิ่นเพื่อใช้บรรเทาอาการป่วยของแหม่มมาเรียอยู่ด้วย แต่หลวงสรอรรถหวังจะฮุบฝิ่นไว้เป็นของตัวเอง แล้วโทษว่าเป็นคำสั่งของพระยาบริรักษ์ มิสเตอร์เจเมสันก็เข้าใจผิดว่าพระยาบริรักษ์จะฮุบของไว้ ทั้งคู่จึงก่อเรื่องวิวาทกันขึ้นมาอีก พระพิชัยปราการคนสนิทของเจ้าพระยาพระคลัง มาตามตัวพระยาบริรักษ์ไปพบกับพระยาสมุหกลาโหมด้วยราชการด่วน ทว่าระหว่างทางไปที่เรือนของพระยาพระคลัง มีผู้พบศพของมิสเตอร์เจเมสันถูกฆ่าตัดหัวหลังจากมีเรื่องวิวาทกับพระยาบริรักษ์เพราะรู้ว่าตนเองกำลังถูกเพ่งเล็งว่าเป็นคนฆ่า ทหารของพระยาสมุหกลาโหมบุกเข้ามาจับตัวพระยาบริรักษ์กับคุณหญิงชมไว้ได้ เหมที่กระโดดน้ำหนีไปได้แล้ว กลับหวนมาช่วยคุณหญิงชม พระยาบริรักษ์ คุณหญิงชมและเหม ถูกนำตัวไปขังไว้ในสถานที่คุมขังนักโทษ พระยาปลัดสมุทรปราการมาขอร้องให้พระยาบริรักษ์เห็นแก่ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมด้วยการยอมรับสารภาพความผิด พระยาบริรักษ์จึงยอมสารภาพ แต่ความจริงแล้วคนที่ฆ่ามิสเตอร์เจเมสันคือหลวงสรอรรถ การจับคู่ของเหมกับบัวจึงเป็นอันต้องตกไป ลำดวนเมื่อรู้ข่าวของเหม ก็ได้แต่นอนร้องไห้สงสารเหม คุณปิ่นพาบัวและลำดวนมาเดินตลาด กลุ่มนักโทษมีคุณหญิงชมและเหมรวมอยู่ด้วย คุณหญิงชมเป็นลมตรงหน้าขบวนของคุณปิ่นพอดี ลำดวนสงสารเหมกับแม่จับใจ รีบคว้าแตงกวาไปป้อนให้คุณหญิงชมได้กินพอหายร้อน พระยาบริรักษ์ถูกตัดสินให้ทวนหวายพระยาบริรักษ์ ๕๐ ที ริบราชบาตร แล้วเอาตัวพร้อมกับลูกเมียไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง พระยาบริรักษ์ทนการถูกลงทัณฑ์ไม่ไหว เสียชีวิตหลังจากตกเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ๙ ปีผ่านไป พระยาบดินทรเดชาได้เกณฑ์ไพร่พลขึ้นไปยังเมืองพัตบองเพื่อตระเตรียมรับมือกับญวน ในการนี้คณะปี่พาทย์ละครของขุนนาฏยโกศลถูกเกณฑ์ตามไปแสดงให้ขุนนางผู้ใหญ่ดูด้วย หมื่นวิชิตชลหาญ ที่มักจะนำสุรามามอบให้ท่านขุนบ่อยๆ แต่ที่จริงแล้วหมื่นวิชิตฯ นั้นหวังจะมาพบหน้าลำดวน ในขณะที่บัวยอมถวายตัวเป็นนางในชีวิตของบัวในวังนั้นไม่ได้มีความสุขสบายเหมือนที่หวังไว้ เพราะเสด็จในกรมไม่ทรงโปรดนางละคร หมื่นวิชิตฯ ก็หาทางเข้าใกล้ลำดวน แต่ลำดวนก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่นึกชอบหมื่นวิชิตฯ ขุนศรีไชยทิตย มาโพนช้างอยู่ละแวกเมืองโคราช จึงสั่งให้นายส่งกับนายมาไปขอความช่วยเหลือ นายส่งกับนายมา ควาญช้างทั้งคู่อิดออดไม่อยากไป แต่ก็ขัดไม่ได้ ลำดวนกับ หุ่น เพื่อนสนิท บังเอิญได้พบกับพวกที่มาโพนช้าง หนึ่งในนั้นก็มีเหมซึ่งมีหน้าที่เป็น เสดียง อยู่ด้วย แต่ลำดวนจำเหมไม่ได้ ลำดวนกับหุ่นได้นั่งช้างตัวที่เหมเป็นคนคุมอยู่ เหมคอยดูแลและกันท่าหมื่นวิชิตฯ ให้ลำดวน ทว่าเหมกลับไม่กล้าบอกความจริงกับลำดวนว่าตนเองคือใคร บางครั้งเหมก็เผลอพูดจาเกี้ยวพาราสีลำดวนจนต้องไปต่อกรรมกับขุนศรีไชยทิตยอยู่บ่อยๆ ลำดวนเองจากที่เคยหวาดกลัวเสดียงหน้าดุ ก็เริ่มรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยกับเหมอย่างประหลาด คุณปิ่นก็คุ้นหน้าเสดียงหนุ่ม ลำดวนก็มั่นใจว่าเขากับเธอต้องเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างหมื่นวิชิตตั้งใจจะเข้าไปลวนลาม เหมเห็นเข้าพอดี จึงลอบทำร้ายหมื่นวิชิตฯ เจ้าสังข์ ช้างเชือกที่ขุนศรีไชยทิตยกำลังตามจับตัวอยู่ การโพนช้างครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จ ลำดวนลองเรียกเสดียงหนุ่มว่าเหม เหมชะงักแล้วรีบเดินหนีไป แต่ตกดึกคืนนั้นเหมก็แอบเอาพวงมาลัยดอกลำดวนมาแขวนไว้ให้ที่เพิงพัก ก่อนจะวางแผนพาแม่โต ช้างพังคู่ใจไปเป็นนกต่อจับตัวเจ้าสังข์มาจนสำเร็จ เรื่องลำดวนไม่มีความคืบหน้า หมื่นวิชิตฯ ปรึกษากับพรรคพวกเพื่อหาวิธีที่จะได้ลำดวนมาเป็นเมีย หมื่นวิชิตฯ จึงจ้างวานส่งและมาไปลวนลามลำดวนเหมจับได้ ควาญทั้งสองซัดทอดว่าหมื่นวิชิตฯ เป็นคนสั่งให้ทำหมื่นวิชิตฯ ไม่ยอมรับ ขุนนาฏยโกศลเรียกเหมเข้าไปขอบคุณที่ช่วยเหลือลำดวนไว้ ก่อนจะจำได้ว่าเหมคือลูกชายของพระยาบริรักษ์ เมื่อคุณปิ่นเตือนเหมได้รู้ว่าในตอนนี้ฐานะของลำดวนกับเหมต่างกันมาก ลำดวนกับเหมก็ต้องแยกย้าย เหมบังเอิญได้พบกับสมิงสอดน้อยเหมที่มึนด้วยฤทธิ์สุราก็บุกไปหาลำดวน เหมตั้งใจว่าจะต้องลบล้างมลทินให้จงได้ พระศรีสิทธิสงครามเร่งจัดให้มีการประลองขึ้นหานายทหารมีฝีมือดี หมื่นวิชิตฯ ประลองด้วยจึงไปนัดแนะกับครูดาบที่ตัวเองต้องประลองด้วย หมื่นวิชิตฯ เห็นเหมเข้ามาชมการประลองด้วย ก็นึกหมั่นไส้ จึงแกล้งเสนอชื่อเหมให้เข้าไปประลองเหมใช้วิชาดาบอาทมาตที่เรียนมาจากขรัวปู่ยมประลองกับพระศรีสิทธิสงครามจนได้รับชัยชนะ เหมเข้าเป็นทหารในกองทัพทันที เมื่อกองทัพยกมาถึงเมืองโปริสารท เหมก็ได้พบกับบุษย์ ซึ่งตอนนี้ได้ไปเป็นไพร่ในสังกัดของเจ้าพระยาพระคลัง ทัพของเจ้าพระยาพระคลังมาสมทบกับทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชาเพื่อเตรียมตัวตีเมืองไซ่ง่อน แต่ก่อนหน้านั้น ทัพของทั้งสองพระยาได้ร่วมมือกันตีค่ายญวนที่ปากคลองวามะนาว เหมเป็นผู้ออกอุบายเข้าตีจนค่ายของข้าศึกแตกพ่ายเป็นผลสำเร็จ ทำให้ได้รับความดีความชอบเป็นอันมาก พระยาบดินทรเดชาจึงทำหนังสือขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปลดเหมกับคุณหญิงชมออกจากการเป็นตะพุ่นหญ้าช้างให้ การรบครั้งต่อมาที่เมืองโจฎก ทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชาล้อมเมืองโจฎกไว้แล้ว พระยาปลัดสมุทรปราการเคลื่อนขบวนมาอย่างเชื่องช้าจึงทำให้ราชการศึกเสียหายเป็นอันมาก เหมเป็นผู้ออกความคิดพิชิตค่ายเข้าตีเมืองโจฎกได้อีกครั้ง พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์ เหมจึงต้องเดินทางกลับพระนครกับกองทัพเพื่อมาร่วมงานพระเมรุ เหมที่ตอนนี้ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นสุรบดินทร์ ในขณะที่คุณชายช่วงตอนนี้มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิ์นายเวรแล้ว คุณชายช่วงดีใจมากที่เหมสามารถลบล้างมลทินให้ตัวเองได้ คุณหญิงชมดีใจมากที่เหมประกอบคุณงามความดีจนได้ปลดตะพุ่น เหมเกริ่นกับคุณหญิงชมว่าอยากจะให้ไปสู่ขอลำดวนกับขุนนาฏยโกศล คุณชายช่วงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นไวยวรนาถ และได้ขอตัวเหมมาช่วยทำงานด้วย เหมได้กลับไปเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งกับครูปีเตอร์ มิชชันนารีที่เดินทางมากับคณะนายแพทย์ของ แดน บีช แบรดลีย์ (หมอบรัดเลย์) แต่เหมไม่ไว้ใจพวกวิลาศอีกแล้วเนื่องจากประสบการณ์ที่เคยได้รับมา เหมได้พบกับลำดวนและบัวในช่วงที่มีงานพระเมรุในพระนคร เมื่อบัวได้พบเหม ความรู้สึกเก่า ๆ ก็เริ่มหวนกลับมาอีกครั้ง บัวรู้สึกอิจฉาลำดวนที่ได้หัวใจของเหมไป หมื่นวิชิตฯมาขอความช่วยเหลือจากบัวเรื่องลำดวน หมื่นวิชิตฯ รู้ว่าบัวเคยมีใจให้เหมจึงยุยงให้บัวทำเสน่ห์ใส่เหมเพื่อแย่งเหมมาจากลำดวน บัวถูกหว่านล้อมจนยอมทำตาม บัวไปขอให้พุ่มทำเสน่ห์ใส่ลำดวนกับตัวเหม ทุกคนจึงร่วมมือกันวางแผนจับหมื่นวิชิตฯ กับบัวให้ได้คาหนังคาเขาขณะทำพิธี หมื่นวิชิตโกรธแค้นที่ถูกหลอกจึงฆ่าพุ่มตาย เหมยืนยันว่าเขาไม่เคยมีเยื่อใยกับบัว บัวรู้สึกอับอาย บัวอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้ในชาตินี้ ด้านคุณหญิงชมก็เดินทางไปสู่ขอแม่ลำดวนกับท่านขุนนาฏยโกศลกับคุณปิ่น จึงยอมยกลำดวนให้เหมแต่โดยดี ทางสยามปฏิเสธการซื้อเรือกลไฟเพราะมีสภาพเก่า ทำให้นายห้างหันแตรโกรธมาก นายห้างหันแตรพยายามหาเรื่องทางฝั่งสยาม เหมจึงวางแผนให้จับตัวนายห้างหันแตรและกะปิตันบราวน์ไปขังไว้ นายห้างหันแตรและกะปิตันบราวน์โกรธมากถึงขึ้นอาฆาตเหมไว้ว่าจะต้องกลับมาจัดการกับเหมให้ได้ พระยาปากน้ำมาแจ้งกับคุณชายช่วงและเหมว่า จับตัวคนรับใช้ชาวอินเดียของมิสเตอร์เจเมสันนั้นสารภาพว่ามิสเตอร์เจเมสันถูกหลวงสรอรรถฆ่าตาย เพราะหลวงสรอรรถต้องการยักยอกฝิ่นที่มิสเตอร์เจเมสันลักลอบนำเข้ามาไปเป็นของตัวเอง ด้วยเหตุนี้มลทินของพระยาบริรักษ์จึงได้รับการชำระสะสาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานบำเหน็จให้เหมเป็น หลวงสุรบดินทร์ ส่วนหลวงสรอรรถที่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไปเข้าร่วมกับจีนตั้วเหี่ยทำการค้าฝิ่นเป็นปฏิปักษ์กับทางราชการนั้น เหมก็ได้แต่งงานกับลำดวนสมที่ตั้งใจไว้ เหมกับ หมื่นไวยวรนาถ (คุณชายช่วง) ก็ถูกเกณฑ์ไปปราบปรามพวกจีนตั้วเหี่ยและก๊กต่าง ๆ ทั้งคู่จึงวางแผนล้อมจับจีนตั้วเหี่ยและหลวงสรอรรถมาด้วย ด้านลำดวนตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นหญิง เหมจึงตั้งชื่อว่า มาลัย เพื่อเป็นตัวแทนความผูกพันของเขาที่มีต่อลำดวน หลังจากนั้นไม่นานนัก เซอร์ เจมส์ บรู๊ค ทูตคนใหม่จากประเทศเกาะบริเตนใหญ่ ยืนเงื่อนไขให้คนภายใต้บังคับของอังกฤษสามารถทำการค้าได้อย่างเสรี ซึ่งเหมไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้อนี้ เหล่าเสนาบดีผู้ใหญ่พิจารณาสนธิสัญญาของทูตานุทูตอังกฤษแล้ว เห็นว่าไม่เป็นธรรมกับทางสยาม จึงไม่เห็นสมควรทำตามข้อตกลง ทางอังกฤษนำเรือรบมาปิดปากอ่าว พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ส่งตัวเหมไปดำเนินคดีที่เรือรบอังกฤษในคดีที่เคยลวงนายห้างหันแตรไปคุมขังไว้ เหมจึงคิดจะเสียสละตัวเองเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดเหมือนเช่นที่พระยาบริรักษ์ผู้เป็นบิดาเคยทำ เหมดึงดันที่จะทำตามความตั้งใจเดิมคือไปรับการตัดสินคดีบนเรือรบของอังกฤษ กะปิตัน บราวน์ ที่เคยถูกเหมจับขังไว้คราวก่อน เฝ้ารอที่จะได้แก้แค้นเหมให้สาแก่ใจ ทว่าเมื่อเรือที่นำตัวเหมไปยังเรือรบอังกฤษลอยลำอยู่กลางแม่น้ำ เหมก็ตัดสินใจกระโดดลงน้ำทั้ง ๆ ที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล็กทั้งตัว กะปิตัน บราวน์ สั่งให้คนค้นหาร่างของเหมให้เจอ คุณหญิงชม ลำดวน คุณปิ่นและท่านขุนนาฏยโกศลต่างเสียใจที่เหมต้องมาพบจุดจบ ในที่สุดทางอังกฤษก็งมหาศพของเหมจนเจอในสภาพใบหน้าเละเทะเพราะถูกปลาทะเลกัดกิน พระยาปากน้ำก็สังเกตเห็นว่าใต้ท้องแขนของศพนั้นไม่มีรอยสักที่เป็นเครื่องหมายของการโดนโทษตะพุ่นหญ้าช้าง หลวงกำแหงรีบกลบเกลื่อนด้วยการบอกว่าคงเป็นเพราะแช่น้ำทะเลนานเกินไปนั่นเอง ที่จริงแล้วเหมสามารถปลดโซ่เหล็กได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเคยเป็นเสดียงมาก่อน ใต้น้ำนั้นก็มี หลวงเผด็จทินกร คอยช่วยอยู่ หลังจากนั้นก็พากันไปซ่อนตัวอยู่ในป่าก่อน ส่วนศพที่พบในทะเลนั้น ก็คือศพของหมื่นวิชิตฯ นั่นเอง เหมกลับมาอยู่กับลำดวนอีกครั้ง โดยที่รู้ตัวดีว่าคงไม่อาจกลับเข้ารับราชการได้อีกแล้ว แต่ลำดวนก็ไม่สนใจ ขอแค่ได้มีเหมอยู่เคียงข้างกัน หลายปีผ่านไป เหมทำงานเป็นควาญช้างอยู่ในเพนียดที่กรุงเก่า คุณชายช่วงซึ่งได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ได้เดินทางมาหาเหมเพื่อขอให้เหมร่วมเดินทางไปกับคณะทูตที่จะไปถวายเครื่องราชบรรณาการแด่พระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ แต่เหมต้องปกปิดตัวตนและไปในฐานะหมอนวด ลำดวนจึงสนับสนุนให้เหมเดินทางไปกับคณะทูต เหมจึงตัดสินใจออกเดินทางมุ่งสู่ประเทศอังกฤษเพื่อปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ แม้จะไร้ชื่อ ไร้เกียรติยศชื่อเสียงใด ๆ แต่ชายหนุ่มก็ยินดีและเต็มใจทำในฐานะ "ข้าแห่งบดินทร์" ติดตามชม ละครข้าบดินทร์ ได้เร็ว ๆ นี้ ทางไทยทีวีสีช่่อง 3

