สวนสุนันทา

รายชื่อ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ
ข่าวการศึกษา /  ทุนการศึกษา / 

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ทั้งหมด 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University ) :?http://www.chula.ac.th 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Kasetsart University ) :?http://www.ku.ac.th 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Thammasat University ) : ?http://www.tu.ac.th 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ( Srinakharinwirot University ) :?http://www.swu.ac.th 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( National Institute of Development Administration ) :?http://www.nida.ac.th 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (?King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok ) :?http://www.kmitnb.ac.th 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (?King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang ) :?http://www.kmitl.ac.th 8. มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University ) :?http://www.mahidol.ac.th 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร ( Silpakoen University ) :?http://www.su.ac.th 10. มหาวิทยาลัยบูรพา ( Burapha University) :?http://www.buu.ac.th 11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan University ) :?http://www.nu.ac.th 12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( Maejo University ) :?http://www.mju.ac.th 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Chiang Mai University ) :?http://www.cmu.ac.th 14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Khon Kaen University ) :?http://www.kku.ac.th 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani University ) :?http://www.ubu.ac.th 16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University ) :?http://www.msu.ac.th 17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Prince of Songkls University ) :?http://www.psu.ac.th 18. มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Thaksin University ) :?http://www.tsu.ac.th 19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( Princess of Narathiwat University?) :?http://www.pnu.ac.th 20 มหาวิทยาลัยนครพนม ( Nakhon Phanom University ) :?http://www.npu.ac.th 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Suranaree University of technology ) :?http://www.sut.ac.th 22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( Walailak University ) :?http://www.wu.ac.th 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( King Mongkut's University of Technology Thonburi ) :?http://www.kmutt.ac.th 24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( Mae Fah Luang University ) : ?http://www.mfu.ac.th 25. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย :?http://www.mbu.ac.th/ 26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย :?http://www.mcu.ac.th มหาวิทยาลัยเปิด (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา) 1 .มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( Ramkhamhaeng University ) :?http://www.ru.ac.th 2 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( Sukhothaihammathirat Open University ) :?http://www.stou.ac.th รายชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( Chiangrai Rajabhat University ) :?http://www.ricr.ac.th/ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( Chiangmai Rajabhat University ) :?http://www.cmru.ac.th/ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( Lampang Rajabhat University ) :?http://www.lpru.ac.th/ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( Uttaradit Rajabhat University ) :?http://www.uru.ac.th/ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( Kamphaengphet Rajabhat university ) :?http://www.rikp.ac.th/ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( Nakhon Sawan Rajabhat university ) :?http://www.nsru.ac.th/ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( Pibulsongkram Rajabhat university ) :?http://www.psru.ac.th/ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( Phetchaboon Rajabhat University ) : ?http://www.ripb.ac.th/ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( Loei Rajabhat University ) :?http://www.lru.ac.th/ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( Sakon Nakhon Rajabhat University ) :?http://www.snru.ac.th/ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( Udon thani Rajabhat University ) :?http://www.riudon.ac.th 12. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ( Rajabhat Maha sarakham University ) :?http://www.rmu.ac.th/ 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( Nakhon Ratchasima Rajabhat University ) :http://www.nrru.ac.th/ 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( Buriram Rajabhat University ) :?http://www.bru.ac.th 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( Surindra Rajabhat University ) :?http://www.srru.ac.th 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani Rajabhat University ) :?http://www.riubon.ac.th 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( Sisaket Rajabhat University ) :?http://www.sskru.ac.th/ 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( Chaiyaphum Rajabhat University ) :?http://www.ksu.ac.th 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( Roi-et Rajabhat University ) : ?http://www.reru.ac.th 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( Rajanagarindra Rajabhat University ) :?http://www.rru.ac.th 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( Thepsatri Rajabhat University ) :?http://www2.rits.ac.th/ 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา ( Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ) :?http://www.aru.ac.th/ 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( Valaylongkorn Rajabhat University ) :?http://www.vru.ac.th 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( Rambhaibarni Rajabhat University ) :?http://www.qru.ac.th 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( Kanchanaburi Rajabhat University ) : ?http://www.rikc.ac.th/ 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University ) : ?http://www.rinp.ac.th/ 27. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ( PhetchaburiRajabhat University ) :?http://www.pbru.ac.th 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( Muban Chom Bung Rajabhat University ) :?http://www.mcru.ac.th 29.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ( Phuket Rajabhat University ) :?http://www.pkru.ac.th 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( Yala Rajabhat University ) :?http://www.yru.ac.th/ 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Songkhla Rajabhat University ) :?http://www.riska.ac.th 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4?โทรสาร : 0-7539-2018 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ( Surat Thani Rajabhat University )?http://www.sru.ac.th/ 34.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :?http://www.chandra.ac.th 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( Dhonburi Rajabhat University ) :?http://www.dru.ac.th/ 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( Rajabhat University ) http://www.bsru.ac.th 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( Phranakhon Rajabhat University ) http://www.pnru.ac.th/ 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( Suan Dusit Rajabhat University. ) http://www.dusit.ac.th 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( Suan Sunandha Rajabhat University.) http://www.ssru.ac.th/ รายชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งหมด 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University ) :?http://www.bu.ac.th 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( Kasem Bundit University ) :?http://www.kbu.ac.th 3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( Dhurakijpundit University ) :?http://www.dpu.ac.th 4. มหาวิทยาลัยเกริก ( Kirk University ) :?http://www.krirk.ac.th 5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( Saint John's University ) :?http://www.stjohn.ac.th 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( Mahanakorn University of Technology ) :?http://www.mut.ac.th 7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( Sripatum University ) :?http://www.spu.ac.th 8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( The University of the Thai Chamber of Commerce ) :?http://www.utcc.ac.th 9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Assumption University ) :?http://www.au.edu 10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( South-East Asia University ) :?http://www.sau.ac.th 11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( Rattana Bundit University ) :?http://www.rbac.ac.th 12. มหาวิทยาลัยสยาม ( Saim University ) :?http://www.siam.edu 13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย :?http://www.eau.ac.th 14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( Pathumthani University ) :?http://www.ptu.ac.th 15. มหาวิทยาลัยชินวัตร ( Shinawatra University ) :?http://www.shinawatra.ac.th 16. มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) :?http://www.rsu.ac.th 17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ( Webster University (Thailand) ) :?http://www.webster.ac.th 18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ( Stamford International University ) :?http://www.stamford.edu 19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( Hua Chiew Chalermprakiet University ) :?http://www.hcu.ac.th 20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( Christian University ) :?http://www.christian.ac.th 21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( Western University ) :?http://www.western.ac.th/ 22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง ( Phakklang University ) :?http://www.tuct.ac.th 23. มหาวิทยาลัยพายัพ ( Payap University ) :?http://www.payap.ac.th 24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ( Chaopraya University ) :?http://www.cpu.ac.th 25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ( North-Chiang Mai University ) :?http://www.northcm.ac.th 26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern University ) :?http://www.neu.ac.th 27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( Vongchavalikut University ) :?http://www.vu.ac.th 28.มหาวิทยาลัยราชธานี ( Ratchatani College of Technology ) :?http://www.rtu.ac.th 29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( Hatyai University ) :?http://www.hu.ac.th 30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( Asian University of Science and Technology ) :?http://www.asianust.ac.th 31. วิทยาลัยดุสิตธานี ( Dusitthani College ) :?http://www.dtc.ac.th 32. วิทยาลัยทองสุข ( Thongsuk College ) :?http://www.thongsook.ac.th/ 33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( Saint Louis College ) :?http://www.saintlouis.or.th 34. วิทยาลัยมิชชั่น ( Mission College ) :?http://www.missioncollege.edu 35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ( Rajapark College ) :?http://www.rajapark.ac.th/ 36. วิทยาลัยราชพฤกษ์ :?http://www.rc.ac.th/ 37. วิทยาลัยแสงธรรม ( Saengtham College ) :?http://www.saengtham.ac.th 38. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี http://www.tct.ac.th/ 39. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ( South-East Bangkok College ) http://www.sbc.th.edu 40. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( North Bangkok Collage ) http://www.northbkk.ac.th 41. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ http://www.stic.ac.th 42. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี http://www.bkkthon.ac.th 43. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ( Rachathani Udon College of Technology ) http://www.mua.go.th/~bphe/u_data/RUTC.htm 44. วิทยาลัยสันตพล ( Suntapol College ) http://www.santapol.ac.th 45. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern Polytechnic College ) http://www.polytechnic.ac.th 46. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ( College of Bhandit Asia C.B.A. ) http://www.cas.ac.th 47. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( Bundit Borihanturakit College ) http://www.bbc.ac.th/ 48. วิทยาลัยนครราชสีมา ( Nakhonratchasima College ) http://www.nmc.ac.th/ 49. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ( Chalermkarnchana College ) http://www.ckc.ac.th 50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( Southern College of Technology ) http://www.sct.ac.th 51. วิทยาลัยศรีโสภณ ( Srisophon College ) http://www.ssc.ac.th 52. วิทยาลัยตาปี ( Tapee College ) http://www.tapee.ac.th/ 53. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ( Yala Islamic University ) http://www.yiu.ac.th/ 54. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ( International Buddhist College ) http://www.ibc.ac.th 55. วิทยาลัยโยนก ( Yonok College ) :?http://www.yonok.ac.th 56. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ( Lumnamping College ) :?http://www.lpc.th.edu 57. วิทยาลัยพิษณุโลก :?http://www.plc.ac.th/ 58. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( Far Eastern College ) :?http://www.fareastern.ac.th 59 วิทยาลัยเชียงราย :?http://www.crc.ac.th/ 60. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง ( Lampang Inter-Tech College ) :?http://www.lit.ac.th/ 61. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม :?http://www.siamtech.ac.th/ รายชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล?ทั้งหมด 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Rajamangla University of Technology Thunyaburi ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_01.html 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( Rajamangla University of Technology Krungthep ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_02.html 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( Rajamangla University of Technology Tawan-ok ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_06.html 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( Rajamangla University of Technology Phranakon ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_03.html 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( Rajamangla University of Technology Srivijaya ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_09.html 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( Rajamangla University of Technology Lanna ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_08.html 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( Rajamangla University of Technology Suvanabhumi ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_05.html 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( Rajamangla University of Technology Rattanakosin ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_04.html 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( Rajamangla University of Technology Isan ) http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_07.html 10. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( Pathumwan Institute of Technology ) http://www.ptwit.ac.th/index.htm

แฟนผมเป็นผู้ชาย Boyfriend ของ แมลงปิศาจ ถูกนำมาสร้างเป็นละครเวที
boy(-)friend แฟนผม[?]ผู้ชาย /  ชนก ชาตะวราหะ / 

boy(-)friend แฟนผม[?]ผู้ชาย อนิเมชั่น แฟนผมเป็นผู้ชาย Boyfriend ของ แมลงปิศาจ (สราวุธ อินทรพรหม ผลงานก่อนกำกับหนัง เซ็งเป็ด, ตายทั้งกลม และ หนังผี) ถูกนำมาสร้างเป็นละครเวที boy(-)friend แฟนผม[?]ผู้ชาย ละครเวทีศิลปนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดัดแปลงเป็นบทละครเวทีโดย ชนก ชาตะวราหะ ละครเวทีศิลปนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำกับการแสดง โดย นนทชา รัตนพร (ปอม) นำแสดง โดย ณัทกร พิทยกิตติกุล (เนส) ผู้กำกับสราวุธ อินทรพรหม เจ้าของเรื่อง แฟนผมเป็นผู้ชาย Boyfriend เล่าให้เราฟังว่า เป็นไงมาไง ทาง นศ. ถึงได้เอาไปทำ "เดือนก่อน อยู่ๆก็มีโทรศัพท์มาขอ เราก็ให้ไป ให้ไปทำฟรีๆด้วย ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยด้วย เดือนนี้เสร็จแล้ว ก็โทรมาชวนไปดู นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความเป็นบทประพันธ์ที่ดี และให้ประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการจุดตะเกียงทางปัญญาให้กับประชาชน จึงได้ขออนุญาตนำบทประพันธ์เรื่องนี้ไปสร้างเป็นละครเวที ก็อยากแนะนำให้คนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ไปดูในอีกรูปแบบหนึ่งของ แฟนผมเป็นผู้ชาย Boyfriend นะครับ" จัดแสดง ณ The Style by TOYOTA ชั้น 3 (หลังลิโด้ สยามสแควร์) วันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 17:00 น. และ วันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 13:00 น. และ 17:00 น. กรุณาสำรองที่นั่ง(ล่วงหน้า) 085-255-9296 (นุ๊ก) ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามไปกดไลค์ที่แฟนเพจกันได้เล้ยยย แฟนเพจ รับบทเป็นเต้ย รับบทเป็นเอก กลุ่มแก้งค์เพื่อนๆ เรื่องนี้ก็มีผู้หญิงนะ ---------------------------------- จากการ์ตูนช่อง ที่เคยโพสต์ไว้ในเว็บ PANTIP เมื่อหลายปีก่อน ได้กลับมาในรูปแบบ ภาพยนตร์การ์ตูนอินดี้ ออกฉายเมื่อปี 2550 ที่โรงเฮาส์ เรื่องย่อประมาณนี้ ..เต้ย เด็กหนุ่มจากเชียงใหม่ ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฯตามลำพัง เขาได้รู้จักกับเด็กหนุ่มเกเรชื่อ เอก ซึ่งเข้ามาตีสนิทกับเขาด้วยวัตถุประสงค์บางอย่าง จนวันเวลาผ่านไป ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับทั้งสองมากมาย ทำให้ทั้งคู่รู้สึกผูกพันกัน จนกลายเป็นความรัก  แต่ทว่า ความรักของทั้งสองได้ถูกจับตามองโดยเหล่าเพื่อนๆในโรงเรียนทั้งคู่ต่างถูกเพื่อนล้อเลียน กลั่นแกล้ง และเกลียดชัง เต้ยกับเอกจะ ตัดสินใจทำอย่างไรต่อไปกับชีวิต… Boyfriend แฟนผมเป็นผู้ชาย ภาพยนตร์เรื่องนี้  เดิมเป็นการ์ตูนภาพนิ่ง ที่คุณ สราวุธ อินทรพรหม วาดขึ้นและโพสต์ลงเว็บ PANTIP.COM โดยใช้นามแฝงว่า แมลงปิศาจ  การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง  มีคนนำการ์ตูนเรื่องนี้ไปโพสต์ต่อในเว็บอื่นๆ จนเป็นที่รู้จักในหมู่คนเล่นอินเตอร์เน็ตมากมาย จากกระแสความนิยมนี้เอง  คุณสราวุธจึงได้ไอเดีย นำการ์ตูนเรื่องนี้ไปสร้างใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อนำออกฉายในวงกว้าง โดยเนื้อหาบางส่วนจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่โพสต์ลงในเว็บ PANTIP  โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ๆลงไปมากมาย คุณสราวุธ เป็นนักเขียนและผู้กำกับหนังสั้น ที่มีผลงานมาแล้วหลายเรื่อง ผลงานสร้างชื่อคือหนัง ANIMETION แก่เรื่อง D2B ANGELS  และ  ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก จากงานประกวดหนังสั้น FAT FILM 2 และ 3  นอกจากนี้ ยังทำงานเป็นผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์ให้กับหนังไทยหลายเรื่อง  และเคยเป็นคอลัมนิสต์ นิตยสาร HAMBURGER ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ สร้างขึ้นโดยเทคนิคขั้นพื้นฐานดั้งเดิม นั่นคือ วาดด้วยมือทีละเฟรม  โดยมิได้ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยแต่อย่างใด  ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้สร้าง ที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาในรูปแบบเรียบง่ายที่สุด และต้องถือว่า นี่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่สร้างขึ้นโดยคนเพียงคนเดียว วาดเพียงคนเดียว  ไม่มีทีมงาน  ไม่มีเงินทุน และใช้เวลาทำเกือบหนึ่งปีเต็ม -------------------- มีหนังให้ดูแบบเต็มๆเลยครับ Boyfriend แฟนผมเป็นผู้ชาย -------------------------------

