กรมสรรพกร

76ปีผ่านไป ชาตินิยมที่ยังหลงเหลือจากนโยบาย จอมพลป.
จอมพลป. /  จอมพลป. พิบูลสงคราม / 

76ปีผ่านไป ชาตินิยม ที่ยังหลงเหลือจากนโยบาย จอมพลป. วันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 76 ปีที่แล้ว  ใครจะยังจำได้ว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยงแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475   โดยชายที่ชื่อว่า แปลก ขีตตะสังคะ หรือ พันตรีหลวงพิบูลสงคราม ต่อมาคือ "จอมพล ป. พิบูลสงคราม" นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการขนานนามว่า นายกฯตลอดกาล และจอมพลกระดูกเหล็ก วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ถือว่าเป็นวันที่จอมพล ป.ก้าวขึ้นสู่อำนาจนายกรัฐมนตรีคนที่ 3ของประเทศไทย และเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 2 สมัยครั้งแรก 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 (5 ปี 228 วัน)และครั้งที่2 คือ 8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 (9 ปี 161 วัน) ถือว่ายาวนานมาก เด็กรุ่นนี้คงจำภาพของท่านจอมพลป.ในแง่ของชาตินิยมและการปลุกระดมในการคลั่งชาติ แต่ลืมไปว่าอีกภาพหนึ่งของจอมพลป. พิบูลสงคราม คือผู้พลิกโฉมประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว MThai News ขอถือโอกาสนี้ยกเกร็ดประวัติศาสตร์การเมืองในอดีตเกี่ยวกับ รัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน ให้คนรุ่นหลังได้ลองอ่านและเห็นถึงอีกมุมของคุณูปการของท่าน รวมไปถึงรู้ว่าแท้จริงวัฒนธรรมบางอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เริ่มมาจาก จอมพลป. นายกฯคนนี้เอง  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดนตรี จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีผู้นำที่มาพร้อมกับนโยบายสร้างชาติเปลี่ยนวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในอารยประเทศ การเปลี่ยนแปลงนั้นรวมถึงวัฒนธรรมดนตรีที่ส่งผลกระทบต่อดนตรีไทยในปัจจุบัน มีแบบแผนให้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งระบบเสียงให้มีความเทียบเท่ากับดนตรีสากล ปรับปรุงมาตรฐานของนักดนตรีให้มีความสามารถตามที่กรมศิลปากรเป็นผู้กำหนด รวมถึงการบันทึกโน๊ตในรูปของบรรทัด 5 เส้น ​ โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการบรรเลง การขับร้องและการพากย์ พุทธศักราช 2486 หากไม่ทำตามมีโทษตามกฎหมาย เหตุนี้สร้างความยุ่งยากจากเรื่องของดนตรีไทยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นข้อจำกัด ดังเช่นปรากฎในภาพยนตร์โหมโรง กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดนตรีไทยในยุคนั้นมาถึงยุคปัจจุบันเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆ บวกกับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่รุนแรงและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สวัสดี เป็นคำทักทายประจำชาติ สมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้กำหนดให้คนไทยใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทาย นอกจากนี้ยังมีการใช้การทักทายแบ่งตามช่วงเวลาเลียนแบบชาวตะวันตกด้วย เช่น ตอนเช้า "อรุณสวัสดิ์" มาจากคำว่า "good morning" "ทิวาสวัสดิ์" มาจากคำว่า "good afternoon" "สายัณห์สวัสดิ์" มาจากคำว่า "good evening" "ราตรีสวัสดิ์" มาจากคำว่า "Good Night" นอกจากนี้ยังมีการวางระเบียบการใช้คำแทนชื่อเป็นมาตรฐาน เช่น ฉัน, ท่าน, เรา เปลี่ยนจากสมัยก่อนที่ใช้ กู มึง เอ็ง ข้า ว่าด้วยรัฐนิยม [ชาตินิยม] รัฐนิยมเป็นประกาศ 12 ฉบับของจอมพลป. พิบูลสงคราม ลักษณะคล้ายกฎหมายบังคับใช้ทั่วไป มีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมให้รักชาติ โดยประกาศรัฐนิยม ฉบับที่ 1  คือการพลิกโฉมประเทศ เปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็น ประเทศไทย เรียกประชาชนในชาติว่า "คนไทย" "....รัฐนิยมฉบับที่ 1: เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ     โดยที่ชื่อของประเทศนี้ มีเรียกกันเป็นสองอย่าง คือ “ไทย” และ “สยาม” แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า “ไทย” รัฐบาลเห็นสมควรถือเป็นรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศให้ต้องตามชื่อเชื้อชาติและความ นิยมของประชาชนชาวไทย ดั่งต่อไปนี้ ก. ในภาษาไทย  ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติให้ใช้ว่า “ไทย” ข. ในภาษาอังกฤษชื่อประเทศ ให้ใช้ว่า THAILAND ชื่อประชาชน และสัญชาติให้ใช้ว่า THAI..." ต่อมาก็มีนโยบายให้เรียกทุกคนว่าคนไทย แม้จะมีเชื้อสายอื่นก็ตาม ห้ามมิให้แบ่งแยก เพื่อส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น [รัฐนิยมฉบับที่3] หลังจากเปลี่ยนชื่อประเทศก็มีรัฐนิยมอีกหลายฉบับที่ประกาศตามกันมา เช่น เรื่องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี การเคารพธงชาติ ที่ปัจจุบันกลายเป็นแบบแผน เคารพธงชาติเวลา 8.00น. และ 18.00น. ก่อนเข้าเรียนต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระ "...เมื่อได้เห็นผู้ใดไม่แสดงความเคารพดังกล่าวพึงช่วยกันตักเตือนชี้แจงให้เห็นความสำคัญแห่งการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี..." คนไทยต้องอ่านออกเขียนได้ รัฐนิยมประกาศให้คนไทยต้องอ่านภาษาไทย เรียนภาษาไทย พูดภาษาไทย โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีประการที่หนึ่งนั้น คือ ศึกษาให้รู้หนังสือไทยอันเป็นภาษาของชาติ อย่างน้อยต้องให้อ่านออกเขียนได้ ประการที่สอง ชนชาติไทยจะต้องถือเป็นหน้าที่อันสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนแนะนำชักจูง ให้พลเมืองที่ยังไม่รู้ภาษาไทย หรือยังไม่รู้หนังสือไทย ให้ได้รู้ภาษาไทย หรือให้รู้หนังสือไทยจนอ่านออกเขียนได้ โปรดช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในรัฐนิยมฉบับที่ 12 มีการประกาศว่า ในที่สาธารณสถานหรือในถนนหลวง ให้บุคคลทำการช่วยเหลือคุ้มครองโดยลักษณะที่จะยังความปลอดภัยให้แก่เด็ก คนชราหรือคนทุพพลภาพในการสัญจรไปมา หรือในการหลบหลีกภยันตรายผู้ใดสามารถกระทำการช่วยเหลือคุ้มครองดังกล่าวในข้อ 1 ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีวัฒนธรรม ควรได้รับความนับถือของชาวไทย รัฐนิยมในชีวิตประจำวัน ต่อมารัฐนิยมเริ่มก้าวล่วงเข้ามาถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคสมัยนั้น โดยมีการประกาศอย่างจริงจังในรัฐนิยม ฉบับที่10 11  โดยระบุว่า รัฐนิยม ฉบับที่ 10 เรื่องการแต่งกายของประชาชนชาวไทยและห้ามผิดเพศ ผู้ชายสวมหมวกใส่เสื้อชั้นนอกคอเปิดหรือปิด สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเท้าหุ้มส้นและหรือหุ้มข้อ และถุงเท้า ส่วนผู้หญิงก็ต้อง สวมหมวก ใส่เสื้อนอกคลุมไหล่ สวมผ้าถุง ใส่รองเท้าหรือหุ้มส้นและถุงเท้า เป็นต้น พักกลางวันไม่เกิน1ชั่วโมง รัฐนิยม ฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจำวันของคนไทย ( ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2484 ) โดยชนชาติไทยพึงบริโภคอาหารให้ตรงเวลา ไม่เกินวันละ 4 มื้อ และนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต้องมุ่งมั่นทำงาน พักกลางวันไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีเวลาทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ทั้งชำระร่างกายแล้วจึงรับประทานอาหารว่าง ในเวลากลางคืนก็ควรใช้ในการพบปะสนทนาในครอบครัว มิตรสหาย ทั้งใช้ศึกษาหาความรู้ หรือในการมหรสพ ส่วนวันหยุดก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อร่างกายและจิตใจ เล่นกีฬา พักผ่อน ทำบุญ ฟังเทศน์ เป็นต้น สาเหตุที่มีประกาศรัฐนิยมทั้ง2ฉบับ ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนคนไทยไม่ได้ใช้ชีวิตกันแบบนี้ บางกลุ่มเป็นคนป่า คนเรือแพ ใช้เวลาไปกับการทำไร่นา บางคนก็ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ทำมาหากินเพราะถือว่ามีที่ดิน ข้าวปลาที่สมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว ค่อยทำเมื่อไหร่ก็ได้ การกำหนดแบบแผนนี้ ช่วยทำให้คนไทยขยันขึ้นมาบ้าง และเพื่อให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ รู้จักการจัดสรรเวลาที่ถูกต้อง ที่สำคัญคือรัฐนิยมที่ประกาศมาเกือบทุกฉบับส่งเสริมภาพลักษณ์ให้คนไทยดูดีขึ้นเปลี่ยนจากพวกบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นผู้ดีศิวิไลซ์  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากรัฐนิยมข้างต้น ปัจจุบันก็ยังคงเป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยุคหลังและกลายเป็นชีวิตประจำวัน เป็นแบบแผนที่บางคนเรียกมันว่ากรอบแห่งการดำเนินชีวิต ใครผิดแปลกจากนี้จะกลายเป็นคนนอกกรอบไปทันที ผิดกฎไปในทันที ซึ่งต่อมาแม้จะหมดยุคการบังคับใช้รัฐนิยมไปแล้ว แต่ใครจะไปรู้ว่า รัฐนิยมมันฝังลึกลงไปในวัฒนธรรมของคนไทยไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย เราประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่ถือว่ามันเป็นข้อบังคับกันไปแล้ว By @Nookkill :P