Love Rain,รักเธอไม่รู้ลืม [พากย์ไทย] ตอนที่20
Love Rain /  รักเธอไม่รู้ลืม

แค่ 3 วินาที เท่านั้น ฉันก็ตกหลุมรัก” คือเรื่องราวการเริ่มต้นของความรักที่เกิดขึ้นในยุค 70 ความรักแรกพบ ของ คิม ยุนฮี และ ซอ อินฮา ที่เกิดขึ้นอย่างละมุนละไม ในช่วงปี 1970 แต่บทสรุปของความรัก ไม่ได้สมหวังเสมอไป ทั้งสองต่างเก็บความรักนั้นไว้ ผ่านกาลเวลามาสู่ปัจจุบัน จนเกิดความรักครั้งใหม่ในรุ่นลูกของทั้งเขาและเธอ ช่อง 7 สี ขอนำท่านไปพบกับซีรีส์รักโรแมนติกสุดประทับใจที่ถ่ายทอดความรักจากรุ่นสู่รุ่น แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด แต่เรื่องราวในหัวใจยังไม่เคยลืม “LOVE RAIN รักเธอไม่รู้ลืม” (LOVE RAIN) นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหน้าหวาน จางกึนซอก ที่รับบทเป็นทั้งคุณพ่อในยุค 70 และคุณลูกในยุคปัจจุบัน ร่วมด้วย อิม ยุนอา สาวน้อยหน้าใสแห่งวง Girls' Generation ที่มารับบทคุณแม่ในยุค 70 และลูกสาวในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกัน ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง ผลงานของผู้กำกับแถวหน้าของเกาหลี ยุนซอกโฮ ที่เคยฝากผลงานโรแมนติกสุดประทับใจไว้อย่าง “AUTUMN IN MY HEART” และ “WINTER LOVE SONG” มาร่วมประทับใจไปกับความรักที่ไม่รู้ลืมของพวกเขาได้ในหนังรอบเช้า ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 9.30 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 5 ม.ค.2558 ซอ อินฮา นักศึกษาศิลปะเจ้าเสน่ห์ เต็มไปด้วยความสุภาพอ่อนโยน เขาเป็นคนดังในกลุ่มสาวๆ และเป็นคนแต่งเพลงให้วงดนตรีของเขาเอง เขามีความสามารถทางศิลปะและได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพหลายครั้ง ซอ อินฮา ได้พบกับ คิม ยุนฮี สาวน้อยคนสวยระดับดาวคณะ จนเกิดเป็นรักแรกพบภายใน 3 วินาที และด้วยอุบัติเหตุก็ทำให้เขาและเธอได้มาพบกันอีกครั้ง ซอ อินฮา เก็บไดอารี่ของ คิม ยุนฮี ที่ทำตกเอาไว้ได้ และได้แอบอ่านบันทึกของ คิม ยุนฮี จนเริ่มหลงรัก คิม ยุนฮี มากขึ้นเรื่อย เขาแอบมองเธอจากหน้าต่างห้องศิลปะ และยังแอบวาดภาพของเธอบ่อยๆ ด้วยความที่ คิม ยุนฮี เป็นคนสวย เรียบร้อยและน่ารัก ลี ดองวุก เพื่อนสนิทของ ซอ อินฮา ก็แอบชอบเธอและพยายามจีบเธอเช่นกัน ในวันฝนพรำวันหนึ่ง ซอ อินฮา และ คิม ยุนฮี มีโอกาสพบกันอีกครั้ง พวกเขาอยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกัน ทั้งคู่ชอบสายฝนเหมือนกัน และก่อเกิดเป็นความประทับใจซึ่งกันและกัน แต่เมื่อวันหนึ่ง ซอ อินฮา ได้รู้ว่า ลี ดองวุก เพื่อนของเขาก็ชอบ คิม ยุนฮี เหมือนกัน ซอ อินฮา จึงต้องเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ และแล้วความรักของพวกเขาต่างก็ไม่สมหวัง ทั้งคู่ต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตของตนเอง โดย ซอ อินฮา เข้าใจว่า คิม ยุนฮี ได้จากโลกนี้ไปแล้ว จนมาถึงปัจจุบัน ซอ จุน ช่างภาพผู้รักอิสระ ลูกชายของ ซอ อินฮา ได้พบกับ จอง ฮานา สาวน้อยผู้เต็มไปด้วยความสดใส ลูกสาวของ คิม ยุนฮี โดยบังเอิญที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น การเจอกันครั้งนี้ของพวกเขาไม่ได้น่าประทับใจนัก จอง ฮานา เพิ่งเรียนจบจากญี่ปุ่นและกำลังอยู่ระหว่างเตรียมตัวที่จะกลับเกาหลี โทรศัพท์มือถือของ จอง ฮานา บังเอิญตกไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อของ ซอ จุน ระหว่างการชลมุนที่สถานีรถไฟ เธอพยายามติดต่อขอโทรศัพท์มือถือของเธอคืน แต่ ซอ จุน กลับให้ จอง ฮานา ไปรอเก้อถึง 3 ครั้ง ซอ จุน ขอให้ จอง ฮานา พาไปที่ Diamond Snow สถานที่ที่เต็มไปด้วยหิมะ และเต็มไปด้วยความสวยงาม ตามภาพในโทรศัพท์ของเธอเพื่อจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพงานโฆษณาของเขา จอง ฮานา พยายามปฏิเสธ เพราะที่นั่นเป็นที่สำหรับคู่รัก แต่ในที่สุด ซอ จุน ก็ใช้มือถือของเธอขู่จนทำให้เธอต้องยอมพาไปจนได้ ทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซอ จุน เริ่มประทับใจในความสดใสร่าเริงของ จอง ฮานา และได้แอบถ่ายภาพของเธอไว้ เขาพบว่า เขาหลงเสน่ห์ของ จอง ฮานา เข้าให้แล้ว แต่ยังคงปากแข็งตามนิสัยเพลย์บอยของตัวเอง จึงทำให้ทั้งคู่บาดหมางกัน เมื่อ จอง ฮานา เดินทางกลับมาถึงเกาหลีเธอตัดสินใจเดินทางตามหาเรื่องราวความรักในอดีตของแม่ และได้พบภาพของเธอเป็นผลงานโฆษณาของ ซอ จุน เธอจึงตามไปหาเขาที่สตูดิโอเพื่อขอให้ยกเลิกการใช้ภาพของเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่ความรักของทั้งคู่เริ่มก่อตัวขึ้น ความรักครั้งเก่าระหว่างพ่อและแม่ของพวกเขาก็กำลังย้อนคืนมา จอง ฮานา และ ซอ จุน จะรักกันได้อย่างไร แล้วความรักที่ยากจะลืมในอดีตจะกลับมาสมหวังได้หรือไม่ มาร่วมประทับใจและซาบซึ้งไปกับความรักของพวกเขาไปพร้อมๆ กันใน “LOVE RAIN รักเธอไม่รู้ลืม” (LOVE RAIN)

สวยได้แม่! น้องเนซซี่ ลูกแหม่ม ถ่ายโฆษณาชิ้นแรก!!
แหม่ม คัทลียา /  น้องเนซซี่ ลูกแม่แหม่ม / 