เปิดโผ มหาวิทยาลัย รับตรงหลังแอดมิชชั่น 2556
ผลแอดมิชชั่น 2556 /  รับตรง

MThai News: หลังประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 2556 มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าเรียนในระบบรับตรง โดยมีรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ - คณะวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ วันนี้ - 17 พ.ค.56 - วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ)  วันนี้ - 21 พ.ค.56 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ วันนี้ - 14 พ.ค.56 มหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร - คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันนี้ - 16 พ.ค.56 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี - คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันนี้ - 15 พ.ค.56 มหาวิทยาลัย.ราชมงคลสุวรรณภูมิ - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 14 พ.ค.56 มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันนี้ - 22 พ.ค.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 15 พ.ค.56 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - เปิดรับสมัครนักศึกษา 5 คณะ วันนี้ - 23 พ.ค.56 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - เปิดรับสมัครนักศึกษา 6 คณะ 32 สาขาวิชา วันนี้ - 23 พ.ค.56 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 คณะ 60 สาขาวิชา วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.กรุงเทพ - เปิดรับสมัครนักศึกษา 45 หลักสูตร วันนี้ - 5 มิ.ย.56 ม.หอการค้าไทย - เปิดรับสมัครนักศึกษา 8 คณะ วันนี้ - 16 พ.ค.56 ม.ศรีปทุม - เปิดรับสมัครนักศึกษา 9 คณะ  วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ - เปิดรับสมัครนักศึกษา 13 คณะ 39 สาขาวิชา วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.รังสิต - เปิดรับสมัครนักศึกษา 27 คณะ วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 23 พ.ค.56 ม.เทคโนโลยีมหานคร - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 23 พ.ค.56 ม.รามคำแหง - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 13 พ.ค.56 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด - เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 คณะ วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.ราชมงคลศรีวิชัย - คณะบริหารธุรกิจ วันนี้ - 20 พ.ค.56 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันนี้ - 20 พ.ค.56 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา - คณะวิทยาศาสตร์  วันนี้ - 20 พ.ค.56 - คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) วันนี้ - 20 พ.ค.56 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันนี้ - 15 พ.ค.56 -  คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วันนี้ - 16 พ.ค.56 -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันนี้ - 15 พ.ค.56 -  คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วันนี้ - 16 พ.ค.56 -  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคพิเศษ)   วันนี้ - 20 มิ.ย.56 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา -  เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 คณะ  60 สาขาวิชา  วันนี้ - 31 พ.ค. 56 - คณะชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 31 พ.ค.56 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์  วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.บูรพา - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วันนี้ - 15 พ.ค.56 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 20 มิ.ย.56 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.นครพนม - เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ วันนี้ - 31 พ.ค.56 ม.อุบลราชธานี - คณะบริหารธุรกิจ/การตลาด วันนี้ - 15 พ.ค.56 - คณะบัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร วันนี้ - 19 พ.ค.56 -  คณะสารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี วันนี้ - 19 พ.ค.56 ม.ขอนแก่น - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  วันนี้ - 13 พ.ค.56 ม.เกษตรศาสตร์ - คณะจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) วันนี้ - 12 พ.ค.56 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันนี้ - 14 พ.ค.56 -  คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันนี้ - 22 พ.ค.56 - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วันนี้- 15 พค -ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร   วันนี้ - 12 พค - ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร     วันนี้ - 13 พค - ภาคพิเศษ นิติศาสตร์      วันนี้ - 11 พค - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ วันนี้- 11 พค ม. เชียงใหม่ - ภาคพิเศษ  วันนี้ - 10 พค. 56 - สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  วันนี้- 14 พค ม.ธรรมศาสตร์ - โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม  วันนี้ - 12 พ.ค.56 -  คณะคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) วันนี้ - 16 พ.ค.56 -  สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) วันนี้ - 31 พ.ค.56 - วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ วันนี้ - 10 พ.ค. 56 - สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ PPE วันนี้ -14 พค 56 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ รอบ2  วันนี้ - 16 พค ม.มหิดล - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันนี้ - 13 พ.ค.56 ม. ศิลปากร - โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา วันนี้ - 10 พค ม.บูรพา -เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)  วันนี้ - 14 พ.ค.56 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วันนี้ - 15 พค 56 - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติและพิเศษ วันนี้- 23 พค 56 - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  วันนี้ - 28 มิย 56 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ) วันนี้ - 15 พ.ค.56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) วันนี้ - 15 พ.ค.56 - คณะวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) วันนี้ - 15 พ.ค.56 ม.สงขลานครินทร์ -  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต วันนี้ - 17 พ.ค.56 -  โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ภูเก็ต     วันนี้ - 23 พค 56 ม.มหาสารคาม - คณะมนุษยศาสตร์ วันนี้ - 17 พ.ค.56 ม.วลัยลักษณ์ - คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วันนี้ - 17 พ.ค.56 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเคมี  วันนี้ - 15 พ.ค.56 MThai News

กระบะอุบลฯ ซิ่งชนทัวร์ ม.สวนสุนันทา ตาย 3 เจ็บ 50
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา /  อุบลราชาธานี / 

รถกระบะชนรถทัวร์ ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขณะมาทัศนศึกษาในเขตอีสาน ที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ บาดเจ็บ 50  ราย เร่งนำส่ง ร.พ.แล้ว รายงานข่าวแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุสยองขึ้น โดยเบื้องต้น รับทราบ ศูนย์วิทยุกู้ชีพนเรนทร แจ้งว่า มีรถทัวร์โดยสาร ยังไม่ทราบสาย บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันรถ พุ่งชนประสานงากับรถกระบะ เหตุเกิดท้องที่ สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  ยังไม่ทราบเส้นทาง ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 3 ราย และบาดเจ็บอีกว่า 30 ราย โดยยังไม่ทราบว่า ผู้เสียชีวิตโดยสารมากับรถคันไหน ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแล้ว ขณะที่ล่าสุด ร.ต.ท.ศักดิ์พงษ์  ร้อยเวร สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดเผย ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้า เหตุรถทัวร์ ชนประสานงากับรถกระบะ โดยรถทัวร์คันดังกล่าวเป็นรถทัวร์เช่าเหมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมากันทั้งหมด 3 คันรถ ซึ่งคันที่เกิดเหตุนั้นมีนักศึกษานั่งมาทั้งหมด ประมาณ 50 คน เดินทางมาจาก จ.มุกดาหาร จ.เลย อ้อมมาพักที่ อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อจะเข้าเมืองอุบล แต่มาเกิดอุบัติเหตุชนกับรถกระบะ มิตซูบิชิ สีน้ำตาล ซึ่งโดยสารมาทั้งหมด 4 ราย ผลทำให้ ผู้โดยสารในระกระบะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ 3 ราย และบาดเจ็บ สาหัส 1 ราย เป็นเด็ก ส่วน รถทัวร์ที่นักศึกษานั่งมาด้วย 50 คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งหมดนำส่ง ร.พ.วารินชำราบ แล้ว โดยจุดเกิดเหตุ หลัก กม.ที่ 10 ถนนสายอุบล-พิบูลฯ บ้านทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ  ซึ่งเป็นทางสวนเลนกัน เบื้องต้น คาดว่า คนขับกระบะ น่าจะหลับใน จนพุ่งมาชนรถทัวร์คันดังกล่าว

นาธาน โอมาน
นาธาน-โอมาน /  นาธาน-โอร์มาน

นาธาน โอมานสตอเบอร์แหลตัวพ่อ (จริงหรือไม่)?!!นาธาน โอมาน ห้องสืบสวนหมายเลข9 - ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่ เรียกได้ว่า เป็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปแล้ว กับข่าวคาว ของหนุ่ม นาธาน โอมาน กับการถูกแฉของเหล่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเรื่อง โกงเงิน หลอกอายุ ปลอมชื่อ โกหกเรื่องไปถ่ายหนังของฮอลลีวู้ด... "เดอะ ปรินซ์ ออฟ เรดชู" ที่มี วูล์ฟกัง ปีเตอร์สัน เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ โดยมี บรู๊ซ วิลลิส และ คริสติน่า ริชชี่ ดาราฮอลลีวู้ดชื่อดัง เป็นดารานำ โอ้ยยย... อีรุงตุงนังไปหมด ซึ่งงานนี้ เจ้าตัว ก็ได้ออกมาแก้ข่าวว่า ไม่จริ๊ง...ไม่จริง... กับทุกข้อกล่าวหา บอกว่าไม่เคยโกง หรือ โกหกใครแต่อย่างใด แถมยังมีการหอบเอาหลักฐานต่างๆ มาแก้ข่าวอีก งานนี้จะเชื่อใครดีหนอ? อีกเรื่องที่แร๊งงง... ของ หนุ่ม นาธาน ก็คงไม่พ้นเรื่อง คลิปหลุด กับหนุ่ม อ้น สราวุฒิ ที่เป็นกระแสฮอตฮิตอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นคลิปที่ว่าซักคน... ย้อนกลับไปเมื่อครั้ง สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นาธาน โอมาน คืออีกหนึ่งผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เพราะการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติของชาวมอร์แกนโดยแท ้ทำให้ทุกคนขึ้นไปอยู่บนที่ปลอดภัยได้ทันก่อนที่คลื่นยักษ์จะเข้าซัดทุกสิ่งทุกอย่างไป และเขายังได้จัดโครงการร่วมประมูลของที่ระลึกเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา และค่าอาหารกลางวัน ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในครั้งนั้นด้วย เห็นมั้ยค่ะ ว่านอกจากข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก (ซึ่งก็ยังสรุปไม่ได้ว่าอันไหนจริงเท็จยังไง) แต่ ลองมองด้านดีๆ บ้าง หนุ่ม นาธาน ของเรา ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆ นะคะ ว่ามั้ย? ประวัติ นาธาน โอมาน (Nathan Oman) เกิดวันที่ 14 พ.ค.2524 ลูกครึ่งไทย(นครศรีธรรมราช)-เนปาล สูง 179 ซ.ม. หนัก 66 ก.ก. เริ่มเรียนศิลปะที่เนปาลก่อนมาเข้าเรียนเพาะช่าง 2 ปี แล้วต่อปริญญาตรีศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (เอกศิลปะ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนครอบครัวยังอยู่ที่เนปาล ชอบว่ายน้ำหรือไม่ก็ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส ของสะสมคือภาพถ่าย ซีดีเพลง และผลงานตัวเอง ปลื้มนักร้อง นาตาลี อิมบรูเกลีย อลานิส มอริสเส็ตต์ และวงมอยส์ต กับโคลด์เพลย์ ว่างจากงานชอบท่องเที่ยว อ่านหนังสือ แต่งบ้าน ทำงานศิลปะ สามารถพูดได้ 5 ภาษา ฝรั่งเศส เนปาล รัสเซีย อังกฤษ และภาษาไทย เขาว่าจะไปตกระกำที่ไหน ถ้ารู้ภาษาซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ทำให้เอาตัวรอดได้ไม่อดตาย นาธานบอกว่าศิลปะเป็นสิ่งดีจะติดตัวเราไปทุกที่ เขารักศิลปะ สั่งสมมาเพราะที่เนปาลแวดล้อมไปด้วยศิลปะ โรงเรียนที่นั่นเน้นสอนวิชาทางศิลปะ โบราณคดี ภาษา มากกว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นอโรมา จับเส้น ทำอาหาร ทำแป้ง ทำผงกะหรี่ ทำเฮ็นน่า เส้นทางบันเทิง สตาร์ตด้วยงานถ่ายแฟชั่นนิตยสารอิมเมจ ลิปส์ ป๊อบทีน โอโม(ญี่ปุ่น) ถ่ายโฆษณาดีแทค เซเว่นอีเลฟเว่น แฟนต้า โนเกีย จีเอสเอ็ม(เวียดนาม, อินโดนีเซีย) และคลีนิค(อินโดนีเซีย) แฟชั่นใน OMO สะดุดตาค่ายอาร์.เอ.สฯ เลยได้เป็นหนึ่งในศิลปิน อัลบั้มแรกชื่อเดียวกับชื่อตัว NATHAN แนวดนตรีป๊อปร็อกผสมอะคูสติกร็อก เนื้อหาว่าด้วยความรักและการเดินทาง ตัวจริงขาจริงของนาธานก็เดินทางไปเกือบจะรอบโลกแล้ว ที่ประทับใจ เช่น ดูไบ มีตลาดนัดทองคำเปิดเป็นแผงเหมือนขายเสื้อผ้า อีกที่คือตุรกี มีงานศิลปะเหมือนสร้างด้วยมด ละเอียดเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ การนวดมีเป็นร้อยชนิด ขนาดนวดให้หลับไป 1 วันเต็มยังได้เลย การเดินทางทำให้นาธานได้ประสบการณ์ และเป็นคนรู้จักสังเกตและเข้าใจคนอื่นเรียบเรียงข้อมูลโดย women.mthaiขอบคุณที่มาข้อมูลประวัติจาก http://www.yimsiam.com/club/board/topicRead.asp?wbID=lovenathan_club&id=000250

โฆษณา กะทิชาวเกาะ
กะทิชาวเกาะ /  MThai

ชุดนี้ เป็น 1 ใน 3 ชุด ของ กะทิชาวเกาะ ได้นำแนวคิดของการใช้กะทิ ที่หลากหลาย ให้ออกมาเผยแพร่ ไม่ใช่แค่ ทำแกงกะทิ เท่านั้น ยังสามารถที่จะนำไปทำขนมได้ด้วย เพราะเมื่อ 11 กว่าปีก่อน ความเชื่อ ของการทำขนม ด้วยกะทิ สด ยังแรงอยู่มากครับ ชุดนี้ ถ่ายกันที่ สวนสุนันทา ครับ