20 เกมส์ พีซี-คอนโซล น่าเล่นที่สุด ในปี 2014
Assassin's Creed Unity /  Call of Duty: Advance Warfare / 

ในปี 2014 เราได้เห็นเกมส์ใหม่ในรูปแบบ Next-Gen อย่างเครื่องเกมส์ Xbox One, PlayStation 4 หรือเครื่อง PC ที่มีสเปคสูงขึ้น อันเป็นตัวเร่งศักยภาพด้านความสนุกและกราฟิกเกมส์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เล่นเกมส์อย่างสูงสุด นอกจกจะเห็นแนวเกมส์ที่มีความเข้มข้นแล้ว ยังมีเกมส์รูปแบบใหม่ๆที่ทำเอาผู้เล่นต้องร้อง"ว้าว"กัน เรามาดูกันว่า 10 เกมส์บนแพลตฟอร์ม PC และคอนโซล น่าเล่นที่สุดในปี 2014 นี้ มีเกมส์อะไรบ้าง Assassin's Creed UNITY เกมส์แอคชั่นผจญภัยทะลุมิติ พาผู้เล่นยังยุคสมัยสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส หลังเหล่าขุนนางผู้ทรงเกียรติต่างเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทำให้กลุ่มผู้คนต้องลุกฮือต่อสู้ และผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักสังหารเพื่อกำจัดผู้เอาเปรียบและนำมาประจานประชาชน Call of Duty: Advance Warfare เกมส์ซูตติ้งสงครามล้ำอนาคต ที่ว่าด้วยเรื่ององค์กร ATLAS เป็นพระเอกช่วยเหลือโลกจากการก่อการร้ายครั้งใหญ่ แต่ระหว่างนั้นกลับมีทฤษฏีสมคบคิดที่เปลี่ยนแปลงอำนาจในครั้งยิ่งใหญ่ Dark Souls 2 เกมส์ Action-RPG ฮาร์ดคอร์ ที่สร้างความท้าทายต่อการเล่นทุกอณู ผจญภัยต่อสู้กับเหล่าศัตรูเพื่อนั่งแท่นสู่ราชันย์แห่งผู้กล้า ที่สำคัญเกมส์นี้"ทุกจังหวะของการต่อสู้ล้วนสำคัญ" และ"ความตายจะเรียนรู้ความผิดพลาดทั้งประการ" Destiny เกมส์ Action-RPG โลกอนาคต ผจญภัยต่อสู้กับศัตรูผู้คุกคามแห่งดวงดาว นอกจากต้องช่วยเหลือมวลมนุยชาติแล้ว ยังต้องกำจัดผู้รุกรานให้สิ้นซาก นอกจากจัดทำเนื้อหาเกมส์ที่น่าสนใจแล้ว ระบบมัลติเพลเยอร์และ Co-Op ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่น"หลงใหลและสนุกได้เรื่อยๆกับมัน" Dragon Age: Inquisition เกมส์ Action-RPG ฮาร์ดคอร์ ที่จัดเต็มเนื้อเรื่องของเกมส์แบบเข้มข้นและสมบูรณ์แบบ ทุกการตัดสินใจผู้เล่นตอบไปแล้ว ล้วนแปรเปลี่ยนต่อเหตุการณ์ทั้งหมด อีกทั้งด้านการต่อสู้เกมส์มีความหนักหน่วงและตื่นเต้น The Evil Within เกมส์ผจญภัยเขย่าโสตประสาทที่พาผู้เล่น"หลอน"ไปกับมิติต่างๆที่ดำดิ่งเอื้อมเกือบถึงนรก ต่อสู้และหลบหนีจากปีศาจร้ายที่เตรียมพร้อมสับ-ฟัน-แทง ไม่เหลือซาก Far Cry 4 เกมส์แอคชั่นผจญภัยสู่เทือกเขาหิมาลัย ต่อกรและล้มล้างกับวายร้ายสุดเผด็จการหลังกดขี่เหล่าประชาชน ทำให้ผู้เล่นเกิดการพัวพันเหตุการณ์ครั้งนี้และช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านทำการต่อสู้กับกองทัพทหารครั้งนี้ให้ได้ Forza Horizon 2 เกมส์แข่งรถภาคใหม่ที่มอบความสมจริงต่อการขับเคลื่อน แถมมอบความสนุกในการแข่งขันที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป ด้านรถยนต์มีให้เลือกขับมากมายและหรูหรา ทะยานสู่แวดล้อมเกมส์ที่หลากหลายและตรึงใจผู้เล่น Goat Simulator เกมส์แคชชวลจำลอง"แพะ" ให้ผู้เล่นบังคับเจ้าแพะ ทำการ"ป่วนเมือง" ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง เกมส์นี้นอกจากจะมอบความอิสระในการเล่นแล้ว ยังบรรจุระบบฟิสิกส์เกมส์เพื่อทดลองและสนุกไปกับแรงโน้มถ่วงต่อวัตถุชนิดต่างๆ Grand Theft Auto 5 (Remastered) เกมส์แอคชั่นผจญภัยอิสระ แหกฏหมาย ท้าทายผู้พิทักษ์ราษฎร ไม่ว่าจะเป็นปล้นร้านเพชร, ชิงตัวประกันกลางตึก FBI หรือทำการปล้นครั้งใหญ่ ระหว่างนั้น ยังมีเนื้อหาความรุนแรงของการต่อสู้ และเรื่องเซ็กส์อีกด้วย Infamous: Second Son เกมส์แอคชั่นผจญภัยของเหล่ามนุษย์ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทำการต่อกรและต่อสู้กับกองทัพทหารที่ไล่ล่ามนุษย์กลายพันธุ์ให้สูญสิ้น เกมส์นี้มีจุดเด่นเรื่องการต่อสู้คอมโบหนักหน่วง และเอฟเฟคเกมส์สุดสีสัน The Last of Us (Remastered) เกมส์แอคชั่นผจญภัยเอาตัวรอดจากเมืองร้างที่เต็มไปด้วยมนุษย์กลายพันธุ์จากเชื้อไวร้สร้าย ขณะเดียวกันยังต้องต่อสู้กับเหล่าผู้รอดชีวิตที่หลงเหลือหวังปองร้ายเอาชีวิตด้วย Middle-earth: Shadow of Mordor เกมส์ RPG ตะวันตก อิงจากนวนิยายดังของ J. R. R. Tolkien เรื่อง The Hobbit และ The Lord of the Rings ทำการต่อสู้และกำราบเหล่ายักษ์ Orc ที่เข้ามาบุกรุกอาณาจักร และเริ่มต้นต่อกรกับผู้บงการให้สูญสิ้น Metal Gear Solid V: Ground Zeroes เกมส์แอคชั่นซูตติ้ง ทำการแทรกซึมค่ายทหารลับแห่งหนึ่ง ดำเนินช่วยเหลือสองตัวประกันจากกองทัพทหารรับจ้าง พร้อมล้วงข้อมูลกับภัยครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น Shovel Knight เกมส์ผจญภัยสุดอินดี้แบบ 8 บิต สวมบทบาทเป็นอัศวินผู้กล้ามีพลั่วเป็นอาวุธ คอยต่อสู้ศัตรูภายในด่านต่างๆ ซึ่งด่านต่างๆล้วนมีความท้าทายทั้งการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและต่อสู้กับศัตรูอันสุดท้าทาย Super Smash Bros. Wii U เกมส์ต่อสู้รวมดาวตัวละครเกมส์จาก Nintendo ให้ผู้เล่นสวมบทบาทตัวละครเกมส์ดำเนินแข่งขันกับคู่ต่อสู้ งัดความสามารถพิเศษและท่าไม้ตายเพื่อล้มฝ่ายตรงข้ามสู่สังเวียนให้ได้ This War is Mine เกมส์ผจญภัยนอกกระแสชื่อดัง ที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นประชาชนที่ต้องเอาชีวีตรอดจากภัยสงคราม ประทังกับปัจจัยสี่สำคัญของชีวิต และหลบหนีท่ามกลางต่อสู้ทั้งทหารและผู้รอดชีวิตที่ปองร้าย Valiant Hearts: The Great War เกมส์ผจญภัยกึ่งพัซเซิลที่นำเสนอเนื้อเรื่องเกมส์ชวนตรึงใจและน่าติดตาม ว่าด้วยเรื่องของพลทหารทั้งสี่คนจำเป็นต้องช่วยเหลือทหารเยอรมันท่ามกลางสงครามโลกเพื่อตามหาคนรักที่พลาดจาก ภายในเกมส์จะเล่าเรื่องถึงความอยู่รอด การเสียสละ และมิตรภาพ Watch Dogs เกมส์แอคชั่นผจญภัยแฮ็คทุกสรรพสิ่ง ต่อกรกับองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยบ้านเมืองที่กึ่งละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงตามล่าล้างแค้นกับลูกสาวหลังเหตุอุบัติเหตุเสียชีวิต Wolfenstein: The New Order เกมส์แอคชั่นซูตติ้งในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อพรรคนาซีเป็นใหญ่และกลายเป็นผู้ชนะสงครามครั้งนี้ ทำให้ตัวละครเอกจำต้องต่อต้านและปราบอำนาจของกองทัพให้สั่นคลอนและล้างแค้นกลุ่มทหารระดับสูงให้ได้

รวมภาพประทับใจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร /  ฟ้าชาย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร" เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เรือด่วนเจ้าพระยาลดค่าโดยสาร1บาทมีผล22ธ.ค.
ลดค่าโดยสาร /  เรือ / 

อธิบดีกรมเจ้าท่า  เผย เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 22 ธ.ค. ขณะเรือข้ามฟากยังไม่ปรับ รอผลวิเคราะห์ต้นปีหน้า นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เรือด่วนเจ้าพระยา จะลดค่าโดยสารลงระยะละ 1 บาท เส้นทางนนทบุรี-วัดราชสิงขร จะปรับลงตามระยะทาง 10-14 บาท เหลือ 9-13 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การปรับลดราคาค่าโดยสารดังกล่าวเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวลดลงในปัจจุบัน ดังนั้น ทางกรมเจ้าท่า และผู้ประกอบการจึงมีการหารือและมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องปรับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนพลังงาน ส่วนเรือด่วนพิเศษเจ้าพระยา ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง จะยังคงค่าโดยสารอัตราเดิมส่วนเรือข้ามฟาก ยังไม่มีการปรับราคา เนื่องจากต้องรอผลวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนใหม่ ซึ่ง กรมเจ้าท่า จะดำเนินการในต้นปีหน้า

บุกทลายสำนักสงฆ์ปราจีนอ้างรักษาโรคใช้เข็มเย็บผ้าสะกิดเส้น
ข่าววันนี้ /  ทลายสำนักสงฆ์ / 

ปคบ. ร่วมกับ สบส. นำกำลังบุกทลายสำนักสงฆ์ ที่ จ.ปราจีนบุรี แอบอ้างรักษาโรคด้วยการใช้เข็มเย็บผ้าสะกิดเส้น นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยผลการจับกุม นายธฤต ก่วยเกียรติกุล อายุ 47 ปี และ นางสายสมร อิงอาจ อายุ 48 ปี โดยบุกเข้าจับกุม ทั้ง 2 คน ภายในสำนักสงฆ์สวนธรรมบ่อดิน หมู่ 8 ต.บุพราหม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีพระสงฆ์และแม่ชี เปิดสำนักสงฆ์รักษาโรคทุกชนิด โดยใช้เข็มเย็บผ้าสะกิดเส้น ซึ่งอ้างว่า เป็นการสะกิดหาเส้นรักษาโรคนั้นๆ และเมื่อพบโรคของผู้เข้ารับการรักษาก็จะฉีดยารักษาโรคให้ โดยคิดค่ารักษา ในราคา 1,000 บาทต่อ 1 เข็ม ซึ่งได้เปิดทำการรักษา มานานกว่า 1 ปี มีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง อาทิ มะเร็ง ไต หัวใจ หลงเชื่อและเข้ารับการรักษาจำนวนมาก และมีบางคนถูกฉีดยากว่า 100 เข็ม สูญเงินค่ารักษานับแสนบาท สุดท้ายก็ไม่หายขาดจากโรคดังกล่าวรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อกลุ่มคนที่โฆษณากล่าวอ้างการรักษาโรคในลักษณะดังกล่าว ซึ่งมีข้อมูลว่ายังมีกลุ่มคนแอบอ้างรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแนะนำ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ประชาชนเข้ารับการรักษาหรือปรึกษาแพทย์ในสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบของกลาง อาทิ ยาต่างๆ พบว่า ยาที่ฉีดให้กับประชาชนเป็นยาชาเท่านั้น ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคได้ตามที่กล่าวอ้างโฆษณา ขณะที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค หรือ ปคบ. ระบุว่า ทั้ง 2 คน มีพฤติการณ์โฆษณา ชวนเชื่อ หลอกลวงประชาชนจริง ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหา ฐานเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต/ ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต/ ขายยยาสมุนไพรที่ไม่มีทะเบียนกำกับยา/ ประกอบโรคศิลป์โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ สำนักสงฆ์สวนธรรมบ่อดิน ที่เปิดบังหน้าให้บริการรักษาโรคนั้น ก็ไม่มีใบอนุญาตจากกรมศาสนาเช่นเดียวกัน

ก.คลังชี้แจงการพระราชทานเงินท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี
ท่านผู้หญิง /  ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี / 

กระทรวงการคลัง ชี้แจงการพระราชทานเงินท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี การชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  กรณีการพระราชทานเงินให้ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ตามที่มีข่าวว่าท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ได้รับเงินพระราชทานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นั้น นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ชี้แจงว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชประสงค์ขอรับเงินพระราชทานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพระราชทานให้ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ใช้ในการดำรงชีพ และดูแลครอบครัวต่อไปแล้ว อนึ่ง ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายโปรดงดการนำเอกสารใดๆ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ลงในสื่อ ทุกชนิดด้วย ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.js100.com MThai News

สลด! กระเบื้องผนังห้างดังขอนแก่น ร่วงจากชั้น5ทับลูกค้าดับ1เจ็บ 2
กระเบื้อง /  ข่าวจังหวัดขอนแก่น / 

กระเบื้องผนังห้างเซ็นทรัลขอนแก่น ร่วงจากชั้น5ทับลูกค้าอยู่บริเวณลานจอดรถ ดับ1เจ็บ 2 ที่ ด้านเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นกระเบื้องผนังห้างเซ็นทรัล ที่ขอนแก่นหลุดร่วงลงมาจากชั้น 5ลงมาลานจอดรถชั้น 1 เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 คน ทราบชื่อผู้ตายคือ นางบัวขาว ใจเที่ยง อายุ 45 ปี ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นได้แก่ ด.ช.อภิวัฒน์ ใจเที่ยง อายุ 9 ปี ทั้ง 2 เป็นแม่ลูกกัน และ น.ส.สมพร มะลิวัลย์ อายุ 29 ปี ทั้งหมด เป็นชาวอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้จากการสอบสวนได้ความว่าระหว่างที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกำลังยืนรอรถอยู่พื้นที่เกิดเหตุได้มีแผ่นกระเบื้องขนาดประมาณ 2 คูณ 2 เมตร ที่ใช้กั้นผนังของห้างได้หลุดออกมา ก่อนถูกแรงลมพัดปลิวเข้าไปบริเวณลานจอดรถจนทำผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ด้าน พ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบก. รรท.ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเดินทางมาตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเองกล่าวว่า ทาง จนท.ตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ว่าเกิดจากขึ้นความประมาทของทางห้างเอง หรือเป็นเหตุสุดวิสัย ส่วนทางห้างจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอะไรบ้างนั้น ต้องรอการสอบสวนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วย ขณะที่กลุ่ม CPN ซึ่งเดป็นเจ้าของห้างเซ็นทรัล ก็ได้ออกแถลงการณ์ทันทีว่า รู้สึกเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้น และพร้อมยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายแก่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกประการ MThai News

อ่วม! ขนส่ง สั่งปรับ คนขับรถตู้นิสัยแย่ 'ขับแบบนี้แล้วตายหรือยัง'
ขับแบบนี้แล้วตายหรือยัง /  ข่าวล่าสุด / 