กำลังแสบและซนสุดๆ สำหรับ น้องเนซซี่ ด.ญ.สิรินทร์ กระจ่างเนตร ลูกสาวคนเล็กวัย 2 ขวบ 10 เดือนของคุณแม่คนสวย แหม่ม คัทลียา ที่วานนี้ (30 เม.ย.) ควงกันร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโฆษณาตัวใหม่ของ Sizzler ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของ น้องเนซซี่ ที่กว่า แม่แหม่ม จะยอมใจอ่อนให้รับงานนี้บอกเลยว่า...ยากไม่ใช่เล่น!! ซึ่งก่อนหน้านี้มีงานติดต่อเข้ามากมาย แต่คุณแม่คนสวยให้เหตุผลว่า... ลูกยังเด็กเกินไปที่จะทำงาน อยากให้เน้นการเรียนและโตตามวัยธรรมชาติของเด็ก แต่ถ้าโตขึ้นแล้วฉายแววการแสดงเหมือนคุณแม่ อันนี้ก็ไม่ห้ามนะจ๊ะ!! ว่าแต่...แฟนคลับตรึม แถมสวยได้แม่ขนาดนี้ อนาคตนางเอกชัวร์ๆ จ้าาาา!! น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา น้องเนซซี่ ลูกสาว แหม่ม คัทลียา แฟนคลับน้องเนซซี่-แหม่ม คัทลียา ป้ายไฟน้องเนซซี่-แหม่ม คัทลียา

กระดานผี เตรียมกลับมาสยอง Ouija 2 วางคิวฉายแล้วปีหน้า
Blumhouse /  Insidious / 

ไม่ต้องแปลกใจ เพราะถึงแม้ตัวหนังอาจจะเป็นเจ้าของคำวิจารณ์จากเว็บมะเขีอเน่าไม่ถึง 10% แต่เนื่องด้วยตัวหนังใช้ทุนไปไม่ถึง 10 ล้านเหรียญเช่นกัน แต่มันกลับทำเงินทั่วโลกไปทะลุ 100 ล้านเหรียญ เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่ภาคต่อจะตามมากันเป็นธรรมดา สำหรับหนังเกมส์กระดานผีอย่าง Ouija ที่ภาคแรกเป็นผลงานการกำกับของ สไตล์ส ไวท์ นำแสดงโดย โอลิเวียร์ คุ๊ก สาวน้อยตาโตจากซีรี่ย์ Bates Motel นั่นเอง โดยงานนี้ตัวภาคต่อของหนังเรื่องนี้ ได้รับการไฟเขียวจาก ยูนิเวอร์แซล เรียบร้อยแล้ว พร้อมวางคิวฉายไว้ 21 ตุลาคม 2016 ซึ่งเป็นช่วงฮาโลวีนพอดี เหมาะเจาะกับหนังสยองขวัญแนวนี้ โดยถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการวางตัวผกก.เป็นที่แน่ชัด แต่ทางค่ายก็ได้จ้างมือเขียนบทจากหนังสยองขวัญผีหลอกคน Oculus มารับหน้าที่ไว้แล้ว งานนี้ใครชื่นชอบภาคแรกก็เตรียมเจอกับกระดานวิญญาณนี้กันอีกรอบเลยครับ

วิสามัญปัตตานี! เอี่ยวบึ้มสมุย พบคดีรุนแรงติดตัวอื้อ
จับตายมือบึ้มสมุย /  บึ้มสมุย / 

ทหาร-ตร.จับตายคนร้าย เอี่ยวขับเก๋งลอบบึ้มสมุย หลังยิงต่อสู้จนเกิดการปะทะในโรงเรียนปัตตานี ตรวจพบคดีติดตัวอื้อ อีก 2 คนร้ายมอบตัว พบประวัติ 1 ใน 2 เป็นมือประกอบระเบิดคนสำคัญ จากเหตุการณ์วานนี้(2พ.ค.) เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณโรงเรียนดารุลบารอกะฮหมู่ 1 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จนเกิดการยิงปะทะทำให้นายมาฮามะซู เจะหะ อายุ 27 ปี ถูกวิสามัญเสียชีวิต และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคดี นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 รายนั้น พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษได้สนธิกำลังกับตำรวจพยายามบุกเข้าไปควบคุมตัว นายมาฮามะซู ผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคดี รวมทั้งเป็นผู้ต้องสงสัยขับรถเก๋งฮอนด้าซีวิค ร่วมขบวนการลอบคาร์บอมบ์ห้างเซ็นทรัลสมุยด้วย แต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันจึงหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนดารุลบารอกะฮอ บ้านบานา ต.บานา อ.เมืองปัตตานี ทำให้ต้องมีการเจราจาให้ยอมมอบตัวนานกว่า 1 ชม. แต่สุดท้ายผู้ต้องหาไม่ยอม พร้อมทั้งยังยิงปืนใส่เพื่อเปิดทางหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงตอบโต้ปะทะกันอยู่นาน กระทั่งวิสามัญผู้ต้องหาได้ สำหรับนายมาฮามะซูนั้น มีคดีสำคัญติดตัวอยู่หลายคดี อาทิ 1.ศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.238/2557 ลงวันที่ 23 ก.ค.57 สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ข้อหาวางเพลิง 2.ศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.294/2557 ลงวันที่ 27 ส.ค.57 สภ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ข้อหาก่อการร้าย อังยี่ ซ่องโจร วางเพลิง และ3.ศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.91/2558 ลงวันที่ 1 เม.ย.58 สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี ข้อหาก่อการร้าย รวมถึงหมายจับคดีล่าสุดด้วย ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้(3 พ.ค.) ที่โรงเรียนดารุลบารอกะฮอ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ทางโรงเรียนยังคงเปิดทำการเตรียมรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนหนังสือในช่วงเปิดเทอม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชาเดินทางมาให้กำลังใจและดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษารวมไปถึงครู ซึ่งทางนายวศิน สาเมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ระบุถึงความจำเป็นและเข้าใจสถานการณ์ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกำลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้ติดใจและอยากให้การปฏิบัติของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ได้เป็นตัวอย่างกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้า นายวศิน กล่าวว่า มองว่าการที่ฝ่ายกำลังมีแบบแผนการปฏิบัติชัดเจน มีการบอกกล่าวให้ทราบถึงภารกิจล่วงหน้า จึงทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติไปร่วมกัน เป็นการลดความคลางแคลงใจและการเข้าใจผิดได้มากด้วย ส่วนความคืบหน้าคดี เจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถจักรยานยนต์จำนวน 5 คัน ที่ผู้ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ภายในโรงเรียน ก่อนจะหลบหนีไปนั้น ตรวจสอบพบมีการดัดแปลงปิดบังหมายเลขป้ายทะเบียนรถ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ในการจับผ่านจุดตรวจต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลการขนส่งพบว่า รถ 2 ใน 5 คัน เป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาในพื้นที่ จ.ปัตตานี ส่วน 2 ผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวนำเข้าสู่กระบวนการซักถาม พร้อมกับทำการตรวจเก็บดีเอ็นเอทันที ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 จากการตรวจสอบประวัติและพยานหลักฐานความเชื่อมโยง ปรากฎว่า 1 ใน 2 ผู้ต้องสงสัยเป็นมือประกอบระเบิด 14 ลูก ใช้ในการก่อเหตุลอบวางระเบิด 27 จุด ในเขต อ.เมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 24 พ.ค.57 และต้องสงสัยก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ปัตตานี 25 เสียชีวิต 4 นาย ในพื้นที่ อ.มายอ เมื่อ 28 ก.ค.55 โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแยกบุคคลทั้งสอง เพื่อซักถามอย่างละเอียด เชื่อว่าน่าจะมีการเปิดเผยชี้เบาะแสกับกลุ่มก่อเหตุต่างๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงกลุ่มที่ก่อเหตุนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัย 3 คนที่หลบหนีไป อีกทั้งจะมีการขยายผลกรณีนายมาฮามะซูที่เสียชีวิต และมือประกอบระเบิดว่าอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ในพื้นที่เกาะสมุยด้วย ขอบคุณภาพจาก โพสต์ทูเดย์ MThai News

พายุฤดูร้อนถล่มนครพนมเสียหาย 143 หลังคาเรือน
นครพนม /  พายุ / 

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม จ.นครพนม บ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการเสียหาย 143 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 58 เกิดพายุฤดูร้อนซัดกระหน่ำ ประกอบกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง โดยเฉพาะ ต.หนองญาติ ต.นาราชควาย และ ต.นาทราย จ.นครพนม เสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน ทั้งนี้ นายธเนศ  แสงสุวรรณ ปลัดอำเภอเมืองนครพนมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหายพบว่า มีบ้านเรือนและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายรวม 143 หลังคาเรือน อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (3 พ.ค. 58) ได้ประสานขอความช่วยเหลือกำลังพลจาก หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ตชด.236  และ จทบ.นครพนม ออกซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ข่าวสด MThai News