เช็คด่วน คุณสมบัติทางการศึกษา แอดมิชชัน 2556
ข่าวการศึกษา /  นักเรียน / 

บทความนี้พิมพ์และเรียบเรียงโดย พี่หมิว พี่ มศว พาน้องสอบ รูปภาพและเรียบเรียงโดย teen.mthai.com เนื้อหาในบทความนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติผู้สมัคร ในหนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2556 หน้า 210 - 258 ดูที่ คุณสมบัติผู้สมัคร ถ้า คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยไหน ที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติทางการศึกษาไว้ หมายความว่า รับทุกแผนการเรียน/สายการเรียน หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ หากผ่านการคัดเลือกจะถูกปรับตกสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 37 มหาวิทยาลัย คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร?แอดมิชชัน 2556? เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกเขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2544 ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน เช็คด่วน คุณสมบัติทางการศึกษา แอดมิชชัน 2556 คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องสำเร็จการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาเภสัชศาสตร์ ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ หรือประเภทวิชาเตรียมเภสัชศาสตร์ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง (ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาพยาบาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเกษตร ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน(ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่รับผู้สมัครที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน) คุณสมบัติเฉพาะที่แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รับผู้เข้าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเข้าของสาขาวิชาและวิชาเอกดังนี้ ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่จะเลือกวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ (ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และวิชาเอกเดี่ยวคณิตศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัคร/ประเภทวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ประมง วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา และสุขศึกษา สังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา และภูมิศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต หรือ ศิลป์ ?ภาษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต หรือ ศิลป์ ?คำนวณ หรือ ศิลป์ ?ภาษา คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จุลชีววิทยา และคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต คณะทรัพยาการธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และวิทยาลัยชลประทาน ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น คณะเภสัชศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้สมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยรและการพัฒนาชุมชน ทุกสาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ตลอดหลักสูตร ม.4 ?ม.6 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ครบตามเกณฑ์ ดังนี้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต รายวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ผู้สมัครเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ตลอดหลักสูตร ม.4 ?ม.6 ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ ปวช.ที่มีผลคะแนนเหมือน ม.6 เท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เท่านั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา 6 ) และ ปวช. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีมีเดีย รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่านั้น สาขาวิชามีเดียอาตส์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชาศิลปะ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชาศิลปะหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์? คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์? คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ? ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์? คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ? ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์? คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ? ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ ? ภาษาต่างประเทศ ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ต้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย และจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าในระดับของคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์? คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์ - คำนวณเท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนที่เน้นด้านวิทย์-คณิต หรือหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกสาขาวิชา ทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ยกเว้นสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์?คณิต หรือ ปวช.ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างกลเรือ ช่างเครื่องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์ ?คณิต หรือ ปวช. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างจิ๊กและการทำเครื่องมือ ช่างกลเรือ ช่างเครื่องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์?คณิต หรือ ปวช.สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์? คณิต หรือ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์ หรือคณิต - วิทย์หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจหรือเทียบเท่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ และสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์(หลักสูตร 4 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือปวช. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ(หลักสูตร 4 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทุกแผนการเรียนยกเว้นแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา และ ปวช.ทุกสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม(มจพ. ปราจีนบุรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนที่เน้นด้านวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนที่เน้นด้านภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. เฉพาะสาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนที่เน้นด้านวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนที่เน้นด้านวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนที่เน้นด้านภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรแขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนที่เน้นด้านวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. ปราจีนบุรี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนที่เน้นด้านวิทย์-คณิต สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง(ศาลายา)หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานช่างทองหลวง สาขางานเครื่องประดับอัญมณีหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)ปีการศึกษา 2556 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์?คณิตศาสตร์ หรือสายอื่นที่ผ่านกลุ่มสาระวิชาตามจำนวนหน่วยกิต ดังนี้ - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัครต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทยาศาสตร์?คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คือ - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่รับผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทย์-คณิต เท่านั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ (ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/ประเภทวิชาทันตแพทยศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีควบโท) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 คณะสหเวชศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทย์-คณิต เท่านั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม , สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทย์-คณิต เท่านั้น คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทย์-คณิต เท่านั้น มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และไม่รับผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) คณะวิทยาศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และไม่รับผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน คณะโลจิสติกส์ ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ต้องเป็นผู่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์(หลักสูตร 4 ปี) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์(คำนวณ) คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์(วท.บ.) สาขากายภาพบำบัด (กภ.บ.) สาขาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เน้นด้านพืช) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์(คำนวณ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ(การตลาด การจัดการ การเงิน) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าที่เรียนวิชาด้านคณิตศาสตร์อย่างน้อย9 หน่วยกิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์(คำนวณ) ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์(คำนวณ) หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์(คำนวณ) หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าที่เรียนวิชาด้านคณิตศาสตร์อย่างน้อย 9 หน่วยกิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/ประเภทวิชาเภสัชศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/ประเภทวิชาพยาบาลศาสตร์ ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556 และมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัครต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 1.หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าตามเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์(เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เฉพาะสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) ผู้สมัครเข้าศึกษาของสำนักวิชาต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น และต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ สายศิลป์-คำนวณ เท่านั้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาดังต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะพลศึกษา(เฉพาะหลักสูตร วท.บ. 4 ปี ทุกสาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์(หลักสูตร วท.บ. 4 ปี ทุกสาขาวิชา และหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยกเว้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เน้นทางด้านคณิตศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์(เฉพาะหลักสูตร วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส) 2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ (ภาษาฝรั่งเศส) คณะวิทยาศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(วิทยาเขตหาดใหญ่) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ(วิทยาเขตหาดใหญ่) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียน รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต คณะศึกษาศาสตร์(วิทยาเขตปัตตานี) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเอกเคมี, วิชาเอกฟิสิกส์, วิชาเอกชีววิทยา, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกสุขศึกษา, วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา และวิชาเอกจิตวิทยา รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(วิทยาเขตปัตตานี) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(วิทยาเขตภูเก็ต) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับนักเรียนที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ รับนักเรียนทุกแผนการศึกษา หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ(วิทยาเขตตรัง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(วิทยาเขตตรัง) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่านั้น โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโปรแกรมวิทย์-คณิต สมัครได้ทุกสาขาวิชา ส่วนโปรแกรมศิลป์ - คำนวณ สมัครได้เฉพาะ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ต้องเรียนครบทุกวิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนการเรียนหรือ ปวช. สาขาการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนการเรียนหรือ ปวช. ทุกสาขา ยกเว้น กลุ่มสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ , กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ด้านสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น , สาขาวิชาธุรกิจอาหาร , สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา , สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์?คำนวณ และปวช. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา) ยกเว้น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.คหกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรมสายศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เท่านั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาขาวิชาอื่น ๆ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เท่านั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาขาวิชาอื่น ๆ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เท่านั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์- คณิต คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลยีเคมีสิ่งทอ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต ศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทยาศาสตร์ ศิลป์ - คำนวณ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทยาศาสตร์ ศิลป์ - คำนวณ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทยาศาสตร์ ศิลป์ ? คำนวณ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า - กำลัง หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทยาศาสตร์ ศิลป์ ? คำนวณ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.เกษตรกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพสายอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ. 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ที่มีพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ปวช. ด้านช่างอุตสาหกรรมการผลิต โลหะช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต คณิตศาสตร์ ?จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์- คณิต มี GPAX วิชาคณิตศาสตร์ 2.70 ขึ้นไป คหกรรมศาสตร์ ?จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์- คณิต , ศิลป์ - คำนวณ , คหกรรมศาสตร์ หรือ ปวช. ทางด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์- คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรือ ปวช. ที่มีพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ คณิต-ศิลป์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ คณิต-ศิลป์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ. 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์? คณิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ. 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์? คณิต คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์? คณิต คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์? คณิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วิชาเอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์? คณิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์? คณิต หรือ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. 4 ปี) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์?คณิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต หรือ ปวช. เฉพาะด้านอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครทุกสาขาจะต้องเรียนเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช.,ปวส.,อวท.,ปม.วส. หรือเทียบเท่า ด้านช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช., ปวส., อวท., ปม.วส. หรือเทียบเท่าสายช่างเครื่องยนต์, ช่างกลโรงงาน, เทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างกลยานยนต์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์?คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ด้านอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (GPA) มากกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จากสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่กระทรวง ศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนสายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์คำนวณ) คณะพยาบาลศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โภชนาการและการประกอบอาหาร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม. 6) ในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์ ? คณิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศจะต้องผ่านการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์มาแล้ว 6 วิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์? คณิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จะต้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์? คณิต หรือ ศิลป์ ? คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 วิทยาลัยนานาชาติ เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย2.5 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า2.50 ในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์? คณิต มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์ และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ทุกแผนการเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาใน สายวิทย์? คณิต หรือสายศิลป์ ? คำนวณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ศึกษาวิชาเรียน ดังนี้ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 คณะทันตแพทยศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ2.75 ขึ้นไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ2.50 ขึ้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี/คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล/คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ2.75 ขึ้นไป คณะเทคนิคการแพทย์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ2.50 ขึ้นไป คณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ /คณะนิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

7 โครงการรับตรง ส่งท้ายก่อนสงกรานต์ 57
ข่าวการศึกษา /  นักศึกษา / 

เกาะติด 7 โครงการรับตรง ส่งท้ายก่อนสงกรานต์ 57  ไปดูกันเลยว่ามีรับตรงที่ไหนกันบ้าง ล่วงหน้าก่อนสงกรานต์นี้ น้องๆ คนไหนสนใจคณะไหน มหาวิทยาลัยไหน ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะ รวม  7 โครงการรับตรง ส่งท้ายก่อนสงกรานต์ 57  ได้แก่ 1. โครงการ รับตรงทั่วประเทศและรับตรง 12 จังหวัด ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2557 ช่วงเวลารับสมัคร : 03 กุมภาพันธ์ 57 - 08 เมษายน 57    http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=7821 2. โครงการ รับตรง (รอบ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557  เวลารับสมัคร : 30 มกราคม 57 - 08 เมษายน 57   http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9707 3. โครงการ  รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มีนาคม 57 - 08 เมษายน 57   http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9845 4.โครงการ  โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)  เวลารับสมัคร : 07 มีนาคม 57 - 08 เมษายน 57    http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=10097 5.โครงการ  รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 ช่วงเวลารับสมัคร : 16 มกราคม 57 - 09 เมษายน 57    http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9562 6. โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 57 ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มีนาคม 57 - 09 เมษายน 57   http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=10083 7. โครงการ รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557 ช่วงเวลารับสมัคร : 31 มกราคม 57 - 11 เมษายน 57    http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9719 ที่มาและรูปภาพ : http://admissions.enn.co.th/

มิสไทยแลนด์เวิลด์  รับสมัคร สาวงาม  วันสุดท้าย
นางงาม /  มิสไทยแลนด์เวิลด์ / 

มิสไทยแลนด์เวิลด์ รับสมัคร สาวงาม วันสุดท้าย ที่อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ พระราม 4 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย. กองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2009 ได้เปิดรับสมัครสาวงามบุคลิกดีมากความสามารถ อายุระหว่าง 17-24 ปี เป็นวันสุดท้าย โดยมีสาวงามทั้งลูกครึ่ง, นักศึกษาสถาบันดัง รวมถึงสาวงามที่เคยผ่านเวทีประกวด ต่างหลั่งไหลเดินทางมาสมัครกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน อาทิ น้องแคท-แคทเธอรีน เออสเตอลูนด์ อายุ 22 ปี ลูกครึ่งไทย-สวีเดน นักศึกษาปี 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน หลานสาว นก-ชลิดา เถาว์ชาลี นางสาวไทย ปี 41 น้องชิชา-กัญภัส มากวิจิต อายุ 21 ปี สาวลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย นักศึกษาปี 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พูดได้ 3 ภาษา และเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถชน ต้องพันผ้าเดินขากะเผลกมาสมัครด้วย นอกจากนี้ยังมีน้องอุ้ย-อิษยา ลิ่มสกุล อายุ 19 ปี นักศึกษาแพทย์ ปี 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น้องปุ๋ย-นภสร ราชบุญเรือง อายุ 21 ปี นักศึกษาปี 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนกลุ่มสาวงามผู้เคยผ่านเวทีการประกวด อาทิ น้องโบวี่-ภคมน เจริญโรดม อายุ 20 ปี นักศึกษาปี 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม เคยเล่นละคร ฟ้ามีตา, ปมรักรอยอดีต และสู่แสงตะวัน น้องมิ้นท์-รยากร สุวรรณ อายุ 23 ปี นางงามเชียงใหม่ ปี 2550 และรองอันดับ 2 เวทีมิสทีน อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปี 47 นักศึกษาปี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ น้องบุศ-เอริศา แก้วศิริ อายุ 20 ปี เคยผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย บนเวทีไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดลปี 48 ทั้งนี้มีสาวงามที่เคยประกวดเวทีมิสทีน ไทยแลนด์ ปี 50 ด้วย น้องฮอลล์-พิมพ์พิชชา อัศวพงศ์สุกฤตา อายุ 21 ปี นักศึกษาปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (นานาชาติ) และเป็นนางงามมิตรภาพ เวทีนางสาวไทย ปี 51 น้องการ์ตูน-กนกวรรณ งามทรัพย์มณี อายุ 21 ปี นักศึกษาปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยแสดงละครพื้นบ้าน เรื่อง บัวแก้วจักรกลด, สังข์ทอง เป็นต้น ทั้งนี้ยอดสาวงามผู้เข้าประกวดมี 105 คน ตลอดทั้ง 7 วัน รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยกองประกวดจะคัดเลือกสาวงามเหลือ 25 คน ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ที่ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ก่อนเก็บตัวทำกิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ย.นี้ และประกวดรอบสุดท้ายวันที่ 17 ต.ค.นี้ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์. ที่มาข่าวจาก เดลินิวส์ น้องเซ็นต์ ลูกสาว แอ๊ด คาราบาว ร่วมประชันขาอ่อน น้องเซ็นต์ ลูกสาว แอ๊ด คาราบาว น้องเซ็นต์ ลูกสาว แอ๊ด คาราบาว โดย "น้องเซ็นต์"หรือ "น.ส.ณิชา โอภากุล" มาในชุดแซ็กคล้องคอสีชมพูสวยงาม พอกรอกใบสมัครเสร็จ เจ้าหน้าที่กองประกวดฯ จึงนำมาให้ช่างภาพ-กองทัพนักข่าวถ่ายรูป "น้องเซ็นต์" ก็โพสท่าถ่ายรูปด้วยความมั่นใจเป็นกันเอง ก่อนโพสท่าสุดท้ายด้วยการชูมือลัญลักษณ์ "คาราบาว" เรียกความครื้นเครงแก่กองทัพนักข่าวเลยทีเดียว งานนี้ น้องเซ็นต์เปิดเผยว่า "เซ็นต์อยากทำเพื่อคุณแม่ เพราะคุณแม่ไม่ค่อยสบาย ป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบ ด้วยความที่เซ็นต์ต้องไปทำงานที่ศูนย์ข่าวภูเก็ต ของ NBT ภาคภาษาอังกฤษค่ะ งานเยอะ ก็เลยไม่ได้เจอกันมาเกือบ 1 ปี พอช่วงดีนี้มาอยู่กรุงเทพฯ บวกกับคุณแม่ชอบเรื่องสวยๆ งามๆ และอยากให้เซ็นต์สมัคร เซ็นต์ เลยอยากให้ท่านชื่นใจ ได้ตามลุ้นตามเชียร์ ล่าสุดท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวาน แต่วันนี้ท่านก็มาส่ง ชุดที่ใส่มาวันนี้ก็ช่วยกันเลือก ส่วนคุณพ่อท่านไม่ทราบค่ะ แต่คงไม่ว่าอะไรเพราะท่านใจดี ถามว่าเตรียมตัวมั้ย ไม่เลยค่ะฉุกละหุกมาก และไม่คาดหวังตำแหน่งใดเลยด้วยค่ะ แค่อยากติด 25 คน สุดท้าย ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสก็เพียงพอแล้วค่ะ" สำหรับ "น้องเซ็นต์-ณิชา โอภากุล" ปัจจุบันอายุ 23 ปี จบการศึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ คณะ วารสารศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) ปัจจุบันเป็นนักข่าวภาคสนาม NBTภาคภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ข่าว จ.ภูเก็ต ที่มาภาพจาก ดาราเดลี่