ขนส่ง สั่งระงับการวิ่งรถ 7 วัน ปรับ 4,000 บาท คนขับรถตู้นิสัยแย่ 'ขับแบบนี้แล้วตายหรือยัง' ส่วน บขส. สั่งปรับอีก 1,000 บาท ข้อหากิริยาวาจาไม่สุภาพ หลังจาก MThai ได้นำเสนอเรื่องราว คลิป คนขับรถตู้นิสัยแย่ ถามมาได้“ขับแบบนี้แล้วตายหรือยัง” ที่สมาชิกยูทูปชื่อ complain van ได้นำมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์โต้เถียงกันระหว่างโชเฟอร์รถตู้ กับ ผู้โดยสารหญิงที่ขอให้ลดความเร็วเพราะอาจจะเป็นอันตราย แต่ทางโชเฟอร์กลับตอบกลับมาว่า “ขับแบบนี้แล้วตายหรือยัง”  ที่ต้องขับเร็วเพราะต้องเร่งทำเวลา ล่าสุด สำนักข่าวไทย รายงานว่า จากการลงพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบว่ารถตู้ในคลิปเป็นรถตู้ของวินอนุสาวรีย์-บ่อวิน จ.ชลบุรี ขณะเดียวกันพบโชเฟอร์รายนี้ กำลังถูก เจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งทางบกเชิญมาสอบสวนพอดีโดยโชเฟอร์ในคลิปดังกล่าวมีชื่อว่า นายวีระ จารึกกลาง โดยเล่าเหตุการณ์ในวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ตนขับรถออกมาจากชลบุรี ในเวลา 14.00 น. แล้วรับผู้โดยสารหญิงคนที่บันทึกคลิปมาลงที่ อ. บางวัว จึงตัดสินใจวิ่งด้านบนทางด่วนบูรพาวิถี เพื่อรีบทำเวลา ให้มาถึง กทม. ไม่เกิน 17.30 น. เพราะหากมาเร็วก็จะได้พักเร็ว ส่วนสาเหตุที่พูดจาไม่สุภาพ เพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ นอกจากนี้ นายวีระ ยังกล่าวยอมรับว่า ได้นำสติกเกอร์สีดำติดทับเครื่อง RFID ที่เป็นตัวจับสัญญาณความเร็วของรถตู้เอาไว้ หากขับเกิน 110 กม./ชม. ที่ทางขนส่งกำหนด เครื่องจะบันทึกเอาไว้ เพื่อลงโทษทีหลัง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการวิ่งรถ 7 วัน ปรับ 4,000 บาท ส่วน บขส. สั่งปรับอีก 1,000 บาท ในข้อหากิริยาวาจาไม่สุภาพ และจากการตรวจสอบยังพบว่าเจ้าตัว ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวโชเฟอร์รายนี้ไปสอบสวน และตรวจสภาพรถอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ รถตู้คันดังกล่าว เป็นรถตู้โดยสารประจำทางเอกชน ของ บขส. วิ่งจากอนุสาวรีย์ฯ ไปบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีรถตู้ในวิน 15 คัน อนุญาตให้วิ่งรับส่งระหว่างเวลา 05.00-20.00 น. เจ้าของวิน เผยหากรถคันไหนที่ขยัน ออกตั้งแต่ 05.00 น. สามารถวิ่งได้วันละ 4 เที่ยว หากใครออกสายจะวิ่งได้เพียง 2-3 เที่ยว หากวิ่งตามที่กฎหมายกำหนด 110 กม./ชม. เมื่อมาถึงต้องออกรถเลย ไม่ได้พัก โชเฟอร์บางคนจึงต้องทำเวลา เพื่อให้ได้พัก และส่วนใหญ่จะปิดเครื่อง RFID จับความเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงความผิด MThai News ขอบคุณคลิปจาก  complain van

โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
กฎมณเฑียรบาล /  ท่านผู้หญิงบุษบา สุวะดี / 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศเล่ม 131 ตอนที่ 29 เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (เนื้อหาประกาศราชกิจจานุเบกษา จบเพียงเท่านี้) (เนื้อหาส่วนที่สอง) อย่างไรก็ตาม ได้มี การนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประเทศ และในประเทศหลายสำนักว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ได้กลับไปใช้นามสกุลเดิมว่า "สุวะดี" และเนื่องจากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน จึงทรงมีคำนำหน้าชื่อว่า ท่านผู้หญิง ชื่อเต็มในขณะนี้คือ ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา) โดยพระกรณียกิจของ ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เกี่ยวกับความรักในครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และโครงการศูนย์สามวัยสานสายใจรักแห่งครอบครัว ว่าด้วยเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ทุกรุ่นในครอบครัว และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ร่วมกับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก่อตั้ง กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร เพื่อช่วยเหลือทารกก่อนกำเนิดในโรงพยาบาลเครือข่าย ที่มาของเนื้อหาส่วนที่สอง http://th.wikipedia.org/wiki/ศรีรัศมิ์_สุวะดี กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร, http://www.tmchnetwork.com/fund

โดม-แกงส้ม พร้อมทีมพากย์ระดับตำนาน ร่วมเปิดตัว Stand by Me Doraemon
3D /  animation / 

เทศกาลปีใหม่นี้เตรียมยิ้มต้อนรับสุดยอดการ์ตูนอมตะนิรันดร์กาล ที่จะมาในรูปแบบอนิเมชั่น 3D เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ กับ Stand by Me Doraemon เพื่อนกันตลอดไป ซึ่งได้มีการจัดเปิดตัวภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. ที่่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ที่ใช้ชื่องานว่า Doraemon stand by me GALA Premier in Thailand presented by Lactasoy โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีศิลปิน-ดารา แขกผู้มีเกียรติ และเหล่ากองทัพสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เริ่มเปิดงานด้วยตัวอย่างภาพยนตร์ Stand by Me Doraemon เพื่อนกันตลอดไป ซึ่งเรียกความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ตามมาด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการเปิดตัวทีมนักพากย์ผู้เป็นตำนานของโดราเอมอนแบบยกทีม พร้อมโชว์พากย์บนเวทีให้ฟังกันแบบสดๆ เลยทีเดียว นำโดย คุณศันสนีย์ วัฒนานุกูล ให้เสียง โนบิตะ, คุณฉันทนา ธาราจันทร์ ให้เสียง โดราเอมอน, คุณศรีอาภา เรือนนาค ให้เสียง ชิซูกะ, คุณอรุณี นันทิวาส  ให้เสียง ซูเนโอะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ คุณนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ น้าต๋อย เซมเบ้ นักพากย์ขวัญใจเด็กๆ ผู้ให้เสียง ไจแอ้นท์  แม้งานนี้จะไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ได้ฝากคลิปพิเศษมาถึงแฟนๆ โดราเอมอนให้หายคิดถึงกันด้วย ตามมาด้วยสกู๊ปพิเศษ "45 ปี Doraemon กับความผูกพันของคนดู" ที่เรารวบรวมหลากหลายความรู้สึกจากผู้ชมที่มีต่อโดราเอมอนมาฝากกัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว จากนั้นก็เป็นช่วงสำคัญที่ทุกคนรอคอย กับการเปิดตัวคู่หูเพื่อนซี้ แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ และ โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม จากเวทีเดอะสตาร์ หนึ่งในแฟนคลับตัวยงของโดราเอมอน ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนความผูกพันระกว่างเพื่อนรักอย่าง โดราเอมอน และ โนบิตะ ที่ขอมาร่วมพูดคุยถึงความผูกพันกับการ์ตูนในตำนานที่พวกเขาติดตามกันมาตั้งแต่วัยเด็ก ปิดท้ายงานด้วยการมอบช่อดอกไม้ ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด, คุณนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่-บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด, คุณพรรวนา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการชมภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่นอมตะนิรันดร์กาล  Stand by Me Doraemon เพื่อนกันตลอดไป และสำหรับแฟนคลับโดราเอมอนประเทศไทยที่รอคอยชม ภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่น 3D เรื่อง Stand by Me Doraemon เพื่อนกันตลอดไป มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 31 ธ.ค. นี้  ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ (ในระบบปกติ และ 3D ) และเปิดรอบพิเศษให้ได้ชมกันตั้งแต่วันที่ 25 - 30 ธ.ค. เวลา 14.00น. เป็นต้นไป คลิกชมตัวอย่างและเรื่องย่อภาพยนตร์ Stand by Me Doraemon เพื่อนกันตลอดไป ได้ที่นี่เลย -------------------------------

โรงงานแห่งความตาย Unit 731 อาชญากรรมสงครามของญี่ปุ่น
ประวัติศาสตร์ญีปุ่น /  ประเทศญี่ปุ่น / 