ครบ 48 ชั่วโมง บ้านลุงล้อม ยังไม่เกิดไฟลุก
บ้านลุงล้อม /  พัทลุง / 

ครบ 48 ชั่วโมง บ้านลุงล้อม ยังไม่เกิดไฟลุกปริศนา ด้านตำรวจเรียกบุตรชายและลูกสะใภ้ มาให้ปากคำเพิ่มเติม บรรยากาศที่บ้าน ลุงล้อม ศักดิ์หวาน บ้านที่ไปลุกไหม้ปริศนา ล่าสุดเช้าวันนี้ ยังมีเพื่อนบ้านเดินทางมาให้กำลังใจเหมือนทุกวันที่ผ่านมา แม้ครบ 48 ชั่วโมงแล้ว ที่ไฟปริศนาไม่ลุกติดภายในบ้าน ซึ่งตลอดระยะ 1 เดือน กับอีก 10 ที่ผ่านมา ไฟได้ลุกไหม้มาแล้ว 221 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด ไฟได้ลุกไหม้เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา จำนวน 2 ครั้ง ก่อนที่คณะทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะเดินทางลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์จนได้ข้อข้อสรุปว่า ภายในบ้านมีก๊าชที่เป็นชนวนในการเกิดไฟลุกไหม้ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ในการทำปฏิกริยาจนเกิดไฟลุกไหม้ ขณะที่ ลุงล้อม เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า รู้สึกโล่งใจ หลังจากที่ทางอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จนได้ข้อสรุปว่า ภายในบ้านพบก๊าชที่ก่อให้เกิดไฟปริศนา อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้ ซึ่งตนยังเชื่อมั่นว่า คนในบ้านทั้งลูกสะใภ้และญาติคนอื่นๆ บริสุทธิ์ ด้าน พ.ต.ท.เจริญพร พุ่มนวล รอง ผกก.สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้เรียก นายกิติยา ศักดิ์หวาน อายุ 32 ปี นางวันทนา สิงห์เรือง อายุ 35 ปี ลูกชาย ลูกสะใภ้ ลุงล้อม มาให้ปากคำเพิ่มเติม ทั้งนี้จากการเรียกตัวมาให้ปากคำนั้น ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องข้อกล่าวหาใดๆ ที่เรียกมาเพื่อสอบปากคำฐานะผู้เสียหายเท่านั้น

ชมประสาทวากายาม่า วิวสวยๆ ถ้ำโจสลัด และออนเซ็นถ้ำโบกิโด
ญี่ปุ่น /  วะกะยะมะ / 

อีกวันหนึ่งของการเที่ยวญี่ปุ่นเมือง วากายาม่า ที่ถึงแม้อากาศยังหนาวเย็นสบายอยู่ แต่ท้องฟ้าวันนี้สดใสกว่าทุกวัน เหมาะแก่การจะเข้าไปชมวิวสวยๆ และถ่ายภาพสถานที่สำคัญๆ รวมถึงปราสาทวากายาม่าที่เก่าแก่ เพลิดเพลินกับอาหารชั้นเยี่ยม และดื่มด่ำกับทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวที่แสนจะงดงามของเมืองนี้ ประสาทวากายาม่า (Wakayama Castle) ประสาทวากายาม่า สร้างขึ้นเมื่อ 430 ปีก่อน และยังคงเป็นสัญลักษณ์กลางเมืองวากายาม่า จนถึงทุกวันนี้ ประสาทวากายาม่าได้รับยกย่องเป็น 1 ในร้อยประสาท ที่งดงามที่สุด สวนสวยในปราสาทวากายาม่า เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันงดงาม ระหว่างทางเราจะพบ สวนบอนไซ ต้นสน ที่สวยงาน ทำให้เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง เสือหินสลักตัวนี้ จำลองมาจากหุบเขาที่กั้นประสาทที่มีลักษณะคล้ายเสือ หินสลักลาย ที่ใช้ก่อกำแพงเมืองบริเวณประสาทวากายาม่า มี 3 ยุคสมัยที่ต่างกัน ตัวปราสาทวากายาม่าสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 ตามบัญชาของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้เป็นโชกุนที่กำลังเรืองอำนาจเพื่อใช้เป็นฐานปกครองพื้นที่รอบ คาบสมุทรคิอิ ปราสาทวากายาม่าเคยถูกทำลายถึง  2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง ด้านบนก่อนขึ้นปราสาท มีธงว่าวรูปปลา เพื่อบอกว่าใกล้เทศกาลวันเด็กผู้ชาย   สะพานโอฮาชิโรกะ (Ohashi Roka) เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เป็นทางลับของสนมของท่านโชกุนที่กั้นระหว่างวังกับสวนโมมิจิดานิ ( Momijidani ) ซึ่งมีหลังคาปิดไว้ เพื่อไม่ให้คนนอกสามารถมองเห็นได้ มันเป็นโครงสร้างที่หายากมากในประเทศญี่ปุ่นเป็นสะพานลาดเอียง 11 องศา แต่ภายใน มีการป้องกันการเดินลื่นไถล สวนนิชิโชมารุ (Nishinomaru) เป็นสวนที่มีความงดงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู เช่น ภาพบนในฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่ฤดูหนาว มีไอหมอกกับใบไม้เขียวชะอุ่มสดชื่น เมื่อใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ผลิ ก็สีสันตระกานตา งดงาม จึงมีศาลาใช้สำหรับท่านเจ้าเมืองมานั่งพักผ่อนหย่อนใจในอดีต เพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดู และสวนบริเวณอื่นรอบๆ ประสาทเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะสำหรับมาเดินออกกำลังและขี่จักรยานเล่นจริงๆ ตลาดปลาโทเระโทเระ  (Tore Tore Ichiba) เดินชมประสาทวากายามามาครึ่งวันแล้ว เราจึงแวะทานอาหารเที่ยงที่ ตลาดปลาโทเระโทเระ ซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งมีอาหารทะเล ปลาดิบให้ลิ้มลองอีกแล้ว รวมทั้งแหล่งขนมของฝากมากมาย ทั้งสดทั้งแห้ง แต่ว่าหิวแล้วขอไปกินก่อนนะครับ มื้อเที่ยงข้าวหน้าปลาดิบ แสนอร่อย กุ้งเป็นกุ้ง ไข่ปลาเม็ดใหญ่เป้ง รอเราอยู่ที่ตลาดปลาโทเระโทเระแห่งนี้ หลังจากกินอิ่มแล้วขอมาเดินย่อยดูที่ตลาดปลาทั้งส่วนของสดและของแห้ง แยกกันชัดเจน โซนของฝากที่นี่ มีแต่ขนมน่ารักรูปแพนด้าเต็มไปหมด เนื่องจากเมืองนี้มีแพนด้าอยู่ในสวนสัตว์ ถึง 7 ตัว จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เกาะเอ็นเก็ตซึโตะ (Engetsuto Island) ไหนๆ ก็อิ่มท้องกับอาหารทะเลที่ตลาดปลามาแล้ว เรามาอิ่มตาอิ่มใจกับจุดชมวิว ของเมืองวากายามาที่ทุกคนต้องมา ที่แรกคือ เกาะเอ็นเก็ตซึโตะ (Engetsuto Island) นี่คือสัญลักษณ์ประจำชิระฮะมะ รูโหว่ตรงกลางคล้ายพระจันทร์เต็มดวงเกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมกับคลื่น จึงได้รับการขนานนามว่าเกาะเอ็นเก็ตสึโตะ หรือเกาะพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นนิยมมาตกปลากันที่นี่ด้วย ที่นี่จะงดงามเป็นพิเศษยามพระอาทิตย์ตกดิน หินฮะชิกุอิ (Hashigui-iwa Rock) หินฮะชิกุอิ (Hashigui-iwa Rock) หินรูปทรงแปลกตานี้เกี่ยวข้องกับตำนานนักบวชคูไค (หรือรู้จักกันในนามโคโบ ไดชิ) เล่ากันว่าเขาพยายามสร้างสะพานข้ามเกาะโอชิมะภายในคืนเดียว แต่เขาถูกปีศาจขัดขวาง สุดท้ายจึงมีเพียงหินเรียงรายอยู่กลางทะเล ชื่อของหินฮะชิกุอิ ("ฮะชิ" หมายถึงสะพาน) มาจากรูปทรงที่คล้ายเสาสะพานนั่นเอง บรรยากาศ หินฮะชิกุอิ เมื่อน้ำขึ้น ที่ราบสูงเซ็นโจจิกิ (Senjojiki Rock Plateau) ที่ราบสูงเซ็นโจจิกิ (Senjojiki Rock Plateau) เป็นหินขาวที่ยื่นล้ำออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิคก่อเกิดเป้นทัศนียภาพที่ยิ่งใหญ่ ปรากฎการณ์นี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่เชี่ยวกราก หินทรายจากยุคเทอร์เชียรี จึงเแรเปลี่ยนรูปทรงและเกิดเป็นชั้นหินขึ้น ซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) ถ้ำโจรสลัด ซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) สัมผัสทัศนียภาพที่งดงามอีกแห่งกับหน้าผาหินทรงพลัง สูง 50 เมตร ทอดยาว  2 เมตร เชื่อว่าหินผาขนาดเล็กที่ยื่นล้ำไปในทะเลคือจุดชมฝูงปลาในอดีต นอกจากนี้ ยังสามารถเดินลงไปในถ้ำใต้ท้องทะเล เพื่อสัมผัสกับความอัศจรรย์และพิศวงของธรรมชาติได้อีกด้วย   ภายในถ้ำ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะ รวมทั้งสามารถดื่มน้ำที่ไหลผ่านเทพเจ้ามังกรที่ปากถ้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่สำคัญถ้ำนี้เคยเป็นที่พำนักของโจรสลัดในอดีตอีกด้วย แช่น้ำแร่ออนเซ็น ถ้ำโบกิโด ที่โรงแรมอุระชิมะ เดินเที่ยวชมวิวซะหลายที่คืนนี้ขอเข้าที่พักที่มีบ่อออนเซ็นซะหน่อยจะได้ผ่อนคลาย เราจึงเดินทางไปพักที่โรงแรม อุราชิมะ (Urashima Hotel) เพราะที่นี่ มีถ้ำโบกิโด(Bokido) เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติด้วย ไปกันเลย   เรานั่งเรือข้ามฟากมา ภายในโรงแรมมีห้องอาหารบุฟเฟ่ และปลาดิบ ปลาย่างที่แล่กันสดๆ เลย มื้อเย็นนี้โดนแน่ บุฟเฟ่ ในโรงแรม อุราชิมะ   เมื่อมาถึงห้องพักภายในตกแต่งแบบคลาสสิค มีระเบียงชมวิวมองเห็นแม่น้ำ บรรยากาศดีมากห้องบรรยากาศริมน้ำเนี่ย เห็นวิวสวยเชียว   หลังจากทานข้าวแล้วจึงต้องไปอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ที่ถ้ำโบกิโด ซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นบ่ออาบน้ำมาตั้งแต่ยุคโบราณ สามารถมองเห็นทะเลและพระอาทิตย์ขึ้นได้จากภายในถ้ำ ภาระกิจวันนี้กับการเที่ยว วากายาม่า เสร็จสิ้นไปอีกวัน ต่อไปจะไปไหนอีกต้องติดตาม ........................................................................................................................ เที่ยว วากายาม่า นั่งรถไฟแมวทามะ ชมศิลปะการแล่ปลา อร่อยกับราเม็งอันดับ1 ในจังหวัด วากายาม่า มีหลายกิจกรรมให้เราได้ลอง เมื่อมาถึงก็ต้องสัมผัสประสบการณ์ที่สุดของญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยว ... ........................................................................................................................ สัมผัสไอหนาวแห่ง วากายาม่า Wakayama อุ่นไอธรรมะกับวัด โคยะซัง ช่วงฤดูร้อนที่สุดของไทยเราช่วงนี้ มันร้อนอก..ร้อนใจ Travel.mthai จึงต้องพาบินไปไกลถึงญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสไอเย็นให้หายร้อน  ... ........................................................................................................................ ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวเมืองวากายาม่า ประเทศญี่ปุ่น และสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