เรื่องเล่าสุดสยองของเด็กมหา'ลัย (คำเตือน...ใครกลัว!!ห้ามคลิก)
ผี /  มหาลัย / 

หลังจากที่เปิดตัวภาพโปสเตอร์ และเรื่องย่อของภาพยนตร์แนวสยองขวัญอย่าง "มหาลัยสยองขวัญ" ให้ดูกันไปพอหอมปากหอมคอ วันนี้ Mthai.Movie.Com จึงหยิบเอาเรื่องเล่าชวนขนหัวลุก ของเด็กมหา'ลัย กับเรื่องราวและเหตุการณ์จริงที่พวกเขาได้เจอมา งานนี้ "ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่" เพราะเรี่องราว "ผี..ผี" มันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงในมหาลัยของคุณก็ได้. ที่มา/นิตยสาร mars หัวเรื่อง Let?s talk about Ghost : เล่าเรื่องผีมหา?ลัยให้ขนลุกซู่... เรื่อง > เพ็ญนภา อุตตะมัง ภาพ > อนุชิต นิ่มตลุง เปิดเทอมใหญ่คราวนี้ นอกจากจะต้องเตรียมตัวเพื่อรู้จักคนใหม่ๆ ต้องเรียนรู้ทั้งเพื่อนและอาจารย์ใหม่อีก แต่ที่ขาดเสียมิได้ในช่วงชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยคือเรื่อง "ผี" ที่ดูเป็นของคู่มหาวิทยาลัยมายาวนานแล้ว แต่ละมหาลัยต่างก็มีตำนาน เรื่องเล่าชวนขนลุกเกรียวได้ไม่เท่ากันแน่ๆ เรื่องเล่าที่ mars กำลังเสนอเหล่านี้คงมีเข้าหูคุณบ้าง หากได้มีโอกาสทำกิจกรรมเข้าค่ายรับน้องกันอยู่ จนดึกดื่น ก็คงได้สัมผัสเข้ากับบรรยากาศที่แสงจันทร์ส่องกระ ทบต้นไม้ แล้วชวนให้จินตนาการถึงสิ่งน่ากลัว ชวนหลอนยามค่ำคืนของชีวิตนิสิตนักศึกษา ที่เชื่อว่ามาเล่ากลางวงสนทนาทีไรนั้นชวนขนหัวลุกทุกที เรื่องหลอนๆ จากประสบการณ์จริงอัพเดตสายตรงล่าสุดจากรั้วมหาวิทยา ลัยที่พวกเธอศึกษาอยู่ เรื่องราวสยองขวัญที่ถูกเล่าปากต่อปาก ทั้งเพื่อทำลาย ความเงียบงันยามค่ำคืน ประสบการณ์การลองของ หรือเพื่อปลุกให้ขนแขนสแตนด์อัพกันในวงสนทนา แต่ทว่าเรื่องแค่นี้ ยังชวนขนหัวลุกไม่พอ เพราะจะรวม เกร็ดตำนานที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ จากปากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์จริง และเพื่อตอกย้ำถึงความน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้น ก็ได้ประมวลสถานที่ต้องห้ามในมหาลัยตอนกลางคืน, ตอนเจอผีเราจะทำอะไร และวันเกิดนี้ระวังโดนผีหลอกเอาไว้ให้เป็นคู่มือไปขนลุกซู่ด้วย ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ร่วมเรื่องผีมหา?ลัยของตน อาจจะอินไปกับเรา แต่ถ้าใครยังไม่เคยเจอกับตัวเอง หลังจากที่อ่านฟีเจอร์นี้จบก็ลองชวนเพื่อนไปตามมหา?ลัยต่างๆ ที่เราเขียนถึง... ก็คงจะชวนขนลุกมิใช่น้อย "อย่างไรก็แล้วแต่ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วย" อัพเดตเรื่องผีในมหา?ลัย ชนนิกานต์ อิภะวัต (ฟ้า) - ปี 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง สถานที่เกิดเหตุ : ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก A เริ่มต้นที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ หากใครที่เคยขึ้นไปบนชั้น 5 ของตึก A เมื่อก่อนจะมีศาล ตั้งอยู่ในห้อง น้ำหญิงด้วย แต่ตอนนี้ศาลถูกย้ายมาหลังตึก A แล้ว รุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีผู้ชายคณะวิศวะไปจีบ สาวที่คณะสถาปัตย์ แล้วในที่สุดก็เป็นแฟนกัน ตอนหลังผู้ชายคณะวิศวะขอเลิก เธอเสียใจมาก ตามไปง้อขอคืนดีกับผู้ชาย แต่เขาไม่ยอมคืนดีด้วย หญิงสาวคนนี้เลยคิดสั้นผูกคอตายในห้องน้ำหญิงของตึก หลังจากนั้นมาก็มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะที่ชั้น 5 มักจะได้ยินเสียงแปลกๆ หรือเห็นเงาคนเดินอยู่ แต่พอดูจริงๆ ก็ไม่มีใครเลย หรือมีคนเคยเล่าว่าหากใครไปเข้าห้องน้ำตอนดึกๆ จะเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำห้องข้างๆ ด้วย หรือถ้าส่องกระจกก็จะเห็นผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลัง บันไดหลอกผีที่ตึก B ที่ตึก B ถ้าใครเคยเข้าไปจะมีบันไดแปลกๆ ตั้งไข้วกันไปมาแบบเล่นระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นครั้งแรก จะรู้สึกว่าสวยดี แต่หากสังเกตจะพบว่ามีความแปลกอยู่ โดยสถานที่ตรงบันไดนั้นเคยเป็นลิฟต์มาก่อน แล้วตอนก่อสร้างมีคนงานตกลงมาตาย เขาเลยแก้เคล็ดด้วยการไม่สร้างลิฟต์ขึ้นมาอีก เปลี่ยนมาเป็นบันไดแทน และทำเล่นระดับไว้หลอกผีอีกด้วย ตึกทรงไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกทรงไทยนี้สร้างมานานพอๆ กับอายุของมหาวิทยาลัย เขาเล่ากันมาว่าตอนที่จะสร้างตึกเรือนไทย ได้มีการขุด ดินก่อนจะเริ่มตอกเสาเข็ม แต่พอขุดไปสักพักกลับเจอโครงกระดูกเต็มไปหมด แต่ไม่มีส่วนหัว พอสืบไปสืบมา ปรากฎว่าส่วนหัวถูกนำไปฝังไว้ตรงคณะวิทย าศาสตร์ เท่าที่เล่าลือกันมา เมื่อก่อนบริเวณตรงนั้น เป็นแหล่งซ่องสุมของโจรแขก แล้วเจ้าคุณทหารฯ ก็เป็นคนที่โหดเยมเลยฆ่าตัดหัวทิ้ง แบบไม่ให้ไปผุดไป เกิดเพื่อจะได้เป็นผีเจ้าที่คอยเฝ้าดูแลสถานที่นั้นๆ ต่อมาเจ้าคุณทหารฯ ได้บริจาคที่ดิน บริเวณนี้เพื่อการศึกษา พื้นที่ตรงนั้นเจ้าที่แรงมากจึงได้มีการสร้างศาลพระภ ูมิไว้ และถูกปล่อยให ้เป็นที่โล่งกว้างสืบไปสืบมาที่ตรงนั้น คือลานประหารมาก่อนด้วย ทุกวันนี้ตึกทรงไทยก็ยังน่ากลัวอยู่ เพราะเป็นตึกเก่าๆ โทรมๆ เต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศวังเวงสุดๆ เจอมากับตัวเอง ที่เจอจังๆ ก็มีตอนที่เรียนอยู่ปี 1 เทอม 2 ตอนนั้นมีแฟนแล้วแฟนพาไปขับรถเล่นตอนกลางคืน ด้วยความมืดของมหา?ลัย บริเวณคณะเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งในบริเวณนั้นมีตึกร้างเยอะ แล้วอยากโรแมนติกเลยจอดรถดูดาวกันแถวสระน้ำ แล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ ?ฟ้าาาาาาาา? ยาวๆ เบาๆ ลอยมาตามลม แฟนก็ได้ยินชัดเหมือนกัน ตอนแรกนึกว่าเพื่อนแต่พอมองดูจริงๆ ไม่มีใครเลยแม้กระทั่งยาม หลังจากนั้นเรากับแฟนก็มองหน้ากันแล้วรีบออกรถไปเลย เพื่อนเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องของเพื่อนภาคศิลปะอุตสาหกรรม เคยไปบนตรงศาลพระภูมิที่คณะแล้วลืมแก้บน จนผ่านมาได้ 2 อาทิตย์ เพื่อนคนนั้นต้องทำงานและกลับดึกอยู่บ่อยๆ จนวันหนึ่งเพื่อนก็เห็นเงาดำๆ ตรงหน้าศาล พระภูมิ ยืนชี้นิ้วมาหา วันรุ่งขึ้นเพื่อนคนนั้นต้องรีบไปแก้บนเลย เพื่อนบางคนเห็นผู้หญิงสวมชุดไทย นั่งอยู่ตรงบันไดตึก ทรงไทย บางคนเห็นผู้ชายนุ่งโสร่งกับผู้หญิงใส่ชุดแขกนั่งอยู ่ใต้ตึกทรงไทยนั้นด้วย บางทีเห็นเงาคนกระโดดลงมาจากตึกทรงไทยนั้นแล้วหายไปก ็มี ฝากบอกรุ่นน้อง สิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าไปลบหลู่ท้าทาย น้องคนไหนที่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ เพราะเราเรียน และอาศัย อยู่ในสถาน ที่นี้ หากเกิดอะไรขึ้นมาอาจถึงขนาดเรียนไม่จบเลยก็ได้ มนัสนันท์ มะทะ (ลูกน้ำ) - ปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถานที่เกิดเหตุ : หอพักหญิงตรงลานเกือกม้า หอพักหญิงชวนขนหัวลุกนี้ มีเพื่อนสนิทที่เจอผีเข้าจังๆ ที่ห้อง 516 เตียง 7 เป็นเตียงชั้นบน (เตียง 2 ชั้น) เวลาเกิดเหตุอยู่ในช่วงตะวันใกล้โพล้เพล้แล้ว เพื่อนนอนหลับ แต่ระหว่างที่สะลึมสะลือจะตื่น ก็เห็นผู้หญิงไต่เตียงขึ้นไปหา ผู้หญิงที่เห็นใส่ชุดดำ ไว้ผมยาว กระโดดมาทับตัวเพื่อน ดิ้นไม่ได้เลย ทั้งยังบีบคอ จนต้องท่องนโมหลายจบ แล้วเขาก็หายไปในที่สุด พอสะดุ้งตื่นมาจริงๆ ไม่เจอใครในห้อง แล้วเตียงนั้นก็ไม่มีใครยอมมานอนอีกเลย ตึกภาพพิมพ์ (ปัจจุบันโดนทุบทิ้งไปแล้ว) ระหว่างที่เรียนมีโอกาสได้ทำหนังสั้นแนะนำมหา?ลัยออก แนว reality หนังผี ตอนนั้นมีรุ่นพี่รุ่นน้องไปกันเกือบ10 คน ตอนตี 1-3 ได้มีโอกาสตะเวนไปตามตึกที่เขาร่ำลือกันว่าน่ากลัวโด ยเริ่มแรกที่ตึกภาพพิมพ์ ซึ่งเมื่อก่อนมีคนโดนฆ่าแล้วถูกนำศพมาทิ้งไว้ที่บ่อนข้างๆ ตึก ในตอนนั้นหลายคนนึกว่าเป็นหุ่นของทางคณะศิลปกรรมนำมา ใช้โปรโมตละครเวที จนเวลาผ่านไป 2-3 วัน ศพเริ่มเน่าและอืดอยู่ในบ่อน้ำ จึงได้รู้ความจริงกันว่าไม่ใช่หุ่นธรรมดา ตึกวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ตอนนั้นตั้งใจจะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 8 เพื่อสำรวจความน่ากลัวตามที่ร่ำลือกันมาว่ามีอาจารย์ เสียชีวิตอยู่ในห้องดรอว์อิ้ง ขณะที่กำลังสำรวจนั้น อยู่ดีๆ ลิฟต์ก็เปิดออกและปิดในทันทีพร้อมกับขึ้นไปที่ชั้น 8 โดยที่ยังไม่มีใครกดลิฟต์ในชั้นใดๆ ทั้งสิ้น ตอนนั้นเพื่อนทุกคนก็ถอยกรู ขนลุก ปรากฏว่าไม่มีใครอยาก ขึ้นไปอีกเลย โรงพยาบาล ม.บูรพา แค่ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลก็น่าจะเดาได้ว่ามีเรื่องชวน หัวลุกเพียบ แต่ช่วงที่อยู่ปี 2 มีข่าวว่ามีคนไข้ กระโดดตึกตาย ระหว่างที่ต้องไปสำรวจพื้นที่กับเพื่อนได้คุยกับน้าย าม สักพักก็มีเสียงข่วนแกร็กๆ ในลิฟต์ข้างหน้าเราจนน่าสงสัย และน้ายามต้องรีบไปกดปุ่มเพื่อให้ลิฟต์เปิด ทั้งที่ไม่มีคนออกมา ด้วยความสงสัยเพื่อนก็เอ่ยถามน้ายามว่าลิฟต์มันเป็นอ ะไร น้ายามหันกลับมาตอบว่า ?เป็นอย่างนี้บ่อย ไม่มีอะไรหรอก แค่เขาออกไม่ได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกเวรแล้ว น้าเก็บไปฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาขอบคุณที่เปิดประตูลิ ฟต์ให้ แล้วเด็กคนนั้นยังบอกว่า อีป้าคนนั้นมันไม่ยอมให้หนูออกด้วย? ห้องเซรามิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่ากันมาจากรุ่นพี่ที่มีสัมผัสที่ 6 คนหนึ่งว่า เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยใส่ชฎารำอยู่ข้างในห้อง ตอนแรกก็คิดว่าเด็กเรียนรำไทยมาฝึกซ้อมที่นี่กันหรือ เปล่า พอตอนเช้าเขาไปถามได้คำตอบว่าไม่มี รุ่นพี่จึงสงสัยว่านางรำที่เขาเห็นนั้นอาจมากับกาแลท ี่เพิ่งมาติดอยู่หน้าห้องไม่กี่วันนั้นแน่ๆ และเป็นประจำที่หน้าห้องนี้ดึกๆ หมาจะหอนกันเกรียวเลย เพื่อนเล่าให้ฟัง ที่หอ 50 ปีมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนกระโดดตึกลงมาเสียชีวิต เล่ากันว่าเธอกลุ้มใจหลายๆ เรื่อง ก่อนจะโดดก็กินตะปูเข้าไปด้วย หลังจากนั้นมีคนทรงมาเชิญวิญญาณเธอไป แต่เธอไม่ยอมไป ต่อมารุ่นน้องเด็กปี 1 ที่ต้องอยู่หอนี้ ตอนกลางคืนมักจะมีเรื่องหลอนๆ เช่นเห็นประตูเปิด-ปิดเอง หรือบางคืนก็มีเด็กผู้หญิงที่ตายยืนคุยโทรศัพท์อยู่ห น้าห้อง หรือในบางวันเด็กผู้หญิงคนนี้ก็โดดขึ้นๆ ลงๆ ตึกอยู่อย่างนั้น...