ย้อนไปในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นที่มาของการก่อตั้ง หน่วยปฏิบัติการ 731 ด้วยเหตุว่า .. เมื่อเกิดสงคราม เป้าหมายคือชัยชนะ! ทั้งสองฝ่ายต่างงัดเล่ห์เพทุบายมาใช้โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือความชอบธรรมใดๆ และสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนัานก็คือ การใช้สารพิษและอาวุธชีวภาพ หรือพูดง่ายๆ ว่าอาวุธเชื้อโรคเพื่อทำลายพลเมืองทีละเป็นหมื่นเป็นแสนคน จนเป็นเรื่องฉาวโฉ่ที่สุดในอาชญากรรมสงครามของญี่ปุ่น! วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาเพื่อนๆ ไปเจาะลึกเรื่องจริงเรื่องนี้กันคะ โรงงานแห่งความตาย Unit 731 อาชญากรรมสงครามของญี่ปุ่น (เนื้อหาและภาพมีความรุนแรง 18+ นะคะตัวเอง >,<)  โรงงานแห่งความตาย Unit 731 อาชญากรรมสงครามของญี่ปุ่น สนธิสัญญาเจนีวา สนธิสัญญาเจนีวา มีข้อกำหนดห้ามทุกประเทศทั่ว โลกทำการทดลองหรือใช้อาวุธชีวภาพในการทำสงคราม เมื่อคนทั้งโลกเกรงกลัวต่ออาวุธชนิดนี้ย่อมแสดงว่ามันต้องเป็นอาวุธทำลาย ล้างที่ทรงอานุภาพมากที่สุด ด้วยแนวความคิดนี้เองทำให้กองทัพญี่ปุ่นลักลอบละเมิดข้อตกลงในสนธิสัญญา เจนีวา ทำการก่อสร้างห้องทดลองลับยิ่งกว่าลับขนาดใหญ่กินเนื้อที่ 6 ตร.กม. เพื่อศึกษาและวิจัยอาวุธชีวภาพที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงกว่าระเบิดนิวเคลียร์หลายเท่าตัว!!  “ป้อมซงหม่า” ค่ายกักกันเชลยของกองทัพญี่ปุ่น ! เรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกเข้ายึดดินแดนแมนจูเรียในปี 1932 กองทัพญี่ปุ่นได้สร้างค่ายกักกันเชลยซึ่งรู้จักกันในชื่อ “ป้อมซงหม่า” เชลยในค่ายกักกันได้รับการเลี้ยงดูอย่างอิ่มหมีพีมันผิดกับเชลยในค่ายกักกันแห่งอื่น เนื่องจากพวกเขาจะถูกนำตัวไปเป็นหนูทดลองทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องดูแลนัก โทษให้มีสุขภาพสมบูรณ์จึงจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุการติดเชื้อและการเจ็บป่วย ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้ พลโทชิโร อิชิอิ ผู้บัญชาการกรมแพทย์ทหาร ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรง แต่แล้วในเดือนสิงหาคม 1934 บรรดานักโทษได้รวมหัวกันแย่งอาวุธและกุญแจจากผู้คุม สามารถแหกค่ายกักกันออกมาได้หลายสิบคน ผู้ที่หนีรอดออกมาได้ป่าวประกาศให้ประชาชนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชลย ทำให้ญี่ปุ่นตัดสินใจปิดป้อมซงหม่าลงในเวลาต่อมา แต่นั่นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับชาวแมนจูเรียเท่านั้น พลโทอิชิอิ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณก้อนใหญ่สำหรับก่อสร้างนิคมลับแห่งใหม่ เขาเลือกที่ตั้งในประเทศจีน ห่างจากชุมชนในหมู่บ้านปิงฟาง ใกล้กับเมืองฮาร์บิน และเพื่อปกปิดปฏิบัติการลับสุดยอดนี้ ที่แห่งนี้จึงถูกตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษ ในชื่อ "สถานีศูนย์วิจัยโรคระบาดและการบำบัดน้ำเสีย" ภายใต้ชื่อ "สถานีศูนย์วิจัยโรคระบาดและการบำบัดน้ำเสีย" ในสมัยนั้นมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตลงเพราะโรคระบาดหลายชนิด เช่น อหิวาตกโรคและซิฟิลิส การรักษาโรคระบาดนั้นจำเป็นต้องเข้าใจถึงการฟักตัวและแพร่กระจายของโรคร้าย การมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำสะอาดให้กับกองทหารที่ต้องประจำการสถานที่ใน ต่างถิ่น อิชิอิ ได้คิดค้นเครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ซึ่งสามารถพกพาติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆได้ มันมีประสิทธิภาพถึงขนาดสามารถกรองปัสสาวะให้กลายเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ ว่ากันว่าความสำเร็จนี้ทำให้เขาได้เข้าเฝ้าและสาธิตการทำงานต่อหน้าพระ พักตร์จักรพรรดิฮิโรฮิโต ภายใน สถานีศูนย์วิจัยโรคระบาดและการบำบัดน้ำเสีย ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ หลาย แห่ง และหนึ่งในนั้นคือ หน่วย 731 ที่มีแต่เพียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าออกหน่วยงานนี้ได้ แม้แต่ทหารญี่ปุ่นเองหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้รับผิดชอบเรื่องอะไร ดังนั้น หน่วย 731 จึงเป็นหน่วยงานลับที่ซ่อนตัวอยู่ในนิคมลับ เริ่มขึ้นแล้ว "โรงเลื่อยนรก!" กองทัพญี่ปุ่นแจ้งกับหน่วยงานท้องถิ่นว่าหน่วยงาน 731 คือ โรงเลื่อย บรรดาเชลยถูกกวาดต้อนมาคุมขังในหน่วย 731 ส่วนใหญ่เป็นชาวแมนจูเรีย รองลงมาคือชาวฟิลิปปินส์และเกาหลี ส่วนที่เหลือเป็นชาวรัสเซีย ด้วยเหตุที่คนภายนอกเชื่อว่าหน่วย 731 คือ โรงเลื่อย ทหารญี่ปุ่นจึงเรียกพวกเชลยแบบติดตลกว่า ท่อนซุง !  สิ่งที่ทำให้หน่วย 731 เป็นความลับสุดยอดก็เพราะมันเป็นศูนย์วิจัยอาวุธชีวภาพ เชลยที่ถูกกวาดต้อนมาทุกคนจะถูกนำไปเป็นหนูทดลองเพื่อศึกษาการระบาดของโรค ติดต่อร้ายแรง และระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั้งในและนอกร่างกายขณะที่ผู้ถูกทดลองยังคงมี "ลมหายใจ" และหากอิชิอิ ต้องการศึกษาการทำงานของหัวใจ เขาก็จะเอามีดกรีดลงบนหน้าอกเชลยแล้วแหวะดูดื้อๆ ที่สำคัญคือไม่มีการวางยาสลบผู้ถูกทดลอง พวกเขายังคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ (นึกภาพไปตามๆ กันเลยสินะ >,<) การทดลองมนุษย์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ (ก็ว่าได้) .. อกิร่า มากิโนะ หนึ่งในผู้ช่วยแพทย์ เล่าถึงเหตุการณ์ในวันแรกที่เขาถูกส่งตัวไปทำงานในหน่วย 731 ว่า เชลยถูกนำตัวมามัดติดบนเตียงผ่าตัด พวกเขารู้ตัวว่าวาระสุดท้ายได้มาถึงแล้ว หากแต่สิ่งที่เชลยยังไม่รู้คือพวกเขาจะถูกผ่าแยกร่างทั้งเป็นโดยไม่มีการวาง ยาสลบ ทันทีที่แพทย์หยิบมีดหมอ เชลยก็ส่งเสียงร้องตกใจ แพทย์กรีดมีดจากหน้าอกยาวลงไปถึงหน้าท้อง ผู้เคราะห์ร้ายดิ้นทุรนทุราย ใบหน้าบิดเบี้ยวเหยเกและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด สาเหตุที่ไม่มีการใช้ยาสลบก็เนื่องจากอิชิอิเกรงว่าฤทธิ์ยาสลบอาจมีผลต่อการ ทำงานของอวัยวะ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้การทำงานของอวัยวะได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อิชิอิ ยังทำการทดลองแผลงๆอีกมากมายหลายอย่าง เช่น การผ่ามนุษย์โดยไม่ใช้ยาสลบ การตัดอวัยวะออกจากร่างแล้วต่อกลับเข้าไปใหม่แต่สลับข้าง การใส่สารพิษที่คิดค้นมาใหม่ลงไปในหารและน้ำดื่ม เพื่อฆ่าประชาชนทีละมาก ๆ การสอดท่อเข้าทวารหนักแล้วอัดอากาศเข้าไปจนอวัยวะภายในระเบิด การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่ง การบังคับ ให้หญิงสาวร่วมเพศกับชายที่ป่วยเป็นโรคซิฟิลิส (หนองใน) นับสิบคน เพื่อศึกษาการพัฒนาเชื่อซิฟิลิสที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ การฉีดเลือดสัตว์ที่มีเชื่อเข้าร่างกายมนุษย์ที่ถูกจับมา เป็นเหยื่อ เพื่อดูผลการแพร่เชื้อในมนุษย์เป็น ๆ การจับ เหยื่อห้อยหัวลงจนกว่าจะตาย เพื่อทดสอบความทนในการเอาชีวิตรอด การจับเหยื่อเข้าไปในห้องทดลอง และอัดความดันหรือดูดอากาศออกจนร่างระเบิดเละ  การทดสอบอานุภาพของระเบิดมือโดยใช้คนเป็นเป้า การจับ มนุษย์เปลือยร่างแช่ในน้ำอุณหภูมิเป็นลบ การตัดเอา ชิ้นส่วนมนุษย์ออก เช่น ตัดกระเพาะออก นำลำไส้ต่อตรงมาที่หลอดอาหารเพื่อดูว่ามนุษย์ไม่มีกระเพาะอาหารจะมีชีวิต อยู่ได้หรือไม่ การตัดแขนขา และนำต่อใหม่ด้วยการสลับข้าง ฯลฯ ซากของเหยื่อผู้ เคราะห์ร้ายจะถูกโยนเข้าไปในเตาเผาด้านหลังของหน่วยปฏิบัติการ กรรมตามสนอง! อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เบื้องหลังใช้ทรมานคน  อย่างที่บอกข้างต้นว่าภายใน หน่วย 731 ยังมีหน่วยงานย่อยอื่นๆ อีกเช่น หน่วยศึกษาและวิจัยการเพาะเชื้อโรค นักโทษหญิงถูกฉีดเชื้อซิฟิลิสเข้าร่างแล้วบังคับให้หลับนอนกับนักโทษชาย หากนักโทษคนใดขัดขืนคำสั่งจะถูกยิง อิชิอิเฝ้าดูอาการของผู้ได้รับเชื้อโรค ทำการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในระยะต่างๆจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิต นักโทษบางคนถูกจับให้ยืนแหงนหน้าอ้าปากในที่โล่งแจ้งโดยไม่รู้ตัวว่าอิชิอิ ได้โปรยเชื้อโรคเข้าใส่เพื่อทำการทดลองว่าเชื้อโรคชนิดนั้นสามารถแพร่ กระจายโดยทางอากาศได้หรือไม่ เมื่อผลการทดลองเป็นบวก อิชิอิได้ทำการทดลองขั้นต่อไปโดยการสร้างระเบิดชีวภาพ เขาปล่อยเชื้อโรคลงในแหล่งน้ำของหมู่บ้านหลายแห่ง ส่งผลให้เกิดโรคระบาดมีผู้คนเสียชีวิตราว 400,000 คน ต่อมา การทดลองระเบิดชีวภาพได้ถูกระงับชั่วคราว หลังจากที่ประสบความล้มเหลว ในการทดลองครั้งที่ 5 เมื่ออิชิอิ ยิงระเบิดชีวภาพเข้าใส่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง กระแสลมได้เปลี่ยนทิศกะทันหันโดยไม่ทันตั้งตัว ลมหอบเอาเชื้อโรคโหมเข้าใส่กองทหารญี่ปุ่นทำให้ทหาร 1,700 นายเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองพิสูจน์แล้วว่าระเบิดชีวภาพมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงอย่าง เหลือเชื่อ กองทัพญี่ปุ่นวางแผนที่จะใช้อาวุธชีวภาพบรรจุใส่บอลลูน 200 ลูก ปล่อยมันขึ้นจากเรือดำน้ำใกล้กับชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐ กระแสลมจะทำหน้าที่พัดบอลลูนเข้าสู่แผ่นดิน หากแผนการนี้สำเร็จจะมีคนเสียชีวิตเพราะโรคระบาดจำนวนหลายล้านคน เลวเกินกว่าจะถูกทำลาย นับว่ายังโชคดีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะมีการนำอาวุธชีวภาพมาใช้ อิชิอิสั่งให้สังหารเชลย 150 คนที่เหลืออยู่ในหน่วย 731 เพื่อปิดปากไม่ให้มีพยาน และสั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนห้ามเอ่ยถึงเรื่องราวที่ เกิดขึ้นในหน่วย หาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะส่งคนไปตามล่าสังหารผู้ที่ปากโป้ง เขาไม่ลืมที่จะสั่งให้ทหารทำลายหลักฐานและอาคารสำคัญๆทิ้ง จากนั้น อิชิอิก็เดินทางกลับไปซ่อนตัวในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้เอง พลเอกดักลาส แมคอาร์เธอร์ จึงได้มอบหมายให้ พลโทเมอร์เรย์ แซนเดอร์ ไปทำการเจรจากับอิชิอิ ยื่นข้อเสนอให้ส่งมอบข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรสงคราม ซึ่งแน่นอนว่า อิชิอิ ยอมรับข้อเสนอแต่โดยดี และเชื่อกันว่าอิชิอิยังได้ทำงานวิจัยด้านอาวุธชีวภาพร่วมกับสหรัฐ ในรัฐแมริแลนด์ และนำอาวุธชีวภาพนี้ไปใช้ในสงครามเกาหลี (หากแต่บุตรสาวของอิชิอิปฏิเสธข้อ้างดังกล่าว โดยระบุว่าบิดาของเธอใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตลอดเวลา) ตลอดระยะเวลา 60 ปี สหรัฐให้ความร่วมมือปกปิดการมีตัวตนของหน่วย 731 ไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวถูกดำเนินคดีแม้จะมีเชลยอย่างน้อย 12,000 คนเสียชีวิตในที่แห่งนี้ เพราะพวกเขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะสงคราม ปัจจุบันหน่วย 731 ถูกขนานนามว่าเป็น “โรงงานแห่งความตาย” ถึงอย่างงั้น! สหรัฐก็ยังคงสามารถสืบทราบปฏิบัติการลับยิ่งกว่าลับของฝ่ายญี่ปุ่น จากข้อมูลที่ระบุว่า อิชิอิ ประสบความสำเร็จในการทดลองหลายอย่าง เช่น การรักษาโรคหิมะกัด ความรู้ด้านการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคระบาด ตลอดไปจนถึงการสร้างระเบิดชีวภาพ ทำให้สหรัฐมีความสนใจต้องการนำความรู้เหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ทางการทหาร อีกทั้งยังระแวงว่าหากความรู้เหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของประเทศอื่นโดยเฉพาะรัสเซียจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหมือนกับเหตุการณ์ ที่เกิดเมื่อครั้งที่เยอรมันยอมแพ้สงครามแล้วส่งมอบเทคโนโลยีการสร้างขีปนาวุธ V2 ให้กับรัสเซีย ขอบคุณข้อมูล mythland.org ภาพบางส่วนจาก พิพิธภัณฑ์ - การจำลองเหตุการณ์ และอุปกรณ์ตต่างๆ ที่ขุดพบ ขอบคุณภาพ สมาชิกหมายเลข 1909128 - pantip.com