ผลฟุตบอล : เหนื่อยทุกนัด! หงส์โคตรหืดเฉือนหวิวคิวพีอาร์10ตัวท้ายเกม
ข่าวลิเวอร์พูล /  คลิ้นท์ ฮิลล์ / 

ผลฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ลิเวอร์พูล 2-1 ควีนส์ปาร์ค รายชื่อคนทำประตู : 1-0 ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ น.19, 1-1 เลรอย เฟอร์ น.73, 2-1 สตีเว่น เจอร์ราร์ด น.87 เวลา : 21.00 น. สนาม : แอนฟิลด์ ถ่ายทอดสด : CTH Stadium 2 ศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่ 35 ของ ลิเวอร์พูล ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ลูกทีมของ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ทำผลงานได้น่าผิดหวังอย่างต่อเนื่อง หลังจากเกมที่แพ้ แอสตัน วิลล่า อกหักอดเข้าชิง เอฟเอ คัพ เป็นต้นมา "หงส์แดง" ยังไม่เคยเจอกับคำว่า "ชนะ" เลยแม้แต่แมตช์เดียว ซ้ำร้ายยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยสักลูก โดยแมตช์นี้มีคิวเปิดรัง แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส ทีมที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้น น่าสนใจว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร หลังจากฟอร์มระยะหลังของทั้งสองทีมไม่ถึงกับดีด้วยกันทั้งคู่ [เริ่มเกม] 48 วินาทีแรก ทีมเยือนทำเอาสาวก หงส์แดง ช็อคทั้งสนาม หลังจากได้ลูกเตะมุมและ เลรอย เฟอร์ กระทุ้งบอลมุดก้นตาข่าย แต่น่าเสียดายที่จังหวะเปิดบอลหลุดเส้นหลังออกไปก่อนแค่นิดเดียว นาทีที่ 8 แนวรับ ลิเวอร์พูล เกือบรั่วอีกแล้ว และเป็นจังหวะเปิดเตะมุมเหมือนเดิม บอลมาเข้าทาง สตีเว่น คอลเกอร์ ได้กระหน่ำด้วยขวา โชคร้ายที่บอลหลุดเสาสองออกไปแค่นิดเดียว นาที 13 โอกาสลุ้นทำประตูครั้งของ ลิเวอร์พูล มาจากลูกยิงไกลของ สตีเว่น เจอร์ราร์ด แต่หวดจังหวะนี้บอลหลุดกรอบออกไปชนิดแทบไม่ได้ลุ้น นาที 16 หงส์แดง เริ่มได้ลุ้นเจาะตาข่ายทีมเยือนมากขึ้น คราวนี้เป็นทีของ ริคกี้ แลมเบิร์ต ที่วันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็น 11 ตัวจริง หลุดขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษ ก่อนจะสังหารด้วยขวาแต่บอลตรงตัว โรเบิร์ต กรีน ก้มตัวรับไว้ได้ นาที 18 สตีเว่น เจอร์ราร์ด โดนเหลืองแรก หลังจากไปอัดใส่ เลรอย เฟอร์ บริเวณกลางสนาม GOAL! นาที 19 หลังจากเดินเกมรุกอยู่พักใหญ่ ลิเวอร์พูล ได้ประตูออกนำจากการสังหารด้วยขวาในกรอบเขตโทษของ ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ ผ่านตัว โรเบิร์ต กรีน ที่ยืนขาตายเข้าไปอย่างสวยงาม เกมผ่านมาถึงนาที 33 เดอะค็อป ใน แอนฟิลด์ ถึงกับลุกฮือ! หลังจากเจ้าหนู ราฮีม สเตอร์ลิ่ง หลุดเดี่ยวเข้าไปซัดด้วยขวาบอลผ่านตัว โรเบิร์ต กรีน เข้าไปกองก้นตาข่าย แต่ไลน์แมนยกธงล้ำหน้าทำให้ หงส์แดง ยังคงนำอยู่ที่ 1-0 เหมือนเดิม นาที 40 เจ้าบ้านหวิดได้ประตูที่สองจากลูกฟรีคิกของ สตีเว่น เจอร์ราร์ด ปั่นด้วยขวาบอลโค้งข้ามกำแพงมาแบบพอดิบพอดี แต่ โรเบิร์ต กรีน ซุปเปอร์เซฟพุ่งสุดตัวบินปัดออกไปได้ [จบครึ่งแรก] หลังจากตั้งเกมติด ลิเวอร์พูล ก็สามารถเล่นเกมตามแบบที่ตัวเองถนัด และเดินหน้าไล่ทุบทีมเยือนแทบจะฝ่ายเดียว โดน คิวพีอาร์ ลงไปตั้งรับกันลึก และพยามยามตอบโต้จากจังหวะสวนกลับ แต่ยังทำอะไรปราการด่านสุดท้ายของ หงส์แดง ไม่ได้ ทำให้ครึ่งแรกลูกทีมของ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ยังคงกุมความได้เปรียบอยู่ 1 ประตู ต้องมาดูกันว่า 45 นาทีที่เหลือทีมเยือนจะปรับหมากมารับมือกับสถานการณ์ที่กำลังตกเป็นรองยังไง [เริ่มครึ่งหลัง] ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวของทั้งสองทีม นาที 50 สาวก เดอะค็อป ถึงกับกุมขมับกันทั้ง แอนฟิลด์ หลังจาก อดัม ลัลลาน่า หลุดเดี่ยวไปในกรอบเขตโทษ ก่อนจะซัดด้วยซ้ายแต่บอลออกข้างไปแบบสุดช็อค นาที 54 ลิเวอร์พูล พลาดได้ประตูที่สองแบบโคตรช็อคอีกแล้ว จากจังหวะ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน เปิดอย่างสวยไปให้ ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ซัดจ่อๆเพียงไม่กี่หลา แต่ดันยิงเหินข้ามคานออกไปแบบไม่น่าเชื่อ GOAL! นาที 73 หลังจากหวิดโดนถลุงจากลูกตั้งแต่หลายครั้ง แนวรับ ลิเวอร์พูล ก็มาพังจนได้ จากลูกเตะมุมบอลหลุดมาถึง เลรอย เฟอร์ ตวัดด้วยขวาเน้นๆ บอลเข้าไปกองก้นตาข่ายอย่างง่ายดาย นาที 79 ลิเวอร์พูล ได้ลูกจุดโทษ หลังจาก เนดุม โอนูโอฮา ไปดึง สเคอร์เทล หงายท้องลงไปกองในกรอบเขตโทษ และเป็นทาง สตีเว่น เจอร์ราร์ด รับหน้าที่สังหาร แต่ดันยิงไปติดเซฟของ โรเบิร์ต กรีน บินปัดออกไปได้ นาที 82 สถานการณ์ของ คิวพีอาร์ ชักไม่ค่อยสู้ดี หลังจาก เนดุม โอนูโอฮา ที่ทำพลาดเสียจุดโทษมาโดนเหลืองที่สอง เปลี่ยนเป็นใบแดง ทำให้ทีมเยือนต้องเล่นในสนามแค่ 10 คนในช่วงเวลาที่เหลือ GOAL! นาที 87 สตีเว่น เจอร์ราร์ด มาแก้ตัวหลังจากพลาดจุดโทษได้สำเร็จ จากลูกโขกสบัดบอลพุ่งเสียบเสาสองชนิด โรเบิร์ต กรีน หมดสิทธิ์เซฟ [จบเกม] หงส์แดง เปิดรัง แอนฟิลด์ เก็บ 3 คะแนนเหนือ ควีนส์ปาร์ค แรนเจอร์ส 10 ตัวไปแบบลิ้นห้อย 2-1 โดยเกมถัดไป พวกเขาต้องบุกไปเยือนรัง สแตมฟอร์ดบริดจ์ ของ เชลซี น่าสนใจว่าลูกทีมของ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส จะโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมแค่ไหน หลังจากผลงานระยะหลังต้องบอกว่ากว่าจะชนะได้ ถึงกับหืดจับแทบทุกเกม  11 ตัวจริงของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูล : ซิมง มินโญเลต์, เอ็มเร่ ชาน, มาร์ติน สเคอร์เทล, เดยัน ลอฟเรน, เกล็น จอห์นสัน, สตีเว่น เจอร์ราร์ด, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, ฟิลิปเป้ คูตินโญ่, ราฮีม สเตอร์ลิ่ง, อดัม ลัลลาน่า, ริคกี้ แลมเบิร์ต ควีนส์ปาร์ค แรนเจอร์ส : โรเบิร์ต กรีน, เนดุม โอนูโอฮา, สตีเว่น คอลเกอร์, ริชาร์ด ดันน์, คลิ้นท์ ฮิลล์, แม็ตต์ ฟิลลิปส์, ซานโดร, โจอี้ บาร์ตัน, เลรอย เฟอร์, คาร์ล เฮนรี่, ชาร์ลี ออสติน