ทั้งคืน ฝากบอกรุ่นน้อง บอกว่าอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคิดลองดี เพราะเขาก็อยู่ส่วนเขา เราก็ควรอยู่ส่วนเรา และควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลบ้างถ้าไม่อยากเจอจริงๆ ------------------------------------- ตำนานผีที่แต่ละมหา?ลัยต้องมีร่ำลือกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่เกิดเหตุ : ทางเดินระหว่างตึกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางเดินที่ว่านี้มีประวัติอยู่ว่า สมัยก่อนมีคู่สามีภรรยานักการฯ ของคณะสถาปัตย์ ทะเลาะกัน ฝ่ายภรรยาควักปืนยิงสามีจนเสียชีวิต และมีเลือดสาดไปทั่วทั้งทางเดิน ต่อมาทางคณะมีการปรับปรุงพื้นบริเวณนี้ แต่แปลกที่เฉพาะทางเดินนี้เท่านั้นที่ปูนไม่ยอมแห้งส ักที ทางคณะจึงต้องปูไม้กระดานทับไว้อย่างที่เห็นกันในทุก วันนี้ หรือที่ห้องซ้อมดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ เวลาที่มีคนแอบเข้าไปนอนหลับในห้องซ้อมดนตรีไทย จะรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงขา ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมา และได้กลิ่นธูป เมื่อถามรุ่นพี่ๆ ว่าเป็นอะไร คำตอบคือ เป็นฝีมือของเจ้าที่ที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามานอนในห้องท ี่ใช้ซ้อมดนตรี ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ กับนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่เกิดเหตุ : ลิฟต์แดง คณะศิลปศาสตร์ ลิฟต์นี้มีตำนานเล่ากันว่าตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลา ลิฟต์นี้ถูกใช้เป็นเครื่องช่วยชีวิตนักศึกษา เพื่อหนีไปยังชั้นอื่นๆ แต่พวกเขาคิดผิด เพราะเมื่อพวกเขาเข้าไปในลิฟต์ ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิด พวกเขาโดนทหารยิงทันที จนคราบเลือดเปรอะเปื้อนทั่วลิฟต์ไปหมด หลังจากเหตุการณ์นี้ ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะใช้ลิฟต์มากนัก เพราะมีคำร่ำลือกันว่า ลิฟต์ตัวนี้มีวิญญาณของรุ่นพี่นักศึกษาสิ่งสถิตอยู่ หรือในช่วงเย็นจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านเลย และจะไม่มีใครกล้ามองเข้าไป เพราะเคยมีคนเห็นภาพศพที่เต็มไปด้วยกองเลือดนอนทับๆ กันอยู่ในลิฟต์แดงตัวนี้เป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สถานที่เกิดเหตุ : หอเพชรรัตน์ หอเก่าแก่ในมหาวิทยาลัย ที่เล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งมีนักศึกษานอนอยู่ในห้อ งพักคนเดียวได้ยินเสียงคนเดินมาช้าๆ จนเสียงนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆ ห้องพัก นักศึกษาคนนั้นจึงมองลอดช่องตาข่ายมุ้งลวดออกไปดู ปรากฏว่าเห็นคนนุ่งโจงกระเบนสีแดงลากโซ่ตรวนเดินผ่าน ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่เกิดเหตุ : ชั้น15 ตึกคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อ 10 กว่าปีก่อนมีนักศึกษาหญิงถูกข่มขืนและถูกฆ่าตายที่ชั ้น15 ตึกคณะนิเทศศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นนั้นคนเดียวใ นช่วงเย็น เพราะวันดีคืนดีอาจได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ หรือบางครั้งเข้าห้องน้ำแล้วมองออกไปที่กระจกก็จะเห็ นผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่ แต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่พบใคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณป่ารกข้างหอ 9 หลัง เป็นจุดที่ไม่มีใครผ่าน มีเรื่องเล่าว่า เคยมีผู้หญิงถูกข่มขืนจนตายบริเวณนี้มาก่อน ทำให้บางคืนหากมีใครขับรถผ่านมา จู่ๆ รถก็จะกระตุกแล้วก็หยุดไปเลย เหมือนมีใครดึงรถอยู่ข้างหลัง เมื่อหันไปดูจะเห็นผู้หญิงหน้าขาวๆ ซีดๆ ดึงรถไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานที่เกิดเหตุ : โต๊ะตรงคณะอุตสาหกรรม ในบริเวณนั้นมักมีคนได้กลิ่นหอมของดอกไม้โบราณหอมแบบ เย็นๆ นอกจากนั้นยังได้ยินเสียงกระพรวนที่เท้าเด็กดังเหมือ นเล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆ หันไปหันมาจะเจอเด็กผมจุกนั่งอยู่บนต้นไม้ แต่ก็ไม่ได้ทำอะไร เพราะเขาแค่อยากชวนเล่นด้วย หรือที่ตึกคณะนิเทศศาสตร์ ดึกๆ จะมีคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวเดินไปเดินมา อาจเพราะบริเวณนี้ของมหาวิทยาลัยเป็นรั้ววังตั้งแต่ส มัยรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆ ว่ากันว่าสวยงามราวเมืองสวรรค์ ภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวลไปด้วยหมู่ไม้ดอก ไม้ผล ร่มครึ้ม ทั่วบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถานที่เกิดเหตุ : หอพักนักศึกษา มีหอหนึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วันดีคืนดีจะได้ยินเสียงคนเดินลากโซ่ตรวน และห้องน้ำหญิงรวมบางคืนจะมีเสียงคนอาบน้ำ แต่พอเดินไปดูไม่มีคนเลยสักคน และที่หอใน ชั้น 2 เคยมีนักศึกษาเสียชีวิตเนื่องจากเป็นไข้ทับฤดูตอนปิด ซัมเมอร์ พอเปิดเทอมถึง มีคนเพิ่งจะพบศพ แต่หลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่านักศึกษา คนนี้ยังมานั่งซักผ้าที่ห้องน้ำ หน้าห้องอยู่เลย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท สถานที่เกิดเหตุ : ลิฟต์ที่อาคาร 9 ใครที่ขึ้นลิฟต์นี้ตอนดึกๆ จะมีคนกดเรียกลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นบนสุด พอเปิดมาไม่เจอใคร แต่จะรู้สึกเหมือนมีคนเดินเข้ามา ตอนนั้นให้รู้ไว้เลยว่าเป็นคนงานที่ตกลิฟต์ลงมาตาย แต่เค้าจะขอลงด้วย หรือที่วิทยาเขตรังสิต ก็มีตำนานแกรนด์คอนโด เป็นที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องผี ถ้าอยากเจอ กลางคืนให้หาเรื่องอยากกินนั่น นู่น นี่ แล้วเดินลงบันไดดู มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่เกิดเหตุ : คณะวิทยาศาสตร์ คำบอกเล่าจาก อ.คณะวิทย์ ว่าหลังจากที่มียามถูกแทงตายเพราะทะเลาะกัน ก็มีการจับภาพวิญญาณไว้ได้ในกล้องวงจรปิดของคณะ โดยที่ยามคนนี้ยังแวะไปเยี่ยมเยียนนิสิตบางส่วนที่ชอ บอยู่ดึกๆ ในตึกอีกด้วย อีกเรื่องเล่ารุ่นต่อรุ่นว่า ในวันบวงสรวงรับน้องใหม่ในปีหนึ่งมีน้องที่คณะพยาบาล เป็นลมเพราะเห็นกองทัพพระนเรศวรเดินทัพลอยมาจากบนฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถานที่เกิดเหตุ : ศาลาเขียว คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มีศาลาประจำเอกคือ ศาลาเขียว ศาลานี้มีตำนานเล่าขาน ถึงที่มาของแผ่นป้ายที่ติดอยู่ ในศาลานั้นว่าทำมาจากต้นตะเคียน วันดีคืนดีจะมีผู้หญิงผมยาวๆ มานั่งอยู่เดียวดายในศาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถานที่เกิดเหตุ : ลานจอดรถยนต์เก่า และป่าละเมาะ ลานจอดรถยนต์ข้างศูนย์บรรณาสาร (หอสมุด) นี้ว่ากันว่าเป็นแดนประหารเก่า และว่ากันมาว่ามีพนักงาน รักษาความปลอดภัยกะดึกคนหนึ่ งเคยเห็นผีคอขาด เดินลากโซ่เสียงดังเกรียวกราวไปมา และถ้าดึกๆ ใครขับรถผ่านก็จะขนลุกโดยไม่มีสาเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต สถานที่เกิดเหตุ : หอชายเก่า ที่หอชายเก่าในช่วงที่ใกล้จะสร้างหอเสร็จ มีการติดตั้งลิฟต์ และคืนนั้นมีคนงานกินเหล้ากันตามปกติ จนกระทั่งตี 1 มีคนงานคนหนึ่งตกลงไปที่ชั้นล่างใต้ลิฟต์แล้วปีนขึ้น มาไม่ได้ เพราะความเมา และคนงานคนนั้นก็เลยถูกลิฟต์ทับ ในเวลาต่อมาหลังจากที่หอเปิดได้ไม่นานก็มีนักศึกษาเข ้าอยู่เต็ม และหอนี้ไม่เคยปิดเป็นเวลา จึงมีนักศึกษาเข้า-ออกเป็นประจำ จนตี 2 ของคืนหนึ่ง มีนักศึกษากลับมาจากข้างนอกแล้วเดินขึ้นลิฟต์ตามปกติ หลังจากกดชั้นที่พัก ลิฟต์ก็เคลื่อนที่ไปได้สักพักแล้วก็หยุด พร้อมๆ กับไฟดับและมีเสียงร้องดังออกมาข้างนอก จากนั้นลิฟต์ก็เปิดออกพร้อมฝุ่นตลบ มีเสียงใครคนหนึ่งตะโกนว่าอย่ายืนทับที่ หลังจากนั้นก็มีการทำบุญหอกันมาทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง สถานที่เกิดเหตุ : ห้องน้ำในหอนักศึกษา เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆ กันมาว่า มีหญิงสาวถูกฆ่าตายภายในห้องน้ำ ศพของเธอนอนคว่ำอยู่ในอ่างน้ำสีแดงฉาน แล้วหลังจากนั้นก็มีนักศึกษาสาวเข้าพักในหอพักแห่งนี ้ ทำให้เจอเข้ากับเหตุการณ์อันไม่คาดคิด ช่วงเวลาประมาณตี 1 ขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นนั้น เธอตัดสินใจไปอาบน้ำเพื่อปลุกให้ตื่นมาอ่านหนังสือต่ อ ในขณะที่เธอกำลังสระผมนั้น คลำดูกี่ทีๆ ก็ยังพบว่าหัวของเธอนั้นยังลื่นอยู่ เธอจึงตัดสินใจล้างน้ำรอบแล้วรอบเล่า พอเธอเงยหัวขึ้นมองบนเพดาน กลับเห็นผีกำลังหยอดแชมพูลงบนหัวเธอและยื่นมือมาสระผ มให้อีกด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานที่เกิดเหตุ : หอพักอาคาร 5 คืนหนึ่งของ long weekend ที่เด็กกลับบ้านเกือบหมดหอ เล่ากันว่ามีนักศึกษาที่มีอาการ ทางประสาท คนหนึ่ง เครียดเรื่องเรียนจนคลุ้มคลั่ง และฆ่าตัวตายด้วยวิธีการกรีดข้อมือ หลายวัน ผ่านไป มีรูมเมตมาพบศพ ในสภาพศพขึ้นอืด ศพนั้นโกนหัวและนิ้วมือถูกตัดออกหมดด้วย ต่อมาทางมหาวิทยาลัย ได้สั่งให้ปิดหอชั่วคราว และปิดเร ื่องนี้ โดยนิมนต์พระมาสวดหลายครั้งแต่ก็ยังมีเสียงร้องไห ้และ เสียงกรีด ร้องในตอนดึกอยู่ จนหลายปีผ่านไปหอนี้ก็ทำการเปิดให้นักศึกษาเข้าพักอี กครั้ง มีนักศึกษาคนหนึ่ง ได้ยินเสียงบางอย่างจากลิ้นชักโต๊ะ ที่ล็อกอยู่ และเริ่มสะเทือนแรงขึ้น เธอได้แต่นั่งตะลึงมองลิ้นชักที่สะเทือน ตามแรงที่ดัน ออกมา จนในที่สุดก็เปิดออก! มือที่ไม่มีนิ้วเกาะอยู่ที่ขอบลิ้นชัก แล้วหัวที่ไม่มีผมก็โผล่ออกมา แล้วก็พูดว่า..."โนบิตะ นายล็อกลิ้นชักทำไม!!" ....ใครที่มีเรื่องราวชวนสยองขวัญแบบนี้ สามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสยองขวัญได้ที่นี่ Mthai.Movie.com ....แต่ถ้าใครไม่มีเรื่องราว แต่อยาก (หยอง) ก็พบกันได้ที่โรงภาพยนตร์ 22 ตุลาคมนี้ กับ "มหาลัยสยองขวัญ" แล้วคุณจะรู้ว่า "ผี" มีจริง