ชุดสืบฯร่วมตร.สงขลา จับ 2ผู้ต้องหาเคยลอบบึ้มหาดใหญ่
ข่าววันนี้ /  ระเบิดหาดใหญ่ / 

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนศูนย์ชายแดนใต้ ร่วมตำรวจสงขลา เข้าจับกุม 2 ผู้ต้องหาลอบวางระเบิดหาดใหญ่ เร่งสอบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีสำคัญ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ ตชด.43 ทหารหน่วยเฉพาะกิจสงขลาและตำรวจสงขลา เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 33/1 บ้านป่ากล้วย หมู่ 1 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้จับกุม นายอุสมัน ดามัน อายุ 27 ปี หนึ่งในผู้ต้องหาลอบวางระเบิดสองจุดใน อ.หาดใหญ่ และเกี่ยวข้องกับเหตุปล้นฆ่าชิงรถนักเรียนใน อ.เทพา แล้วนำไปวางระเบิด อบต.มะกรูด จ.ปัตตานี รวมทั้งยังเป็นเครือข่ายเดียวกันกับ นายมะยะโก๊ะ ลาเต๊ะ อายุ 35 ปี แกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบที่หลบหนีการจับกุมไปได้จากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุม นายอาแด เจะอุบง อายุ 29 ปี ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้อีก 1 คน เบื้องต้นได้ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เพื่อสาวไปยังเครือข่ายกระบวนการก่อการร้ายกลุ่มนี้ต่อไป ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “โจรใต้” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระเจ้าหลานเธอ /  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18.35 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ คณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีน้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา 19.00 นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง[3] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง , ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระนามของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