หนุ่มหน้าตาดี ถูกลากไปซ้อมน่วม หลังกลับจากเที่ยวผับดัง
ถูกซ้อม /  ถูกทำร้าย / 

โลกออนไลน์ แชร์เรื่องราวหนุ่มหน้าตาดี ถูกลากไปซ้อมน่วม หลังกลับจากเที่ยวผับดัง  วันนี้ (30 เม.ย.) ผู้คนบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและข้อความ ของชายคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกาย หลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรัชดา โดยที่เจ้าตัวเองยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุไว้ดังนี้ "...เมื่อคืนนี้ไปเที่ยวที่___มา แล้วพลัดหลงกับเพื่อน มีใครโต๊ะไหนไม่รู้มาลากเราไปกิน ละจะพาเรากลับบ้าน บอกจะพาไปส่ง เขามากัน 3 คน มีคนหนึ่งนั่งด้านหลังกับเรา แล้วเหมือนจะลวนลาม เราเลยบอกให้ปล่อยเราลงตรงนี้ เรากลับเองได้ พอเราตื่นมาอีกทีคือเรานอนอยู่ข้างถนน หัวแตก ปากแตก หน้ามีรอยข่วน รอยรองเท้าเหยียบหน้า เต็มไปหมด ของก็หาย ในกระเป๋ามีกล้อง บัตร atm เงิน บัตรประชาชน กุญแจบ้าน หายหมด เหลือโทรศัพท์ที่ยังติดตัวอยู่ เราจำไม่ได้ว่าคนทำร้ายเราใช่เขา 3 คนนั้นไหม หรือคนแถวนั้นที่ผ่านมาแล้วตัองการชิงทรัพย์ ตอนนี้ไม่โอเคมากๆ..." ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ทางสถานบันเทิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการให้ดูกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ เพื่อสืบหาคนร้าย และยังแนะนำให้ตนแจ้งความอีกด้วย MThai News

ขนส่งฯ จ่อเพิ่มชั่วโมงอบรมผู้ทำใบขับขี่ เป็น 15ชั่วโมง
ขนส่ง /  ใบขับขี่

ขนส่งเล็งเพิ่มเวลาอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง เพิ่มเนื้อหาเป็น 15 หัวข้อ เปิดทางอบรมนอกสถานที่ได้ ต่อไปเล็งเพิ่มเนื้อหาผู้ต่ออายุใบขับขี่ ขับรถผิดซ้ำซาก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ กำลังศึกษา และจัดทำเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) รายใหม่ ให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร และการขับรถที่ปลอดภัยเข้มข้นขึ้น โดยเพิ่มจาก 3 หัวข้อ เป็น 15 หัวข้อ และเพิ่มเวลาการอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง โดยเนื้อหาใหม่จะช่วยปลูกฝังให้เกิดวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเนื้อหาการอบรม 15 หัวข้อ ประกอบด้วย ความสำคัญและประโยชน์ของการมีใบอนุญาตขับรถและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ, กฎหมายข้อห้าม พ.ร.บ.จราจร เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ พ.ร.บ.ขนส่งทางถนน , คำเตือนมารยาทในการขับรถ , ข้อแนะนำกับมารยาทในการใช้ทาง, คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี โรคภาวะข้อจำกัดด้านร่างกายมนุษย์กับการจราจร, ประสาทการรับรู้, สมรรถภาพของรถ ถนน และสิ่งแวดล้อม , การรับรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด , พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน , ข้อผิดพลาดตามกฎหมายจราจรและการใช้ทาง , สุขภาพที่มีผลต่อการขับรถ , ข้อจำกัดใบอนุญาตขับรถ, การมีใบอนุญาตขับรถ และการถือครองใบอนุญาต นอกจากนี้จัดทำเนื้อหาอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ เนื้อหาอบรมเพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมสำหรับผู้ขับรถที่กระทำผิดบ่อยครั้งด้วย อย่างไรก็ตามหากกรมฯ จัดทำหลักสูตรได้เสร็จ จะพิจารณาเปิดให้ประชาชนเรียนรู้หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางอื่นได้ โดยไม่ต้องเข้ารับอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว เพื่อแก้ปัญหาการรอคิวนาน นอกจากนี้ กรมฯยังได้เพิ่มทางเลือก ให้ประชาชนเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถที่ กรมฯ รับรองซึ่งมีกว่า 50 แห่ง หรือกับสถาบันการศึกษาที่ทำสัญญากับกรมฯ 44 แห่ง ซึ่งประชาชน นำใบรับรองการผ่านการอบรมมาเป็นหลักฐาน เพื่อทดสอบขับรถภาคปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตขับรถภายใน 1 วัน ข่าวจาก เดลินิวส์ MThai News