ประวัติดาราวัยรุ่น เกมส์ กานต์ บุญศิริโยธิน
คู่จิ้นอินเลิฟ /  ประวัติดาราวัยรุ่น / 

วันนี้ teen.mthai.com จะมาแนะนำหนุ่มหน้าใส (ใสจริงๆ) นายแบบ นักแสดงหน้าใหม่ น้อง เกมส์ กานต์ บุญศิริโยธิน ที่ตอนนี้กำลังผลงานน้องกำลังจะออนแอร์ คู่จิ้นอินเลิฟ เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตาม ขอบอกว่าแซ่บเวอร์ ฟินจริง กับ ประวัติดาราวัยรุ่น เกมส์ กานต์ บุญศิริโยธิน ประวัติดาราวัยรุ่น เกมส์ กานต์ บุญศิริโยธิน ชื่อ กานต์ บุญศิริโยธิน ชื่อเล่น  เกมส์ เกิด 12 มีนาคม 1995 การศึกษา มัธยม โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 , มหาวิทยาลัย ธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( Airline Business International College Suan Sunandha Rajabhat University ) Socialcam:Game Sawagens Fb : facebook.com/gamesawagens

15 มหาวิทยาลัยผีดุ ในไทย
10 อันดับ /  มหาวิทยาลัย / 

เรียบเรียงและรวบรวม : teen.mthai.com ข้อมูลและภาพ :?A-DASH - bloggang.com / aonnaja555.blogspot.com /?ff-napat.blogspot.com ทุกที่มีเรื่องเล่า ทุกแห่งมีเจ้าของ และ มหาวิทยาลัยผีดุ?สถานที่เหล่านี้ก็เป็นแหล่งลองของชั้นเลิศ ของผู้ที่ชอบท้าทายกับสิ่งเล้นลับ หากคุณเป็นคนที่ชอบค้นหาสิ่งลึกลับที่ไม่อาจหาคำตอบได้ teen.mthai.com จะพาคุณไปรู้จักนิยามแห่งความหวาดกลัว จิตตก และ ความหลอน มันเป็นยังไง! แน่ใจหรึว่า คุณกำลังอ่าน 15 มหาวิทยาลัยผีดุ ในไทย?อยู่ตามลำพัง ? ภาพประกอบ มหาลัยสยองขวัญ มหาวิทยาลัยผีดุ?ลิฟท์แดง ม. ธรรมศาสตร์ สถานที่เกิดเหตุ :?ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ลิฟท์แดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อตอนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ พวกทหารได้บุกเข้ามาใน ?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์?พวก นักศึกษา ต่างหลบหนีเข้ามาใน ลิฟท์ ตัวหนึ่ง พอ ลิฟท์ ตัวนี้เปิดพวกทหารก็กระหน่ำยิงทุกคนเสียชีวิตหมด เลือดสาดกระจายทั่ว ลิฟท์ ต่อมาทาง ?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์?ได้บูรณะทำความสะอาดกันทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่ ลิฟท์ ตัวนั้น แต่ทำความสะอาดยังไงคราบเลือดที่เปรอะเปื้อนอยู่ก็ไม่ล้างไม่ออก จึงได้ทำการทาสีลิฟท์ให้เป็นสีแดง มีเรื่องเล่าตามมาว่าหลังจากที่ ลิฟท์ ได้นำกลับมาใช้ตามปกติ มี นักศึกษาหญิง คนหนึ่งมาขึ้น ลิฟท์ ตามลำพัง แต่เมื่อมองไปที่กระจกกลับพบว่าไม่ได้มีเธออยู่เพียงลำพัง หากแต่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยมากมาย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายครั้งหลายหนที่เหล่า นักศึกษา อาจารย์ หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆ ได้พบเจอกับ อาถรรพ์ ลิฟท์แดง ตัวนี้เข้า ทำให้ทาง มหาวิทยาลัย ต้องเปลี่ยนตัวลิฟท์ใหม่ แต่ว่าประตู ลิฟท์แดง ที่ถูกถอดออกไป ตอนนี้นี้ยังตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์?มาจนถึงทุกวันนี้ ภาพประกอบ aonnaja555.blogspot.com มหาวิทยาลัยผีดุ?ศาลในห้องน้ำหญิง?สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่เกิดเหตุ : ?ตึกวิศวะฯ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ศาลเจ้า ที่ติดอยู่บนผนัง ห้องน้ำหญิงตึกวิศวะฯ จะมีดอกไม้ธูปเทียนและน้ำแดงอยู่ด้วยเสมอ คนเก่าๆ จะรู้เรื่องราวเป็นอย่างดี เป็นเรื่องของนักศึกษาสาว สถาปัตยฯ อกหักจากหนุ่มวิศวะฯ จึงไปผูกคอตายที่ ห้องน้ำ ดังกล่าว ปัจจุบันเป็นแหล่งลองของชั้นดีของผู้ที่ต้องการลองของ เพราะมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ใครอยู่รุ่นแรกก็จะได้เห็นรูปของเธอผู้นี้ในศาลด้วย แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว แต่ศาลยังคงมีอยู่ ที่สำคัญห้องน้ำตรงนั้นยังเปิดใช้อยู่...? บันไดหลอกผีที่ตึก B? ที่ตึก B ถ้าใครเคยเข้าไปจะมีบันไดแปลกๆ ตั้งไข้วกันไปมาแบบเล่นระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นครั้งแรก จะรู้สึกว่าสวยดี แต่หากสังเกตจะพบว่ามีความแปลกอยู่ โดยสถานที่ตรงบันไดนั้นเคยเป็นลิฟต์มาก่อน แล้วตอนก่อสร้างมีคนงานตกลงมาตาย เขาเลยแก้เคล็ดด้วยการไม่สร้างลิฟต์ขึ้นมาอีก เปลี่ยนมาเป็นบันไดแทน และทำเล่นระดับไว้หลอกผีอีกด้วย ตึกทรงไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกทรงไทยนี้สร้างมานานพอๆ กับอายุของมหาวิทยาลัย เขาเล่ากันมาว่าตอนที่จะสร้างตึกเรือนไทย ได้มีการขุด ดินก่อนจะเริ่มตอกเสาเข็ม แต่พอขุดไปสักพักกลับเจอโครงกระดูกเต็มไปหมด แต่ไม่มีส่วนหัว พอสืบไปสืบมา ปรากฎว่าส่วนหัวถูกนำไปฝังไว้ตรงคณะวิทย าศาสตร์ เท่าที่เล่าลือกันมา เมื่อก่อนบริเวณตรงนั้น เป็นแหล่งซ่องสุมของโจรแขก แล้วเจ้าคุณทหารฯ ก็เป็นคนที่โหดเยมเลยฆ่าตัดหัวทิ้ง แบบไม่ให้ไปผุดไป เกิดเพื่อจะได้เป็นผีเจ้าที่คอยเฝ้าดูแลสถานที่นั้นๆ ต่อมาเจ้าคุณทหารฯ ได้บริจาคที่ดิน บริเวณนี้เพื่อการศึกษา พื้นที่ตรงนั้นเจ้าที่แรงมากจึงได้มีการสร้างศาลพระภูมิไว้ และถูกปล่อยให ้เป็นที่โล่งกว้างสืบไปสืบมาที่ตรงนั้น คือลานประหารมาก่อนด้วย ทุกวันนี้ตึกทรงไทยก็ยังน่ากลัวอยู่ เพราะเป็นตึกเก่าๆ โทรมๆ เต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศวังเวงสุดๆ ภาพประกอบ?slient hill movie มหาวิทยาลัยผีดุ?พยาบาลชุดแดง ม. เชียงใหม่? สถานที่เกิดเหตุ :??คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ?พยาบาลชุดแดง?คณะแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ เล่ากันว่าเคยมี นักศึกษา ชายคนหนึ่งของ คณะแพทย์ฯ ทำงานใน ตึกของฝั่งสวนดอกจนดึก เมื่อเสร็จจากงานจึงลง ลิฟต์ มา ระหว่างที่รอเขาก็ได้ยินเสียงเดินมาข้างๆ หันไปมองเห็นก็ พยาบาล คนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไร เพราะ พยาบาล กับ แพทย์ ต้องเจอกันบ่อยอยู่แล้ว ระหว่างรอ ลิฟต์ นักศึกษา คนนี้ก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆ เลยหันไปมอง พยาบาล คนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไร ซ้ำ พยาบาล คนนี้ยังยิ้มให้ด้วย สักพักต่อมาเมื่อเข้าไปใน ลิฟต์ พยาบาล คนนี้ก็ถามว่า พยาบาล?"มาทำอะไรดึกๆ" นักศึกษา "มาศึกษาเรื่องการผ่าตัดภายใน เพราะว่าจะสอบ" พยาบาลคนนั้นเลยบอกว่า ? ให้ฉันช่วยนะ ? นักศึกษาคนนี้ก็เลยงงและเริ่มสังเกตว่าที่คอของ พยาบาลสาว เริ่มมีเลือดไหลออกมาจากคอเรื่อยๆ เขาตกใจมากและพยายามที่จะหนีออกมาจาก ลิฟต์ แต่ ลิฟต์ เหมือนค้าง หรืออะไรไม่ทราบได้ เลือดยังไหลนองไปทั่วชุดของนาง พยาบาล คนนี้ แล้วเธอก็เริ่มสอน นักศึกษาแพทย์ คนนี้ตั้งแต่ลำไส้ ปอด สมองหัวใจ พร้อมทั้งควักส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา รุ่งขึ้นมีคนพบ นักศึกษา ชายคนนี้นอนอยู่ที่ประตู ลิฟต์ ซึ่งเปิดคาอยู่ เอาแต่พร่ำเพ้ออย่างกับคนบ้าว่า ? พยาบาลชุดแดง พยาบาลชุดแดง ? ภาพประกอบ มหาลัยสยองขวัญ มหาวิทยาลัยผีดุ?ป๊อก...ป๊อก...ครืด ม. เชียงใหม่? สถานที่เกิดเหตุ :?หอหญิงเจ็ด?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผีอันดับหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ทราบแน่ชัด แต่สถานที่เกิดคือ หอหญิง ในสมัยที่ยังเป็นที่รกร้างอยู่มาก ถนนยังเป็นลูกรัง เรื่องเกิดกับ นักศึกษาสาว คู่หนึ่ง อาศัยอยู่ที่ประมาณ ชั้น 2 หรือ 3 ของ หอหญิงเจ็ด ช่วงนั้นเป็นช่วงสอบ นักศึกษา ต่างกำลังอ่านหนังสือกัน มี นักศึกษาหญิง คนหนึ่งไม่สบาย อ่านหนังสือในห้องตอนหัวค่ำ รูมเมทชวนไปทานข้าว แต่เพราะเป็นไข้อยู่ จึงไปไม่ไหว พอเมทคนนั้นเห็นเพื่อนไม่สบาย ด้วยความเป็นห่วง จึงบอกว่าเดี๋ยวไปทานข้าวเองแล้วจะห่อมาฝาก เพื่อนคนที่ไม่สบายก็ฝากซื้อราดหน้า(หรืออะไรซักอย่าง) หลังจากที่เพื่อนออกไป เมทคนที่ไม่สบายก็นั่งอ่านหนังสือต่อ อ่านได้ซักพักก็ไม่ไหวเพราะไข้ขึ้นจึงนอน ตอนนอนอยู่นั้นสลึมสลือ แต่มีความรู้สึกว่านานมากแล้ว ทำไมเพื่อนยังไม่กลับมาซะที ซักพักได้ยินเสียงเบาๆ ดังจากชั้นล่างจากทางบันได ป๊อก ? ป๊อก ? ป๊อก ? เสียงนั้นดังเป็นระยะๆ ใกล้เข้ามา จากทางบันไดเรื่อยๆ เสียงเหมือนคนกำลังแบกของหนักบางอย่างขึ้นมา และเสียงนั้นก็ดังมาจนถึงชั้นที่ห้องนักศึกษาหญิงคนนั้นอยู่ แล้วเสียงก็เปลี่ยนเป็น ครืด ?. ครืด ? เสียงเหมือนคนกำลังลากอะไรซักอย่างใกล้เข้ามาเรื่อย จนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้อง ?นักศึกษาหญิง เริ่มเอะใจ และมองไปทางประตู ในใจนึกว่าเพื่อนกลับมาแล้ว แต่ยังเงียบ อึดใจนึงก็มีเสียงเคาะห้อง ? ก๊อก ก๊อก ก๊อก ? แล้วเงียบไป นักศึกษา สะดุ้งสุดตัว คิดว่าไม่ใช่เพื่อนแน่แล้ว ถ้างั้นทำไมไม่เปิดเข้ามาเลย จึงเดินไปเปิดประตู ตรงลูกบิดประตูมีถุงใส่ห่อราดหน้าแขวนอยู่ พอเห็นห่อลาดหน้า ก็งง ว่าเพื่อนอยู่ไหน ทำไมต้องเอามาแขวน ทำไมมีแต่รอยเปียกน้ำเป็นทางจากบันได รุ่งเช้ามีคนมาเคาะห้องบอกว่าเพื่อนตายแล้ว นักศึกษาหญิง คนนั้นถูกฆ่าข่มขืน ตรงพงหญ้าข้างทาง คาดว่าเหตุเกิดประมาณหัวค่ำ ลักษณะศพสภาพแขนและขาทั้งสองข้างหัก อาจเกิดจากการที่คนร้ายเอาท่อนไม้ทุบตีเพื่อไม่ให้หนี นักศึกษาหญิง ที่ตายกำลังเดินทางกลับจากตลาดหลังจากทานข้าวเสร็จ ลักษณะเสียงที่ได้ยิน สันนิษฐานได้ว่าเพื่อนคนนั้นใช้ปากคาบถุง แล้วใช้คางเกยพาตัวเองมาจนถึงหอพักแล้วใช้คางเกยบันได ลากตัวเองขึ้นมาเป็นเสียง ป๊อก ป๊อก เสียง ครืด คือเสียงลากตัวเองจากบันไดมาจนถึงหน้าห้องปรากฎเป็นรอยเปียกน้ำยาวติดต่อกันหลังจากส่งห่อลาดหน้าให้ได้แล้วก็หมดห่วง ? ตอนแรกทุกคนไม่เชื่อที่นักศึกษาคนนั้นเล่า แต่หลังจากที่นักศึกษาที่พักอยู่ข้างๆ ห้องยืนยันว่า ในคืนนั้นก็ได้ยินเสียงดังกล่าวเช่นกัน มหาวิทยาลัยผีดุ?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย? สถานที่เกิดเหตุ : ทางเดินระหว่างตึกของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ห้องซ้อมดนตรีไทย?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางเดินที่ว่านี้มีประวัติอยู่ว่า สมัยก่อนมีคู่สามีภรรยานักการฯ ของ คณะสถาปัตย์ ทะเลาะกัน ฝ่ายภรรยาควักปืนยิงสามีจนเสียชีวิต และมีเลือดสาดไปทั่วทั้งทางเดิน ต่อมาทางคณะมีการปรับปรุงพื้นบริเวณนี้ แต่แปลกที่เฉพาะทางเดินนี้เท่านั้นที่ปูนไม่ยอมแห้งสักที ทางคณะจึงต้องปูไม้กระดานทับไว้อย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้ ที่ห้องซ้อมดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ เวลาที่มีคนแอบเข้าไปนอนหลับในห้องซ้อมดนตรีไทย จะรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงขา ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมา และได้กลิ่นธูป เมื่อถามรุ่นพี่ๆ ว่าเป็นอะไร คำตอบคือ เป็นฝีมือของเจ้าที่ที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามานอนในห้องที่ใช้ซ้อมดนตรี ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ กับนักศึกษาปี 1? มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ . นครปฐม? สถานที่เกิดเหตุ :?หอเพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งมี นักศึกษา นอนอยู่ในห้องพักคนเดียวได้ยินเสียงคนเดินมาช้าๆ จนเสียงนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆ ห้องพัก นักศึกษา คนนั้นจึงมองลอดช่องตาข่ายมุ้งลวดออกไปดู ปรากฏว่าเห็นคนนุ่งโจงกระเบนสีแดงลากโซ่ตรวนเดินผ่านไป ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่เกิดเหตุ : ชั้น 15 ตึกคณะนิเทศศาสตร์?มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ 10 กว่าปีก่อนมี นักศึกษาหญิง ถูกข่มขืนและถูกฆ่าตายที่ชั้น 15 ตึกคณะนิเทศศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นนั้นคนเดียวในช่วงเย็น เพราะวันดีคืนดีอาจได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ หรือบางครั้งเข้าห้องน้ำแล้วมองออกไปที่กระจกก็จะเห็นผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่ แต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่พบใคร มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณ ป่ารกข้างหอ 9 หลัง เป็นจุดที่ไม่มีใครผ่าน มีเรื่องเล่าว่า เคยมีผู้หญิงถูกข่มขืนจนตายบริเวณนี้มาก่อน ทำให้บางคืนหากมีใครขับรถผ่านมา จู่ๆ รถก็จะกระตุกแล้วก็หยุดไปเลย เหมือนมีใครดึงรถอยู่ข้างหลัง เมื่อหันไปดูจะเห็นผู้หญิงหน้าขาวๆ ซีดๆ ดึงรถไว้ ภาพ?ตึกเหลือง?ตึกที่เก่าที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อสร้างตั้งแต่สมัย ร.5 มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานที่เกิดเหตุ : โต๊ะตรงคณะอุตสาหกรรม /?ตึกคณะนิเทศศาสตร์ ในบริเวณนั้นมักมีคนได้กลิ่นหอมของดอกไม้โบราณหอมแบบ เย็นๆ นอกจากนั้นยังได้ยินเสียงกระพรวนที่เท้าเด็กดัง เหมือนเล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆ หันไปหันมาจะเจอเด็กผมจุกนั่งอยู่บนต้นไม้ แต่ก็ไม่ได้ทำอะไร เพราะเขาแค่อยาก?ชวนเล่นด้วย หรือที่ ตึกคณะนิเทศศาสตร์ ดึกๆ จะมีคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวเดินไปเดินมา อาจเพราะบริเวณนี้ของ มหาวิทยาลัย เป็นรั้ววังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆ ว่ากันว่าสวยงามราวเมืองสวรรค์ ภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวลไปด้วยหมู่ไม้ดอก ไม้ผล ร่มครึ้ม ทั่วบริเวณ ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถานที่เกิดเหตุ : หอพักนักศึกษา?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีหอหนึ่งเคยเป็น โรงพยาบาลสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วันดีคืนดีจะได้ยินเสียงคนเดินลากโซ่ตรวน และห้องน้ำหญิงรวมบางคืนจะมีเสียงคนอาบน้ำ แต่พอเดินไปดูไม่มีคนเลยสักคน และที่หอใน ชั้น 2 เคยมีนักศึกษาเสียชีวิตเนื่องจากเป็นไข้ทับฤดูตอนปิดซัมเมอร์ พอเปิดเทอมถึงมีคนเพิ่งจะพบศพ แต่หลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่านักศึกษาคนนี้ยังมานั่งซักผ้าที่ห้องน้ำหน้าห้องอยู่เลย ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท? สถานที่เกิดเหตุ : ลิฟต์อาคาร 9?มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ใครที่ขึ้นลิฟต์นี้ตอนดึกๆ จะมีคนกดเรียกลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นบนสุด พอเปิดมาไม่เจอใคร แต่จะรู้สึกเหมือนมีคนเดินเข้ามา มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยนเรศวร? สถานที่เกิดเหตุ : คณะวิทยาศาสตร์?มหาวิทยาลัยนเรศวร คำบอกเล่าจาก อ . คณะวิทย์ ว่าหลังจากที่มียามถูกแทงตายเพราะทะเลาะกัน ก็มีการจับภาพวิญญาณไว้ได้ในกล้องวงจรปิดของคณะ โดยที่ยามคนนี้ยังแวะไปเยี่ยมเยียนนิสิตบางส่วนที่ชอบอยู่ดึกๆ ในตึกอีกด้วย อีกเรื่องเล่ารุ่นต่อรุ่นว่า ในวันบวงสรวงรับน้องใหม่ในปีหนึ่งมีน้องที่คณะ พยาบาล เป็นลมเพราะเห็น กองทัพพระนเรศวร เดินทัพลอยมาจากบนฟ้า มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถานที่เกิดเหตุ : ศาลาเขียว คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มีศาลาประจำเอกคือ ศาลาเขียว ศาลานี้มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของแผ่นป้ายที่ติดอยู่ ในศาลานั้นว่าทำมาจากต้นตะเคียน วันดีคืนดีจะมีผู้หญิงผมยาวๆ มานั่งอยู่เดียวดายในศาลา ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถานที่เกิดเหตุ :?ลานจอดรถยนต์ข้างศูนย์บรรณาสาร ( หอสมุด ) ว่ากันว่าเป็นแดนประหารเก่า และว่ากันมาว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยกะดึกคนหนึ่งเคยเห็นผีคอขาด เดินลากโซ่เสียงดังเกรียวกราวไปมา และถ้าดึกๆ ใครขับรถผ่านก็จะขนลุกโดยไม่มีสาเหตุ ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยรังสิต สถานที่เกิดเหตุ : หอชายเก่า ที่หอชายเก่าในช่วงที่ใกล้จะสร้างหอเสร็จ มีการติดตั้งลิฟต์ และคืนนั้นมีคนงานกินเหล้ากันตามปกติ จนกระทั่งตี 1 มีคนงานคนหนึ่งตกลงไปที่ชั้นล่างใต้ลิฟต์แล้วปีนขึ้น มาไม่ได้ เพราะความเมา และคนงานคนนั้นก็เลยถูกลิฟต์ทับ ในเวลาต่อมาหลังจากที่หอเปิดได้ไม่นานก็มีนักศึกษาเข้าอยู่เต็ม และหอนี้ไม่เคยปิดเป็นเวลา จึงมีนักศึกษาเข้า-ออกเป็นประจำ จนตี 2 ของคืนหนึ่ง มีนักศึกษากลับมาจากข้างนอกแล้วเดินขึ้นลิฟต์ตามปกติ หลังจากกดชั้นที่พัก ลิฟต์ก็เคลื่อนที่ไปได้สักพักแล้วก็หยุด พร้อมๆ กับไฟดับและมีเสียงร้องดังออกมาข้างนอก จากนั้นลิฟต์ก็เปิดออกพร้อมฝุ่นตลบ มีเสียงใครคนหนึ่งตะโกนว่าอย่ายืนทับที่ หลังจากนั้นก็มีการทำบุญหอกันมาทุกๆ ปี ภาพประกอบ aonnaja555.blogspot.com มหาวิทยาลัยผีดุ?มหาวิทยาลัยบูรพา สถานที่เกิดเหตุ : หอพักหญิงตรงลานเกือกม้า หอพักหญิงชวนขนหัวลุกนี้ มีเพื่อนสนิทที่เจอผีเข้าจังๆ ที่ห้อง 516 เตียง 7 เป็นเตียงชั้นบน (เตียง 2 ชั้น) เวลาเกิดเหตุอยู่ในช่วงตะวันใกล้โพล้เพล้แล้ว เพื่อนนอนหลับ แต่ระหว่างที่สะลึมสะลือจะตื่น ก็เห็นผู้หญิงไต่เตียงขึ้นไปหา ผู้หญิงที่เห็นใส่ชุดดำ ไว้ผมยาว กระโดดมาทับตัวเพื่อน ดิ้นไม่ได้เลย ทั้งยังบีบคอ จนต้องท่องนโมหลายจบ แล้วเขาก็หายไปในที่สุด พอสะดุ้งตื่นมาจริงๆ ไม่เจอใครในห้อง แล้วเตียงนั้นก็ไม่มีใครยอมมานอนอีกเลย ตึกภาพพิมพ์ (ปัจจุบันโดนทุบทิ้งไปแล้ว) ตึกภาพพิมพ์ ซึ่งเมื่อก่อนมีคนโดนฆ่าแล้วถูกนำศพมาทิ้งไว้ที่บ่อนข้างๆ ตึก ในตอนนั้นหลายคนนึกว่าเป็นหุ่นของทางคณะศิลปกรรมนำมา ใช้โปรโมตละครเวที จนเวลาผ่านไป 2-3 วัน ศพเริ่มเน่าและอืดอยู่ในบ่อน้ำ จึงได้รู้ความจริงกันว่าไม่ใช่หุ่นธรรมดา ตึกวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ตามที่ร่ำลือกันมาว่ามีอาจารย์ เสียชีวิตอยู่ในห้องดรอว์อิ้ง ขณะที่กำลังสำรวจนั้น อยู่ดีๆ ลิฟต์ก็เปิดออกและปิดในทันทีพร้อมกับขึ้นไปที่ชั้น 8 โดยที่ยังไม่มีใครกดลิฟต์ในชั้นใดๆ ทั้งสิ้น ตอนนั้นเพื่อนทุกคนก็ถอยกรู ขนลุก ปรากฏว่าไม่มีใครอยาก ขึ้นไปอีกเลย ห้องเซรามิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่ากันมาจากรุ่นพี่ที่มีสัมผัสที่ 6 คนหนึ่งว่า เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยใส่ชฎารำอยู่ข้างในห้อง ตอนแรกก็คิดว่าเด็กเรียนรำไทยมาฝึกซ้อมที่นี่กันหรือ เปล่า พอตอนเช้าเขาไปถามได้คำตอบว่าไม่มี และเป็นประจำที่หน้าห้องนี้ดึกๆ หมาจะหอนกันเกรียวเลย ถ้าใคร ได้ยิน ได้ฟังไร มหาวิทยาลัยผีดุ ในไทย?มาก็บอกต่อกันนะจ๊ะ?ม. อื่นก็โพสได้น้า