รวมดาราคนเก่ง ดีกรีด็อกเตอร์!!
ต้าร์ นาวิน /  นาวิน ต้าร์ / 

สำหรับคนทั่วไปถือเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความพยายามความรับผิดชอบสูงมาก กับการเรียนในระดับปริญญาเอกที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่สุดถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน แต่สำหรับดาราคนบันเทิงที่คิวงานรัดตัวยิ่งต้องพยายามจัดสรรเวลาและรับผิดชอบมากกว่าคนอื่น ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีใครบ้างที่นอกจากจะสวย-หล่อแล้ว ยังเก่งดีกรีด็อกเตอร์อีกด้วย!! นาวิน ต้าร์ เริ่มกันที่ด็อกเตอร์สุดหล่อขวัญใจสาวๆ อย่าง นาวิน ต้าร์ หรือ ดร.นาวิน เยาวพลกุล กว่าจะประสบความสำเร็จก็ทรหดพอควร เริ่มจากมัธยมเป็นวัยรุ่นใจร้อนมีเรื่องชกต่อยไปทั่วจนถูกไล่ออกจากโรงเรียน 2 ครั้ง จากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองสอบเข้าเรียน กศน.เทียบวุฒิ ม.6 และเอ็นทรานซ์ติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.82 จากนั้นได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต และจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบัน หนุ่มต้าร์ เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังคงรับงานบันเทิงควบคู่ไปด้วย หมวย อริสรา คนต่อมาเป็นสาวเก่ง หมวย อริสรา กำธรเจริญ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 และอดีตนักแสดง มีดีกรีจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ปริญญาโทสาขาบริหารสื่อสารมวลชน และปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาวหมวย เชื่อเสมอว่า "การศึกษาคือการลงทุน เราอาจไม่เห็นผลกำไรในปีเดียว แต่รู้ไว้เถอะว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ขวนขวายและไขว่คว้าหาโอกาสในการศึกษา ยิ่งถ้าคุณได้เรียนสูงๆ มีโอกาสมากกว่าคนอีกหลายเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้เรียน ต้องไม่หยุดไม่ท้อทำต่อให้จบ แค่จบ ป.3 กับ ป.6 ก็ต่างกันแล้ว การศึกษาทำให้เราได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี การงานดีๆ แล้วชีวิตก็ดี หมวยว่าการศึกษาทำให้คนองอาจขึ้น" ท็อป ณัฐเศรษฐ์ ถึงคิวของพิธีกรไฮโซหนุ่มอย่าง ท็อป ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ British And American Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ส่วนปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งหล่อ ทั้งรวย ทั้งเก่งขนาดนี้สาวๆ รุมกรี๊ดไม่เบา แต่ก็ต้องเสียดายเพราะ หนุ่มท็อป มีภรรยาคนสวยอย่าง แพม อรอาภา อยู่แล้วทั้งคน!! เปปเปอร์ รัฐศาสตร์ ด็อกเตอร์หนุ่มรูปหล่ออีกคน สำหรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต หรือ เปปเปอร์ UHT อดีตสมาชิกบอยแบรนด์ที่จบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโท คณะระบบข้อมูล สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มหาวิทยาลัยเดอพอล เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา แถมยังคว้าเกียรตินิยมด้านไอทีพ่วงมาอีกใบ และปริญญาเอกดุษฎีบัญฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ซึ่งต่อมาได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเข้าสู่วงการไอทีด้วยการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการเว็บไซต์แห่งหนึ่ง และงานปัจจุบันคือ General Manager (GM) ที่ LINE Thailand นั่นเอง บุ๋ม ปนัดดา ต่อมาเป็นนางสาวไทยดีกรีด็อกเตอร์อย่าง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยวอลองกอง ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาโทใบที่ 2 Master of Business Philosophy South Australia University และปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต กับความตั้งใจเรียนมา 6 ปีเต็ม รอรับปริญญาในเดือนก.พ.ปีหน้า โดย สาวบุ๋ม เปิดเผยว่า "การเป็นนางสาวไทยคือการทำตามความฝันของแม่ ส่วนการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกถือเป็นความฝันของพ่อ" อาต้อย เศรษฐา ดาราอาวุโสมากความสามารถเจ้าของรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาสาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทยสากล-ขับร้อง และยังมีดีกรีด็อกเตอร์ในวัย 70 ยังแจ๋วอย่าง อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, จบการศึกษาระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงให้เห็นว่า...ไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงๆ เป็ด เชิญยิ้ม และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตลกตัวพ่อ เป็ด เชิญยิ้ม หรือ ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร นักแสดงตลกคนแรกของประเทศไทยที่มีดีกรีเป็นด็อกเตอร์ จบปริญญาเอกจากสาขาการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เป็ด เชิญยิ้ม เคยกล่าวไว้ว่า "ผมสามารถเชิดหน้าชูตาได้ว่าในประเทศไทยมีตลกหนึ่งคนที่เรียนจบปริญญาเอก ไม่ใช่ขอมา ในประเทศไทยเป็นตลกคาเฟ่ คนเดียวที่จบปริญญาเอก ผมได้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อม ทางตรงผมได้ใช้ในการจัดการบริหารองค์กรเพราะผมเรียนการบริหารจัดการ ทางอ้อมผมได้ชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่าง ผมได้ภาพลักษณ์ ผมได้ทั้งแบรนด์อิมเมจมันสร้างมูลค่าให้ผมกลายเป็นจุดแข็ง สังคมมองผม ดร.เป็ด ตลกคนเดียวที่สามารถเรียนปริญญาเอก และมีองค์กรแบบนี้มันไม่ธรรมดา มูลค่ามันเกิดแล้ว สังคมก็ตีราคา ให้เครดิตผม" วีเจจ๋า วรัลชญาน์ อีกหนึ่งคนที่กำลังเรียนและพยายามอย่างหนักสำหรับว่าที่ด็อกเตอร์ วีเจจ๋า วรัลชญาน์ จินดารักษ์วงศ์ ที่จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และระดับปริญญาโท ยุโรปศึกษา (European Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยังไงแฟนๆ คงต้องเอาใจช่วยให้ สาวจ๋า ประสบความสำเร็จกับการเรียนเร็วๆ นะจ๊ะ ส่วนดาราคนบันเทิงที่ได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์ หมายถึง ปริญญาที่สถาบันอุดมศึกษามอบให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด ซึ่งแต่ละแห่งไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแน่ชัด แต่มักจะคำนึงถึงการแสดงออกความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรืออาจพิจารณาถึงการกระทำที่เป็นคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และยังคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ที่ได้รับ ดังนั้นการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลใดจึงเป็นสิทธิและขอบเขตอำนาจของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง อาทิเช่น... ติ๊ก เจษฎาภรณ์ พระเอกตลอดกาลขวัญใจมหาชนอย่าง ติ๊ก เจษเจษฎาภรณ์ ผลดี ล่าสุดเพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของ หนุ่มติ๊ก แล้วว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะรับปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากผลงานการเป็นพิธีกรรายการ เนวิเกเตอร์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีทำรายการให้สาระความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และนอกจากจะทำรายการแล้วยังเป็นวิทยากรพิเศษให้กับทางองค์กรหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เท่าที่มีโอกาสไปแชร์ประสบการณ์ตัวเอง บัวขาว บัญชาเมฆ ด้านนักมวยดังระดับโลก บัวขาว บัญชาเมฆ ก็เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาจากเหตุผลที่ว่า บัวขาว เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสูงสุดในวงการกีฬาทั้งในไทยและระดับโลก อีกทั้งยังเป็นทูตวัฒนธรรม โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ รวมถึงการเป็นครูวิชามวยไทยที่ดีแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต แอ๊ด คาราบาว หรือ ยืนยง โอภากุล ก็เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือปริญญาเอกใบที่ 2 ของ พี่แอ๊ด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีมาปัว ประเทศฟิลิปปินส์, ปริญญาโท-มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาราชภัฎนครสวรรค์ และปริญญาเอก-ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอบคุณภาพจาก IG @ boompanadda, vj_ja, topnathasedh และเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, khaosod, tlcthai, siamdara, bangkokbiznews, prsociety, thaipost.net, FB:rmutt.klong6, FB:BanchamekGym

พลังงานชงแผนผลิตไฟฟ้าปี 2015 ปรับโครงสร้างน้ำมัน
ปรับโครงสร้าง /  ราคาน้ำมัน / 

  กระทรวงพลังงาน ลุ้นนายกฯปรับโครงสร้างราคาพลังงาน หลังราคาน้ำมันลดต่อเนื่อง สบช่องให้ขึ้นภาษีดีเซล พร้อมชงแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ “พีดีพี 2015” นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ธ.ค. 2557 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกระทรวงพลังงานจะเสนอให้ที่ประชุม กพช. พิจารณา ประกอบด้วยกรอบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (พีดีพี 2015) เพื่อให้การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหลักการในการจัดทำแผนจะคำนึงถึง ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน การกระจายเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม ลดสัดส่วนการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง และคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง(Reserve Margin) 15% ของปริมาณการผลิตที่พึ่งได้ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมต่อการจัดทำแผน และ กำหนดเป้าหมายลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ประมาณ 20% สำหรับแนวทางการจัดทำแผนพีดีพี ก็จะประกอบไปด้วยแผนเน้นการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และภาคเกษตรกรรม การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ให้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างอันจะส่งผลต่อการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายการลดใช้พลังงานไฟฟ้าลง 20% และลดการใช้เชื้อเพลิงลง 80% และปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีเป้าหมายกำหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า 20% รวมทั้งมีการวางแผนระบบส่งและระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม กพช. นอกจากกระทรวงพลังงาน จะนำเสนอกรอบและแนวทางการจัดทำแผนพีดีพี 2015 แล้ว จะเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันด้วย โดยจะเสนอให้มีการปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ของกลุ่มเบนซินและดีเซลให้ใกล้เคียงกัน โดยดีเซลจะเสนอให้จัดเก็บเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 0.75 บาทต่อลิตร เป็น 4 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 จะเสนอให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตลง จาก 5.04 บาทต่อลิตร เหลือ 3.60 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์อี 20 ปรับลดภาษีจาก 4.48 บาทต่อลิตร เหลือ 3.20 บาทต่อลิตร โดยโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่แก๊สโซฮอล์ 95จะมีอัตราที่สูงกว่าน้ำมันดีเซล 3-4 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จะสูงกว่า แก๊สโซฮอล์ 91 ประมาณ 1-2 บาทต่อลิตร และราคาปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สูงกว่า แก๊สโซฮอล์อี 20 ประมาณ 3-4 บาท และราคาปลีกแก๊สโซฮอล์ 95 ต่ำกว่าเบนซินประมาณ 3-5 บาทต่อลิตร “หากกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมัน ในลักษณะดังกล่าวได้สำเร็จ ก็จะทำให้สัดส่วนการใช้น้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้น” รายงานระบุ ส่วนแผนพีดีพี จะมีการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ที่จะถูกบรรจุอยู่ในแผนพีดีพีดังกล่าว จากเดิมได้กำหนดว่าเมื่อสิ้นสุดอายุของแผนในปี 2579 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ที่ 20,000 เมกะวัตต์ แต่ในแผนพีดีพีที่จะปรับปรุงใหม่หลังการอนุมัติของกพช.ในครั้งนี้ จะมีปริมาณเหลือเพียงประมาณ 17,500เมกะวัตต์ ซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) สำหรับ กำลังการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะมาจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 500 เมกะวัตต์ และล่าสุดพพ.ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษและกรมพลังงานทหาร จัดทำพื้นที่สาธิตสำหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ของทหาร ใน 15 พื้นที่จาก15 จังหวัด อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งการตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ทหาร มีข้อดีคือ สามารถตั้งโรงไฟฟ้าได้ทันทีเพราะพื้นที่ทหารไม่มีปัญหาเรื่องผังเมือง และลดปัญหาการต่อต้านจากประชาชน นอกจากนี้ยังจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 5,500 เมกะวัตต์ แก๊สชีวภาพ (น้ำเสีย)600 เมกะวัตต์ พืชพลังงาน(หญ้าเนเปียร์)1,500 เมกะวัตต์ พลังงานน้ำ 377 เมกะวัตต์ จากเดิมที่บรรจุไว้ในแผนที่ 400 เมกะวัตต์ พลังงานลม 3,000 เมกะวัตต์ จากเดิม 3,500 เมกะวัตต์ และโซลาร์ฟาร์ม 6,000 เมกะวัตต์ จากเดิม 3,800 เมกะวัตต์ เป็นต้น ขอบคุณข้อมูล-ภาพจาก แนวหน้าออนไลน์ MThai News