แตกตื่น !! นักท่องเที่ยวหนีตาย หลังห้องแถวไฟไหม้บนเกาะพีพี
เกาะพีพี /  ไฟไหม้ / 

นักท่องเที่ยวแตกตื่น ไฟไหม้ห้องแถวบนเกาะพีพี ชาวบ้านวิ่งหลบหนีตายคนละทิศละทาง จนกระทั่งคุมเพลิงได้ในที่สุด วันนี้ (1 พ.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พ.ต.ท.ดนัย นิยมเดชา สารวัตรสภ.ย่อยเกาะพีพีจ.กระบี่ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณห้องแถวไม่ทราบชื่อ หลังร้านอาหารคัทชิวนัท ม.7 ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ ติดถนนทางขึ้นบ้านพักผู้ประสบภัยสึนามิ เกาะพีพีและวิวพอยต์ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น เพลิงกำลังลุกไหม้บ้านพักให้เช่าติดกันรวมกว่า 10 ห้อง ที่มีทั้งที่อยู่อาศัย และร้านค้าประกอบการอื่นๆ ซึ่งไฟได้ลุกลามไปยังบ้านพักชาวบ้านที่อยู่ติดกันอีก 1 หลัง ส่งผลให้นักท่องเที่ยว พากันวิ่งหลีหนีดอันตรายไปคนทะทิศคนละทาง ส่วนทางด้าน เจ้าหน้าที่อบต.อ่าวนาง ประจำเกาะพีพี และชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ระดมกำลังลำเลียงน้ำ และต่อสายน้ำจากโรงน้ำวอเตอร์ฮิลล์ ซึ่งเป็นของเอกชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาช่วยกันดับเพลิง โดยใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ หลังจากนั้นห้องแถว รวมทั้งบ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหมด แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากร้านค้าที่เป็นห้องแถวปลูกติดกันก่อนจะลุกลาม ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง ส่วนความเสียหายครั้งนี้ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท MThai News สนับสนุนรูปภาพและข้อมูลโดย ข่าวสด

แผ่นดินเขย่าปาปัวนิวกินี -หมู่เกาะอันดามัน  ไร้สึนามิไม่กระทบไทย
สึนามิ /  อันดามัน / 

เหตุแผ่นดินไหว 6.7 แมกนิจูด เขย่าปาปัวนิวกินี ต่อมามีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวขนาด 5.8 แมกนิจูด บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ไร้เตือนสึนามิ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 15.06 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 แมกนิจูด บริเวณเขต New Britain ปาปัวนิวกินี แต่ไม่มีการแจ้งเตือนสึนามิ และไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จากนั้นในเวลา 15.58 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 แมกนิจูด ลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย และยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดเช่นกัน MThai News

อ่านแล้วไม่โง่ : ธรณีวิปโยคเขย่าเนปาลพังยับ, ปริศนาบ้านไฟลุก
ชื่อแปลก /  บ้านไฟลุก / 

อ่านแล้วไม่โง่ : ธรณีวิปโยคเขย่าเนปาลพังยับ, โปรดเรียกข้าว่า ท่าน, เส้นทางชีวิต เจ้าสาวบัลลังก์ทองแห่งบรูไน, "เพ8ชร" อ่านว่า เพชร และ ปริศนาบ้านไฟลุก ข่าวสารและสถานการณ์สำคัญต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ มีให้ได้ติดตามมากมายตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศร้าสะเทือนใจรวมไปถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญ สัปดาห์นี้ทาง MThai News จึงได้รวบรวมเอากระแสเด่นประเด็นฮอต 5 อันดับสุดฮิต “อ่านแล้วไม่โง่” หากไม่อยากพลาดละก็ ต้องรีบติดตามกัน จะได้รู้ไว้ และคุยกับเขารู้เรื่อง! 1. ธรณีวิปโยคเขย่าเนปาลพังยับ เริ่มกันที่ข่าวแรกกับข่าวสุดเศร้า เรียกน้ำตาให้กับคนทั่วโลก หลังเนปาลเกิดธรณีเขย่าหนัก ทำหลายชีวิตจมอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ของตึกรามบ้านช่องที่ถล่มเพราะแรงสั่นสะเทือน เหตุการณ์นี้แม้เป็นเรื่องสลด แต่อีกด้านได้เผยให้เห็นน้ำใจเพื่อนมนุษย์ ที่ต่างหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ MThai News ขอเป็นอีกหนึ่งแรงให้กำลังใจชาวเนปาล ผ่านเหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดี โดยเร็ว (อ่านต่อ . . . .) อ่านข่าวอื่นๆ -ปาฏิหาริย์เนปาลวิปโยค ทารกวัย 4 เดือนรอดชีวิต -เนปาลสะอื้น !! คลิปจากโดรน แสดงซากหลังแผ่นดินไหว 2. โปรดเรียกข้าว่า "ท่าน" เป็นข่าวแปลกอีกข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เพราะมีเอกสารเวียนจากผู้พิพากษาสั่งการให้ผู้ใต้บังคัญชา และผู้เกี่ยวข้องห้ามเรียกว่าหัวหน้า แต่ให้เรียกว่าท่านแทน เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนจำกัดสิทธิ์แบ่งวรรณะ แต่พออ่านแล้วทำเอาต้องร้องอ๋อ เพราะมันเหตุอย่างนี้นี่เอง (อ่านต่อ . . . .) อ่านข่าวอื่นๆ -ศาลแจง ปมผู้พิพากษาทำหนังสือ แนะให้เรียกท่าน 3. เส้นทางชีวิต เจ้าสาวบัลลังก์ทองแห่งบรูไน ข้ามไปที่ต่างประเทศอีกข่าว แต่คราวนี้ไปที่บรูไน เมื่อสื่อนอกได้ทำสกู๊ปเปิดประวัติเจ้าหญิงองค์ใหม่วัยแรกรุ่นของประเทศอย่าง ดายังกู ราอับ อาตูล อดาวิยาห์ ไว้น่าสนใจ เพราะก่อนดำรงอิสริยยศเธอไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าเพรียบพร้อม และเหมาะสมมาก แต่อะไรที่ทำให้มั่นใจได้ขนาดนี้ต้องไปติดตามอ่านต่อจากข่าวนี้ได้ (อ่านต่อ . . . .) อ่านข่าวอื่นๆ -บรูไนจัดพระราชพิธีเสกสมรส เจ้าชายอับดุล มาลิก 4. "เพ8ชร" อ่านว่า เพชร ชาวเน็ตถึงกับร้องไห้หนักมากกับข่าวนี้ เพราะมีชื่อบนพวงหรีดพวงหนึ่งในงานศพ ถูกเขียนสุดแปลก ทำเอาผู้พบเห็นต่าง งง สงสัยยกใหญ่ว่ามันอ่านมีความนัยอะไรแน่ ก่อนจะมีคนออกมาเฉลยว่าที่จริงน่าจะเกิดจากการสื่อสารตีความผิด จึงได้ชื่อใหม่เขียนแปลกออกมาอย่างที่เห็น ว่าแต่งานนี้จะโทษใครดี (อ่านต่อ . . . .) อ่านข่าวอื่นๆ -สุดฉงนกับ สถานที่ชื่อแปลกในเมืองไทย 5. ปริศนาบ้านไฟลุก ข่าวสุดท้าย แต่ไม่ท้ายที่สุด เป็นข่าวดังต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์ หลังปรากฎมีไฟปริศนา ลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งหลายร้อยครั้ง อย่างไรเหตุผลงานนี้อาจดูเป็นข่าวไม่แปลกสุดแสนธรรมดา แต่ไปๆ มาๆ กลับเป็นเรื่องดราม่า ที่ยากหาข้อสรุปจนถึงทุกวันนี้ อะไรที่เป็นสาเหตุของเรื่องดังกล่าวก็ต้องรีบไปติดตามกัน (อ่านต่อ . . . .) อ่านข่าวอื่นๆ -คลายปมปริศนาไฟไหม้ คลิปแฉคนในบ้านมือจุด -คืบหน้าไฟไหม้ปริศนา หลังติดกล้องวงจรปิด 14 ชม. เรื่องราวทั้งหมดเป็นข่าวเด่นประเด็นดัง ฮิตติดลมบนจนเป็นกระแสทอร์คออฟเดอะทาวน์ในช่วงสัปดาห์นี้ แล้วคุณละชอบข่าวไหนมากกว่ากัน???