5 Young Designer คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเล้นจ์ 2011
ดีไซเนอร์ /  ออกแบบเสื้อผ้า / 

“คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเล้นจ์ 2011” เผยโฉม 5 ยังก์ดีไซเนอร์ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ กับ 5 ผลงานการออกแบบไอเดียเจ๋งในคอนเซ็ปต์ “Hollywood Movie Inspired” เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือ กับโครงการ คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเล้นจ์ 2011 การแข่งขันออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจากผ้าฝ้ายแท้ 100% ในรูปแบบ “ready-to-wear” และ “ready-to-wear couture” ที่ใช้ผ้าฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการตัดเย็บ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Hollywood Movie Inspired” – แรงบันดาลใจจากโลกภาพยนตร์ พร้อมเผยโฉม 5 สุดยอดยังก์ดีไซเนอร์ ผู้มากความสามารถสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัลสุดยอดทริปในฝัน “U.S. Cotton Fashion Inspired Trip” ทริปการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ด้านแฟชั่นระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นายณัฐกิตติ์ แป้นถึง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตัดเย็บชุดไว้ว่า “Mourang Rouge เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่จุดประกายความคิดให้ตนเองอยากก้าวสู่การเป็นดีไซเนอร์ระดับอาชีพ เพราะด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรา อลังการ ประกอบกับความตระการตาของโชว์ ในรูปแบบของมิวสิคเคิล จึงนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในแบบการสเก็ตช์เสื้อผ้า แต่หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม Orientation Day ทำให้เปิดมุมมองได้กว้างขึ้น จากมองแค่เปลือกนอกที่สนุกสนาน ครื้นเครง ก็มองลึกเข้าไปถึงแก่นความคิดของตัวละครที่โศกเศร้าจากโรควัณโรค และยังถูกกีดกันความรักกับชายที่หมายปอง จึงนำไอเดียใหม่ๆ เหล่านี้มาดัดแปลงสู่ผลงานการออกแบบเสื้อผ้า ซึ่งจะเน้นเป็นโทนสีดำที่สะท้อนถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับนางเอก แต่ในขณะเดียวกันยังคงความหรูหราแก่ผู้สวมใส ใช้ลักษณะของเส้นขดที่แสดงความสับสนในตัวนางเอก ผ่านเทคนิคการซ้ำ (Repetition) แบบผิดทิศผิดทาง ซึ่งจะช่วยให้หุ่นของผู้สวมใส่ดูดี ดีเพรียว และการตัดเย็บจะเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ให้มากยิ่งขึ้น” ด้าน นางสาววันวิสาข์ นิมิตรอานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนึ่งในผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ กล่าวถึงผลงานของตนเองไว้อย่างน่าสนใจว่า “แต่ละครั้งที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Hidalgo จะพบกับประเด็นที่น่าสนใจอยู่เสมอ อย่างเช่น การถูกเหยียดในเรื่องเชื้อชาติของสายเลือดผสม ประกอบกับบรรยากาศการต่อสู้อย่างดุเดือดในทะเลทรายอาระเบีย ด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถูกหยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจสู่การตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งโทนของชุดจะดึงเอากลิ่นไอความเป็นอินเดียแดงผสานกับความเป็นคาวบอยเฉกเช่นเชื้อชาติของพระเอก และโทนสีจะเน้นสีที่สะท้อนถึงบรรยากาศความโหดร้ายของทะเลทรายในเรื่อง อย่างสีโอโรสหม่นๆ สีม่วงเข้ม และสีโคลน ส่วนเทคนิคการตัดเย็บจะให้ความสำคัญไปที่รายละเอียดของชุด อย่างครุย ที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเครื่องแต่งกายชาวอินเดียแดง และยังมีลักษณะคล้ายกับหางม้า พาหนะคู่ใจของพระเอก โดยอยากจะสื่อความหมายให้เห็นถึงการยอมรับในเผ่าพันธุ์ที่ตนเองเป็น และจงอยู่อย่างภาคภูมิใจ” ในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้ารอบทั้ง 5 คน จะต้องนำเสนอแบบสเก็ตช์ แรงบันดาลใจ พร้อมผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ใช้ผ้าฝ้าย 3 ชนิด คือ ผ้าถัก (Knit) ผ้าทอ (Woven) และผ้าเดนิม (Denim) เป็นวัตถุดิบ จำนวน 5 ชุดโดยแบ่งเป็น ready-to-wear couture จำนวน 2 ชุด สำหรับสุภาพบุรุษ 1 ชุด และสุภาพสตรี 1 ชุด ready-to-wear” จำนวน 3 ชุด โดยผู้เข้ารอบสามารถเลือกที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ 2 ชุด สุภาพสตรี 1 ชุด หรือเสื้อผ้าสุภาพสตรี 2 ชุด สุภาพบุรุษ 1 ชุด ต่อหน้าคณะกรรมการ และจะประกาศผลการตัดสินในวันคอตตอน เดย์ 2011 (Cotton Day 2011) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและผลการแข่งขันได้ที่หน้า Facebook ของ COTTON USA Design Challenge Thailand ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ชี้ขาดยึดรางวัลฯ นาธาน โอร์มาน 4 ม.ค.
นาธาน โอร์มาน /  ยึดรางวัล