10 อันดับ แฟชั่นชุดว่ายน้ำสุดฮอต แห่งปี 2014
จัดอันดับ /  ชุดว่ายน้ำ / 

10 อันดับ แฟชั่นชุดว่ายน้ำ สุดฮอต แห่งปี 2014       ลมร้อนพัดมาเหล่าดาราก็ขอสลัดผ้าท้าลมร้อนกันซะหน่อย อวดหุ่นสุดเซี๊ยะ กระชากใจหนุ่มๆ ใกล้สิ้นปี 2014 เข้ามาทุกที Women Mthai ขอจัดแฟชั่นที่สุดแห่งปี 2014 มาฝากทุกคนกัน ซึ่งการจัดอันดับจะวัดจากจำนวนยอดผู้เข้าชมตลอดปี 2557 ใครจะเป็นสาวฮอตที่สุดมาลุ้นกันเล๊ยยยย…….ชมแฟชั่นแบบเต็มๆคลิกที่รูปได้เลยนะจ๊ะ อันดับที่ 10 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ ณฉัตร วัลเณซ่า เซ็กซี่ฟินเว่อร์ ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร VOLUME อันดับที่ 9 แฟชั่น Fantastic Woman ปอย ตรีชฎา ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร Lips อันดับที่  8 แฟชั่น SEXY SUNSHINE เนย โชติกา วงศ์วิลาศ ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร LEMONADE  อันดับที่7 แฟชั่น ส่องหัวใจ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร สุดสัปดาห์  อันดับที่ 6 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ INTO THE BLUE ฝ้าย ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร VOLUME  อันดับที่ 5 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ STRONG SEXY STAR เมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร LIPS อันดับที่ 4 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ ในหน้าหนาว ของ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร IMAGE อันดับที่ 3 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ HAPPY TOGETHER ซี ศิวัฒน์ – เอมี่ เอมิกา ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร IMAGE อันดับที่ 2 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ NYMPH หญิง รฐา โพธิ์งาม ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร IMAGE อันดับที่ 1 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ สุดเซ็กซี่ จาก จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร แพรว         ปีหน้าลมร้อนพัดมาดาราสาวหุ่นเซ็กซี่ จักจั่น- อคัมย์ศิริ ยอมสลัดผ้ามาโพสท่าถ่ายชุดว่ายน้ำเป็นครั้งแรก ทำเอาหนุ่มๆใจละลายกันไปเลย จนคว้าอันดับ 1 ไปครอง เพราะมียอดผู้เข้าชมแฟชั่นเซ็ทนี้เกือบแสน ขอบอกว่าคุ้มค่ากับที่ยอมสลัดผ้ามาถ่ายแบบแล้วล่ะจ้า...  เรียบเรียงโดย women mthai team ภาพประกอบจาก magazinedee.com

ทหารยึดใบกระท่อมเกือบ 300 กก. จ่อขายภูเก็ต
ทหาร /  ภูเก็ต / 

ทหารกองกำลังเทพสตรี รวบคนขับรถโดยสาร 2 ราย ลอบขนใบกระท่อมสด ร่วม 300 กิโลกรัม เตรียมส่งขายภูเก็ต พ.ท.อภิชัย เรืองฤทธิ์ เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้รับการแจ้งข่าวว่าจะมีการขนยาเสพติดทางรถปรับอากาศโดยสารประจำทาง เพื่อไปส่งให้กับลูกค้า โดยใช้จังหวัดระนองเป็นเส้นทางผ่าน จึงได้มีการสั่งการไปยัง ร.ท.ธวัชชัย ทิวะศะศิธร์ ผบ.ร้อย.ร.2521 ชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ผู้ดูแลจุดตรวจของทหารทั้ง 8 จุดในจังหวัดระนอง สั่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด จนกระทั่งวันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ในขณะที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ย้อยเมือง หัวหน้าชุดประจำด่านตรวจศิลาสลัก ม.1 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี นำเจ้าหน้าที่ทำการตรวจปกติ จนกระทั่งมีรถโดยสารปรับอากาศสายชุมพร-ภูเก็ต วิ่งมาถึงด่านตรวจ จึงได้ทำการตรวจค้นในห้องเก็บสัมภาระของผู้โดยสารพบใบกระท่อมสดจำนวน 68 กิโลกรัม มี นายณรงค์ ทองสองแก้ว อายุ 38 ปี รับเป็นเจ้าของ จากนั้นเวลาประมาณอีก 1 ชั่วโมง มีรถโดยสารเส้นทางเดียววิ่งมาอีกคัน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นพบใบกระท่อมสดอีกจำนวน 202 กิโลกรัม มี นายนันตวิทย์ รองเดช อายุ 27 ปีรับเป็นเจ้าของ จากการสอบสวนทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพว่า เป็นพนักงานประจำรถสายดังกล่าว จะนำส่งขายต่อในจังหวัดภูเก็ตราคากิโลกรัมละ 900 บาท

เห็นแล้วไม่ต้องแปล ป้ายประกาศหน้าห้อง 'ผบช.ภ.1'
นวยทนได้ /  พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน / 

สะเทือน วงการ เมื่อ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ผบช.ภ.1 นำกระดาษขนาดA4 ที่เขียนข้อความว่า ‘เขตปลอดการวิ่งเต้น’ มาติดประกาศที่ประตูหน้าห้องทำงาน สำนักงานกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 เมื่อ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา นั้น พล.ต.ท.อำนวย กล่าวว่า ต้องการสื่อความหมายให้เป็นที่ทราบทั่วกันตามรูปภาพที่ปรากฏ เห็นแล้วไม่ต้องแปลอีก เป็นการตักเตือนลูกน้องให้ตั้งใจทำงาน และแข่งขันกันที่ผลงานมากกว่า เพราะเป็นตำรวจไม่ใช่นักวิ่ง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เจ้าของวลีเด็ด 'นวยทนได้' เป็นจังหวัดสงขลา เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498   ปัจจุบันเป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 31  สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2521 รับราชการในสังกัดกรมตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ครั้งแรกยศ ส.ต.ต อำนวย นิ่มมะโน เมื่อปี พ.ศ. 2528 สังกัดกองกำกับการ 2 กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมา อาทิ เป็นผู้บังคับการ ในปี พ.ศ. 2540 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาได้ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำแหน่ง สารวัตร งานป้องกันและปราบปราม ในปี พ.ศ. 2553 เคยเป็นหนึ่งใน คณะทำงาน ศอฉ. ในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในปี พ.ศ. 2557 หลังการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ได้รับคำสั่งให้ย้ายมารับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเหมือนเดิม จาก พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล โดยดูแลงานด้านการจราจรและสืบสวน MThai News

หน้าใหม่ไฟแรง! ถิรวัฒน์ รังที่ 4 ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ
ขอนแก่น /  ชลบุรี / 

โปรน้องใหม่จากขอนแก่นไฟแรงจริงๆ ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่อง ขึ้นมารั้งอันดับ 4 ร่วม ขณะที่ผู้นำเป็นโปรกอล์ฟจากอังกฤษ ทอมมี ฟลีทวูด ดาวรุ่งวัย 23 ปี การแข่งขันกอล์ฟเอเชียน ทัวร์ รายการ ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2014 ชิงถ้วยพระราชทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ณ สนามอมตะ สปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี วันที่ 2 โปรโอ๊ต ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต วัย 25 ปีจากขอนแก่น เป็นโปรไทยทำคะแนนดีสุด 2อันเดอร์พาร์ 142 รั้งอันดับ 4 ร่วมกับ โจนาธาน มัวร์ จากสหรัฐอเมริกา ขณะที่ ธงชัย ใจดี โปรขวัญใจชาวไทยวัย 45 ปี ขยับขึ้นมาอันดับ 6 ร่วมที่ 1 อันเดอร์พาร์ 143  ด้าน โปรโม ธันยากร ครองผา วัย 24 ปี ผู้นำร่วมรอบแรก หล่นไปอยู่อันดับ 21 ร่วมที่ 2 โอเวอร์พาร์ 146 ขณะที่ผู้นำเป็น ทอมมี ฟลีทวูด ดาวรุ่งจากอังกฤษ ที่ 4 อันเดอร์พาร์ 140 โดย ฟลีทวูด ผู้นำหลังจบรอบสองกล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีกับเกมของตัวเองมากเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ผมตีเสียไปแค่ 3-4 ช็อต ในวันที่ลมแรงแบบนี้ก็คงต้องการฟอร์มแบบนี้  ผมรู้สึกดีที่ได้เห็นชื่อของผมอยู่บนสุดของลีดเดอร์บอร์ด”  ส่วนทางด้าน โปรโอ๊ต ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต ก็ได้กล่าวว่า "ผมลงแข่งรายการนี้เป็นครั้งแรก สองวันผ่านไปตั้งเป้าว่าเล่นให้สนุก ซ็อตต่อช็อต ให้ดีที่สุดก็พอ ส่วนจะติดเป็นสี่คนไปแข่ง ดิ โอเพ่นหรือไม่ ก็ยังไม่ซีเรียส ยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่ รอบสามคงจะมีอาการตื่นเต้นบ้างแล้ว”