ปธ.กรรมการพิจารณารางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ระบุ 4 ม.ค.ชี้ขาดยึดรางวัลปี 49 นาธาน โอร์มาน ชี้จอมลวงโลกโกงอายุ-คุณ สมบัติผิดระเบียบ พร้อมให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ตัดสินใจแจ้งความฐานให้ข้อมูลเท็จราชการ ความคืบหน้าอดีตนักร้องจอมอื้อฉาวนายนาธาน โอร์มาน ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ที่ถูกตำรวจ สภ.เมืองอำนาจเจริญ และ สภ.เชียงคาน จ.เลย บุกเข้ารวบตัวได้ที่สวนมะขาม บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 2 บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ต่อมาศาลได้พิจารณาสำนวนคดีและให้อดีตดาราผู้นี้ประกันตัวออกไปนั้น พฤติกรรมของนายนาธานยังทำให้นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงกับหมดความอดทนในพฤติกรรมของนักร้องจอมอื้อฉาวผู้นี้ หลังจากตรวจพบว่า นายนาธานโกหกทุกรูปแบบในการกรอกใบสมัครขอรับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี 2549 อาทิ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2526 อายุ 23 ปี บิดา มารดา ชื่อ นายคัญว่า และนางคัทลิกา โอร์มาน จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยโพคาร่า ซึ่งระบุว่าเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศเนปาล รวมทั้งระบุว่าเป็นทูตวัฒนธรรมเนปาลด้วย แต่เมื่อตรวจสอบกับทะเบียนบ้านพบว่า นายนาธาน มีชื่อตามทะเบียนบ้านว่า นายนธัญ โอมานันท์ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2519 อายุ 33 ปี บิดามารดา ชื่อนายธัญญา และนางอุทัยวรรณ และก่อนหน้านี้ยังพบว่า นายนาธานใช้ชื่อ นายธัญญวัฒน์ หยุ่นตระกูลด้วย ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงหาข้อมูลหลักฐานที่นายนาธานหลอกลวงในใบสมัครมาดำเนินคดี แต่ปัญหาคือ หลักฐานตรงนี้ยังหาไม่เจอ เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เกษียณไปหมดแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ไม่ทราบเรื่อง อีกทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ในการสมัครขอรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ มีช่องโหว่ เพราะหลังจากยื่นเอกสารซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายเยาวชน สำเนาผลงานเป็นเอกสารหรือแผ่นดิสก์ แต่ไม่มีการขอบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไว้เลยนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กล่าวว่า ในวันที่ 4 มกราคมนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จะมีการประชุมซึ่งจัดขึ้นประมาณต้นเดือนมกราคมของทุกปี โดยตนเป็นประธาน สำหรับปีนี้จะนำกรณีการพิจารณาถอนรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549 ของนายนาธาน โอร์มาน ข่าวดังที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้ด้วย เนื่องจากมีการให้ข้อมูลอายุที่เป็นเท็จ ทำให้ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ นายกิตติ กล่าวอีกว่า ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการจะลงความเห็นร่วมกันว่าให้ถอนรางวัลหรือไม่ จากนั้นก็ประกาศต่อสาธารณะ แต่การจะแจ้งความดำเนินคดีเรื่องเอกสารราชการปลอมหรือไม่นั้น ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการ หากจะเอาผิดในเรื่องนี้ ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หน่วยงานต้นสังกัด ผู้มอบรางวัลดังกล่าว "เรื่องการถอนรางวัลไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ วันที่ 4 มกราคม เวลา 13.30 น. ในที่ประชุมที่สำนักงาน สท.น่าจะได้คำตอบเป็นเอกฉันท์ แต่การจะเอาผิดตามกฎหมายเรื่องเอกสารปลอมหรือไม่ จะต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน" นายกิตติ กล่าว

สวนสุนันทา โรงแรม

โรงแรมเขตนครหลวง โรงแรมขนาดกลาง ราคาห้องพัก 800 บาท-วัน

รวมรายชื่อ และ ลิงก์ ม.เอกชน ม.ราชภัฏ
ข่าวการศึกษา /  ทุนการศึกษา / 

รวมรายชื่อ และ ลิงก์ ม.เอกชน ม.ราชภัฏ ในวันประกาศผลแอดมิชชั่้นส์ ยังไงก็ต้องมีคนที่สมหวัง และผิดหวัง สำหรับน้องๆที่สอบติด ก็ขอให้ตั้งใจเรียน สมกับที่เราได้พยายามมา แต่สำหรับคนที่แอดไม่ติด ไม่ต้องเสียใจ นะคะ เพราะยังมีอีกหลายสถาบัน ที่พร้อมจะอ้าแขนรับน้องๆ เข้าไปเรียนอยู่แล้ว วันนี้ จึงได้รวบรวมรายชื่อ และเว็บไซต์ เพื่อให้น้องๆเข้าไปศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่ะ มหาวิทยาลัยเอกชน -?มหาวิทยาลัยศรีปทุม -?มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -?มหาวิทยาลัยสยาม -?มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -?วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม -?มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -?มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -?มหาวิทยาลัยเกริก -?มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต -?มหาวิทยาลัยพายัพ -?มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา -?มหาวิทยาลัยชินวัตร -?มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น -?มหาวิทยาลัยณิวัฒนา -?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -?มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -?มหาวิทยาลัยรังสิต -?มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล -?มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย -?มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -?มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย -?มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ -?มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) -มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต -?มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์- แสตมฟอร์ด -?มหาวิทยาลัยคริสเตียน -?มหาวิทยาลัยภาคกลาง -?มหาวิทยาลัยราชธานี -?มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ -?วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -?วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย -?วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ -?วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ -?วิทยาลัยศรีโสภณ -?วิทยาลัยตาปี -?วิทยาลัยอิสลามยะลา -?วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ -?มหาวิทยาลัยโยนก -?วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง -?วิทยาลัยพิษณุโลก -?มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -?มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ -?วิทยาลัยดุสิตธานี -?วิทยาลัยทองสุข -?วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ -?วิทยาลัยมิชชั่น -?วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ -?วิทยาลัยแสงธรรม -?มหาวิทยาลัยธนบุรี -?วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก -?มหาวิทยาลัยปทุมธานี -?วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ -?วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ -?วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -?วิทยาลัยสันตพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -?มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -?มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร -?มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม -?มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม -?มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย -?มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร -?มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา -?มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี? -?มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -?มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง -?มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช -?มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต -?มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา -?มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา -?มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -?มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี -?มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา -?มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -?มหาวิทยาลัยนครพนม -?มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร -?มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด -?มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) -?มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ -?มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -?มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -?มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ??มหาวิทยาลัยเปิด? -?มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นไหมคะว่า ยังมีอีกหล่ายสถาบันเลย ที่น้องๆสามารถเลือกเข้าไปเรียนกันได้ แค่แอดไม่ติด ไม่เป็นไรนะคะ เป็นแค่ก้าวแรก ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่ถ้าเราตั้งใจ ยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอน ไม่ว่าจะเรียนสถาบันไหนค่ะ สู้่ๆ นะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ @ สถาบันอื่นๆ ยังมีอีกเยอะ -?ข้อมูลรับตรง โครงการพิเศษ สำหรับน้องที่พลาด admissions? -?ข้อมูลหลักสูตรอินเตอร์ และเรียนต่อนอก -?ข้อมูลสถาบันที่หลากหลาย วิชาชีพต่างๆ thank ::?eduzones.com

ไทรอัมพ์ แฟชั่นโชว์ชุดชั้นในที่ใหญ่ที่สุด
ชุดชั้นใน /  แฟชั่นโชว์ / 

ไทรอัมพ์ แฟชั่นโชว์ชุดชั้นใน ที่ใหญ่ที่สุด เฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ หนึ่งเดียวของประเทศไทย ..........ไทรอัมพ์ หนึ่งในผู้นํานวัตกรรมแฟชั่นชุดชั้นในที่ใหญ่ที่สุด กลับมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการแฟชั่นอีกครั้ง กับ โครงการ Triumph Inspiration Award 2012 ด้วยโจทย์ท้าทายความสามรถเหล่าดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่กําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ให้ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านการออกแบบชุดชั้นใน ภายใต้คอนเซปต์ Dragon & Butterfiles ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศผลสุดยอดดีไซเนอร์จากผู้เข้ารอบ 15 คน เพื่อหาผู้ชนะเลิศจากประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศ บินลัดฟ้าไปประชันฝีมือบนเวทีระดับโลกกับผู้ชนะเลิศอีก 37 ประเทศ ณ.นครเซี่ยงไอ้ ประเทศจีน ซึ่งกว่าที่ผู้เข้ารอบทั้ง 15 คน ได้ผ่านการเข้าร่วมเวิร์คช้อป All About the Bra เรียนรู้ขั้นตอนการตัดเย็บชุดชั้นใน กับ ทีมนักออกแบบของไทรอัมพ์ เพื่อผลิตออกมาเป็นชิ้นงานจริงสำหรับเข้าชิงในรอบตัดสิน การประชันกันระหว่างตัวแทนของทั้ง 37 ประเทศ ที่นครเซียงไฮ้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการผลิตเป็นสินค้าขายจริง โดยผู้ชนะเลิศจะได้ร่วมทำงานกับทีมดีไซเนอร์ไทรอัมพ์ทุกขั้นตอนการผลิต สินค้าทุกชิ้นจะมีป้ายบอกแรงบันดาลใจ ชื่อ รูป และ สถาบันการศึกษาของดีไซเนอร์ตีพิมพ์กำกับ รวมทั้งได้รับเงินรางวัลถึง 15,000 ยูโร ประมาณ 600,000 บาท ชุดชั้นในที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศจากเวทีระดับประเทศไทย โครงการ Triumph Inspiration Award 2012 ได้แก่ คุณ พรวิจิตร เชื้อสมบรูณ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ ผลงาน Dragon & Butterfly Princess  ซึ่งจะได้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ นครเซี้ยงไฮ้ พร้อมเงินสด 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณ จตุพงษ์ เมตุลา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลกรุงเทพ กับ ผลงาน Dragon & Butterfiles พร้อมเงินสด 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณ อนุชิต บัวทิม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ผลงาน White Dragontail พร้อมเงินสด 10,000 บาท

มท.แจงยอดค้านถวายฎีกา ทักษิณ เฉียด4ล้าน
ค้านถวายฎีกา /  ชวรัตน์ / 

มหาดไทยแถลงยอดค้านถวายฎีกา"แม้ว"ร่วม 4 ล้าน ตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด 2 ล้านเศษ เชียงใหม่ 564 คน ถอนกว่า 7 พัน เดินหน้าล่าต่อลงลึกถึงหมู่บ้านและตำบล ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 10 ส.ค.ที่พระที่นั่งนงคราญ วังสวนสุนันทา นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงถึงกรณีการลงชื่อคัดค้านและถอนการถวายฎีกา เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ให้กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการล่ารายชื่อถวายฎีกานั้น ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงพระบรมราชวินิจฉัย หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.เป็นต้นมา ได้มีประชาชนร่วมกันลงชื่อคัดค้าน แสดงความไม่เห็นด้วย และขอถอนรายชื่อจากการถวายฎีกา รวม 7 วัน มีผู้ลงชื่อคัดค้านรวม 3,958,650 คน แบ่งเป็นภาคเหนือ 387,539 คน ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,280,218 คน ภาคกลาง 964,181 คน และภาคใต้ 326,712 คน ส่วนการขอถอนรานชื่อนั้น มีจำนวน 7,432 คน แบ่งเป็นภาคเหนือ 3,164 คน ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,078 คน ภาคกลาง 188 คน และภาคใต้ 2 คน นายชวรัตน์กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีการตั้งเป้า ในเรื่องของตัวเลขจำนวนผู้มาคัดค้านหรือถอดถอนการถวายฎีกาแต่อย่างใด แต่มีเป้าหมายอยู่ที่การให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง ไปทำความเข้าใจในกระบวนการ และสิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชนโดยทั่วไปให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บ้านเมือง อยู่ได้ด้วยการปกครอง ที่ยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป การดำเนินการต่างๆ กระทรวงมหาดไทย จะลงลึกในระดับตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน โดยอาศัยกลไกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน เพราะการทำหน้าที่ครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วางระเบียบทูลเกล้าฯถวายฎีกา พ.ศ.2457 และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ที่ว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าวได้มีการนำรายงานตัวเลขการลงชื่อต้านในแต่ละจังหวัด และมีการแนบหนังสือที่มีการอ้างว่าหนังสื่อที่ส่งจากผู้ที่ต้องการถอนชื่อ จากฎีกา และส่งตรงมายังกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่า ชื่อนายปัญญา สุขม่วง จากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎคมที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ท้องสนามหลวง ชักชวนให้ช่วยเหลือลงชื่อถวายฎีกา จึงได้ร่วมลงชื่อ แต่บัดนี้เห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้บ้านเมืองไม่สงบ จึงขอถอนชื่อออก แจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตัวเลขผู้ลงชื่อต้านการถวายฎีกา 387,539 คนนั้น ส่วนใหญ่คือที่ จ.เชียงราย 71,596 คน จ.สุโขทัย 63,181 คน จ.กำแพงเพชร 53,983 คน จ.ตาก 37,506 คน และ จ.อุตรดิตถ์ 22,052 คน ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ มีเพียง 564 คน จังหวัดที่น้อยที่สุดคือ จ.แม่ฮ่องสอน 91 คน สำหรับผู้ถอนชื่อถวายฎีกา 3,164 คน ประกอบด้วย จ.กำแพงเพชร 3,067 คน จ.เพชรบูรณ์ 39 คน จ.เชียงใหม่ 22 คน จ.พะเยา 10 คน และ จ.น่าน 3 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงชื่อต้าน 2,280,218 คน ส่วนใหญ่ที่ จ.บุรีรัมย์ 519,066 คน จ.ขอนแก่น 320,625 คน จ.สุรินทร์ 304,574 จ.อุบลราชธานี 271,060 คน จ.ศรีสะเกษ 204,848 คน จ.ชัยภูมิ 120,482 คน จ.นครราชสีมา 110,164 คน และมหาสารคราม 104,546 คน น้อยที่สุดคือ จ.มุกดาหาร สำหรับการถอนชื่อถวายฎีกา 4,078 คน นั้นประกอบด้วย จ.มุกดาหาร 3,634 คน ชัยภูมิ 230 คน จ.กาฬสินธุ์ 140 คน จ.อุดรธานี 55 คน และ จ.บุรีรัมย์ 19 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก มีผู้มาลงชื่อต้านถวายฎีกา 964,181 คน ส่วนใหญ่ที่ จ.ราชบุรี 124,991 คน จ.ระยอง 120,499 คน จ.สมุทรปราการ 102,666 คน จ.ชัยนาท 83,327 และ จ.จันทบุรี 79,902 คน ลงชื้อน้อยที่สุดคือ จ.ลพบุรี 51 คน ส่วนผู้ที่ลงชื่อถอนฎีกา 188 คนนั้นประกอบด้วย จ.ปทุมธานี 110 คน จ.สมุทรปราการ 41 คน จ.พระนครศรีอยุธยา36 คน และลพบุรี 1 คน ภาคใต้ มีผู้ลงชื่อต้านถวายฎีกา 326,712 คน ส่วนใหญ่ที่ จ.พัทลุง 76,543 คน จ.นราธิวาส 59,605 คน จ.นครศรีธรรมราช 32,250 คน จ.ปัตตานี 31,448 คน และ จ.ยะลา 27,225 คน น้อยที่สุดคือที่ จ.ภูเก็ต 550 คน ส่วนผู้ที่มาลงชื่อถอนถวายฎีกา มีเพียงที่ จ.สุราษฎร์ธานี 2 คนเท่านั้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการลงชื่ออยู่ 1 ใน 5 จังหวัดภาคใต้ที่มีตัวเลขสูงที่สุดด้วย ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์